ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนสาขาการโรงแรมและการบริกา


บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมาของการวิจัย
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดอัตราการจ้างงาน ในธุรกิจโรงแรมนั้นทำให้สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่างมุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาในสาขาการโรงแรมให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบริการดังกล่าว ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของการบริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกิดจากความโชคดีด้านภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ผสมผสานกับความประทับใจในการบริการของบุคคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง ดังนั้นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ และเป็นไปในทางที่ดีก็คือ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชีพการบริการ ของผู้ที่เรียนในสาขาวิชาชีพบริการ
ดังนั้นสิ่งสำคัญในกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการบริการต่างๆ ก็ต้องเริ่มพัฒนาทักษะด้านการบริการให้ได้มาตรฐานก่อน หมายถึง กระบวนการตั้งแต่การสำรวจทักษะ การพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานก่อน โดยเริ่มจากทำให้บุคลากรที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ มีสัจจะ มีวิริยะ มีความอดทน มีความอดกลั้น และคุณลักษณะทางด้านวิชาชีพการโรงแรม เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในวิชาชีพการโรงแรมไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานโลก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กำลังตระหนักถึงความสำคัญในการปูพื้นฐานสมรรถนะ ทั้งทางด้าน ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในวิชาชีพงานด้านบริการ ทั้งการท่องเที่ยวและโรงแรม ผลจากการประชุมพบว่า ตลาดแรงงานในสายวิชาชีพการโรงแรมหากมีความรู้เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในวิชาชีพได้ จะต้องมีสมรรถนะ อันประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะทางด้านวิชาชีพประกอบกันไปจึงจะประสบความสำเร็จในสายงาน และเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ตลาดแรงงานไทยก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2550, หน้า 1-3)
David C McClelland นักจิตวิทยาผู้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ ได้พัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ เพื่อศึกษาบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและมีความสามารถโดดเด่นพบว่าทักษะและคุณลักษณะเป็นองค์ประกอบหน่วยย่อยของสมรรถนะ ซึ่งเป็นส่วนมีอยู่ ในตัวตนทุกคน และสามารถพัฒนาได้ ซึ่งทำให้บุคคลนั้นมีความโดดเด่นทางด้านวิชาชีพเหนือผู้อื่นนอกจากนี้หากพิจารณาในแง่ของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Casual Relationship) ระหว่างคุณลักษณะพื้นฐาน
ความรู้ และทักษะ ทั้งสามสวนนี้รวมกันจะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและหรือสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว (David, 1973, unpaged อางอิงในสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548, หนา3)
เชนเดียวกับโรงแรมหากตองการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาการโรงแรม จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะในสาขาวิชาชีพการโรงแรมตั้งแตศึกษาอยู่ในระดับอาชีวะศึกษา กลาวคือ จะตองมีทั้งความรูทางดานการโรงแรม พรอมดวยทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม ควบคูไปดวยจึงจะประสบผลสําเร็จในอาชีพรวมถึงประเด็นทักษะทางดานการปฏิบัติงานทางดานภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ที่นักศึกษาสาขาวิชาชีพการโรงแรม จะตองมีการเตรียมตัวและพัฒนาเพื่อกาวเขาสูการเปนบุคคลากรทางดานการโรงแรม อยางมืออาชีพ และมีความเปนสากล (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน, 2550, หนา 1-3) ดังนั้นจากแนวคิดดังกลาว กอรปกับมีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ทําใหผูวิจัย สนใจ ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนในระดับชั้นปวช. 1 สาขาการโรงแรมในเชิงสํารวจ เพื่อคนหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนในระดับชั้นปวช. 1 สาขาการโรงแรม ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนานักเรียน ที่กําลังกาวเขาสู การทํางานในโรงแรมในอนาคต และเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมในระดับอาชีวะศึกษา รวมทั้งการผลิตบุคลากรทางการบริการโรงแรมอยางมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.กกเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) สาขาการโรงแรมและการบริการ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาในภาพรวม และรายดาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1.กกผูสอนหรือผูพัฒนาหลักสูตรการโรงแรมสามารถนําขอสรุปเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนไปพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มคุณลักษณะในวิชาชีพการโรงแรมตลอดจนมาตรฐานการบริการในโรงแรมสําหรับนักเรียนสาขาการโรงแรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.กกสามารถนําปญหาและขอเสนอแนะที่เก็บจากกลุมตัวอยางไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูสอนได้เพื่อใหการเรียนการสอนวิชาชีพในสาขาการโรงแรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโรงแรม และงานบริการในอนาคต

ขอบเขตของการวิจัย
1.กกประชากรและกลุมตัวอยาง
-กกกลุมประชากรเปาหมายเปนกลุมนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น(ปวช.1 )สาขาการโรงแรมและการบริการ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ที่เรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ ที่กําลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2552 จำนวน 60 คน
2.กกระยะเวลาที่ทําการศึกษา พฤศจิกายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2553
3.กกตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ มี 1 ตัวแปร คือ
-กกหลักสูตรการศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวแปรตาม มี 1 ตัวแปร คือ
-กกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1 ) สาขาการโรงแรมและการบริการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา

นิยามศัพทเฉพาะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม หมายถึง สิ่งที่ แสดงออกใหเห็นซึ่งพฤติกรรมลักษณะทาทาง และความรูสึกนึกคิด ในดานบุคลิกภาพ และดานลักษณะนิสัยของผูปฏิบัติงานดานการโรงแรม ทั้งนี้ สามารถแบงไดเปนคุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพและทางดานลักษณะนิสัยของผูปฏิบัติงานในวิชาชีพโรงแรม
การบริการหมายถึงการบริการแก่ผู้มาใช้บริการอย่างเต็มความสามารถ
มาตรฐานการบริการ หมายถึง การบริการแก่ผู้มาใช้บริการอย่างเต็มความสามารถจนเกิดความประทับใจ
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะที่ แสดงออกทางร่างกายของบุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได ดานการแตงกาย การยิ้มแยมแจมใส การแสดงทาทางมีมารยาทแสดงออกที่ดี และความสุภาพเรียบรอย
การแตงกายเรียบรอยเหมาะสม หมายถึง การแตงกายที่เหมาะสมกับโอกาสถูกกาลเทศะ และความสะอาดของเสื้อผา และเครื่องประดับตางๆ ที่เหมาะสม
การยิ้มแยมแจมใส หมายถึง เปนผูที่ มีหนาตายิ้มแยมแจมใส ยินดีในการตอนรับแขกหรือลูกคา
การแสดงทาทางที่ดี หมายถึง การมีทาทางในการเดินที่ดี หรือการยืนอยางงามสงา
มีมารยาทการแสดงออกที่ดี อาทิ การสํารวมกิริยาเมื่อยืนคุยกับลูกคา หัวหนางานหรือผูอาวุโส
ตลอดจนการชวยเหลือแขกสูงอายุและ การทําความ เคารพ แขกดวยการไหวแบบไทย
ความสุภาพเรียบรอย หมายถึง ความสํารวมในกิริยาวาจาในการปฏิบัติตนเมื่ออยูตอหนาลูกคา
คุณลักษณะดานลักษณะนิสัย หมายถึง สํานึกแหงการกระทําที่มีอยูในจิตใจของทุกคนซึ่งจะแสดงออกมาใหคนภายนอกไดรับรู และสามารถสัมผัสได เชน การมีใจรักในการบริการ ความหนักเอาเบาสู การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน ความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน ความมีระเบียบวินัย ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี และความสามารถในการควบคุมอารมณของตนเองได
การมีใจรักในการบริการ หมายถึง การมีจิตใจที่เอาใจใสที่จะคอยบริการ และชวยเหลือผูอื่นๆ ดวยความเต็มใจ และยินดีที่จะบริการดวยความจริงใจ
ความอดทน หนักเอาเบาสู หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานไดตอเนื่องเปนระยะเวลานาน และการทํางานทุกชนิดโดยไมเกี่ยงงาน
การตรงตอเวลา หมายถึง การมาทํางานกอนเวลาที่ทางโรงแรมไดกําหนดการมาถึงที่ทํางานกอน
เขาทํางาน เพื่อเตรียมตัวกอนเขาทํางาน และทํางานตามเวลาที่องคกรกําหนดไว
ความรับผิดชอบในหนาที่งาน หมายถึง การทํางานตามลักษณะหนาที่งานที่กําหนดไวใหเสร็จทันเวลาที่กําหนดเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน หมายถึง มีความภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนในหนาที่การงาน และอาชีพความมีระเบียบวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามกรอบระเบียบ ที่องคกรกําหนดไว
ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี หมายถึง เขากับบุคคลอื่นไดงายมีปฏิสัมพันธที่ดีแกคนรอบขางสามารถปรับตนในการทํางานรวมกับผูอื่นได
ความสามารถในการควบคุมอารมณตนเองได หมายถึง ความใจเย็น และสามารถระงับอารมณโกรธไดเมื่อถูกกระทบกระทั่งทางดานจิตใจ และสามารถใชเหตุผลมากกวาอารมณได
หลักสูตรการศึกษา หมายถึง หลักสูตรการจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)สาขาการโรงแรม

สมมุติฐานการวิจัย
1.กกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรมและ อยูในระดับปานกลาง
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) วิชาศิลปะการให้บริการ รหัส2701-1004 ผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
1.กกลักษณะหลักสูตรในสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ลักษณะหลักสูตรในสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา/มาตรฐานวิชาชีพสาขางาน
1. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
2. พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา สิทธิหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
3. พัฒนาตนเอง พัฒนางานอาชีพ และแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพโดยใช้หลักการกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
5. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านธุรกิจ
6. วางแผนประกอบอาชีพด้านธุรกิจ โดยนำระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาใช้ในองค์กรและชุมชน
7. จัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในองค์กรและชุมชน
8. ประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานงานอาชีพด้านธุรกิจ ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน
9. เข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานในงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้าน งานครัว งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. มีทักษะในการให้บริการงานส่วนหน้า การใช้ภาษาในการสื่อสาร การทำห้องพักและและบริเวณทั่วไป งานผ้าและงานดอกไม้ของโรงแรม ใช้อุปกรณ์และปฏิบัติงานครัวโรงแรม เตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
11. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการพูด การเขียนและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
12. สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนำมาพัฒนางานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
รหัสวิชา 2701-1004 วิชา ศิลปะการให้บริการ

หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 36 ชั่วโมง เวลาเรียนต่อภาคเรียน 2 ช.ม./สัปดาห์)

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการ
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านบริการได้เป็นอย่างดี

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสำคัญของการบริการและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ
2. สามารถปฏิบัติงานบริการได้อย่างมีคุณภาพ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการบริการ เทคนิคการให้บริการ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ พฤติกรรมของผู้ให้บริการ ฝึกปฏิบัติการให้บริการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม
วาที่รอยตรีรุงรัตน อิทรประเสริฐ กลาวไววา คําวาคุณลักษณะ (Trait) มีผูแปลไวหลายคํา
อาทิ สันดาน (สอ เสถบุตร) ลักษณะนิสัย (ราชบัณฑิตยสถาน) ลักษณะ (มานิจ ชุมสาย)
และคุณลักษณะ (พจนานุ กรม ไทย-อั งกฤษ) คุณลักษณะ มีความ หมายถึง สิ่งที่บงชี้ใหเห็นลักษณะ
ประจําของสิ่งหนึ่งตางจากอีกสิ่งหนึ่ง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) หรือ ลักษณะเฉพาะ
(Webster) (2547, หนา 26 อางอิงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, ม.ป.ป., หนา 24)แอลพอรท แบงคุณลักษณะออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ (อางอิงใน ลวน สายยศ และอังคณาสายยศ, ม.ป.ป., หนา 225)
1.กกคุณลักษณะรวม (Common traits) เปนคุณลักษณะที่มีลักษณะที่มีลักษณะเหมือนคนอื่นทั่วไป สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได คือ เปนคุณลักษณะที่เปนตัวรวมของแตละบุคคล เชนคนบางคนกาวราวกวาคนอื่นหรือบางคนสุภาพกวาคนอื่นคุณลักษณะที่มีอยูกับทุกคนจนสามารถนํามาเปรียบเทียบได เรียกวาคุณลักษณะรวม
2.กกคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Dispositions) เปนคุณลักษณะที่แสดงลักษณะเฉพาะมีความเปนเอกลักษณของแตละบุคคล เปนตัวที่ทําใหแตละบุคคลมีความแตกตางกันเดนชัด บางที่เรียกวา Individual Traits มีอยู 3 ชนิด
-กกคุณลักษณะเดี่ยว (Cardinal Traits) เปนคุณลักษณะเดี่ยวที่เดนออกมามีอิทธิพลอยางมากที่สุดตอการแสดงพฤติกรรม เชน ความละโมบ ตัณหาราคะ เป็นต้น
-กกคุณลักษณะใหญ (Central Traits) เปนคุณลักษณะใหญ ๆ ประกอบขึ้นเปนแกน
บุคลิกภาพของแตละบุคคล มี อยู 5 ถึง 10 คุณลักษณะ ตัวอยางเชน ความมีไมตรีความรักใคร
ความยุติธรรม การแขงขัน เปนตน ฯลฯ
-กกคุณลักษณะรองลงมา (Secondary) เป นคุณลักษณะที่มี ความสําคัญนอย
คุณลักษณะในวิชาชีพการโรงแรมไดมีผูนิยามคุณลักษณะงานโรงแรมในสวนตาง ๆ ดังนี้
(คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, หน า 29) ยังไดกลาวถึงคุณสมบัติการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของพนักงานบริการภายในโรงแรม วาจะตอง มีบุคลิกภาพที่ดี สงางาม แตงกายสะอาดเรียบรอย มีใจรักในการบริการ มีความออนนอม มีมารยาทที่ดี มี ความ
รับผิดชอบในหนาที่งาน มี ความแมนยําชํานาญในหนาที่การงาน มีความซื่อสัตย ตลอดจนตลอดจนมีการยิ้มแยมแจมใส ตอนรับแขก
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2548, หน า 21) ไดกลาวถึง คุณสมบัติของพนักงานบริการ
สามารถสรุปสาระสําคัญ พนักงานบริการได 3 ประเด็นดังนี้
1.กกพนักงานโรงแรมตองมีบุคลิกภาพดี หมายถึง ทั้งภายนอกและภายใน บุคลิกภาพ
ภายนอก คือ สุขภาพอนามัยดี ดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย สวมเครื่องแบบใหถูกตองและ
เรียบรอยขณะปฏิบัติหนาที่ ไมใชน้ำหอมที่มีกลิ่นรุนแรง หรือใชเครื่องประดับจนหรูหราเกินไป
ทาทางละมุนละไม สายตาดี การไดยินชั ดเจน การพูดดี สําเนียงดี ทาทางสงา สดชื่น ไมหงุดหงิด
มีความมั่นใจในการเดิน การทํางาน เคลื่อนไหวดวยความกระฉับกระเฉง เก็บความรู สึกไดดี
มี ความเปนมิตรตอบุคคลทั่วไป สวนบุคลิกภาพภายใน คือ ความฉลาด มีไหวพริบ ชางสังเกต
สรุป คุณลักษณะในวิชาชีพการโรงแรม หมายถึง สิ่งที่ แสดงออกใหเห็นซึ่งพฤติกรรมในดานตาง ๆ ทั้งในดานบุคลิกภาพ และดานลักษณะนิสัย ทั้งนี้คุณลักษณะเกิดจากการปลูกฝงและถายทอดลักษณะ ทั้งจากการเลี้ยงดู และการฝกฝนอบรม ทั้งนี้คุณลักษณะของบุคคลใด บุคคลหนึ่งสามารถวัดไดจากความรู สึกนึกคิดของตนเอง หรือ การวัดจากการสังเกต ทั้งนี้ สามารถแบง บุคลิกภาพและลักษณะของผูปฏิบัติงานโรงแรม 2 ดาน คือในดานบุคลิกภาพ และดานลักษณะนิสัย
1.กกดานบุคลิกภาพ สามารถสรุปได 5 ประเด็น คือ การแตงกาย การยิ้มแยมแจมใส
การแสดงทาทางที่ดี การมีมารยาทการแสดงออกที่ดีและความสุภาพเรียบรอย
-กกการแตงกายเรียบรอย เหมาะสม หมายถึง การแตงกายที่เหมาะสมกับโอกาสถูก
กาละเทศะ ความสะอาดของเสื้อผา และเครื่องประดับตางๆ ที่เหมาะสม
-กกการยิ้มแยมแจมใส หมายถึง เปนผูที่มีหนาตายิ้มแยม แจมใส ยินดีในการตอนรับแขก
-กกการแสดงทาทางที่ดี หมายถึง มีทาทางในการเดินที่ดี การยืนอยางงามสงา
-กกมีมารยาทการแสดงออกที่ดี อาทิ การสํารวมกิริยาเมื่อยืนคุยกับลูกคา หัวหนางาน หรือ
ผูอาวุโส ตลอดจนการชวยเหลือแขกสูงอายุ และการทําความเคารพแขกดวยการไหวแบบไทย
-กกความสุภาพเรียบรอย หมายถึง สํารวมในกิริยา วาจา ในการปฏิบัติตนเมื่ออยูตอหนาลูกคา
2.กกคุณลักษณะดานลักษณะนิสัย หมายถึง สํานึกแหงการกระทํา ที่มีอยู ในจิตใจของทุกคน ซึ่งแสดงออกมาใหคนภายนอกไดรับรู และสามารถสัมผัสได โดยแสดงออกซึ่งการมีใจรักในการ
บริการ ความหนักเอาเบาสู การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบในหนาที่ การงาน ความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพของตน ความมี ระเบียบวินัย ความมีมนุยสัมพันธที่ดี สามารถควบคุมอารมณของตนเองได
-กกการมีใจรักในการบริการ หมายถึง การมี จิตใจที่เอาใจใสที่จะคอยบริการและชวยเหลือ
ผูอื่น ๆ ดวยความเต็มใจ และยินดีที่จะบริการดวยความจริงใจ
-กกความอดทน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานไดตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
-กกการตรงตอเวลา หมายถึง การมาทํางานกอนเวลาที่ทางโรงแรมไดกําหนดการมาถึง
-กกความรับผิดชอบในหนาที่งาน หมายถึง การทํางานตามลักษณะหนาที่งานที่กําหนดไว
ใหเสร็จทันเวลาที่กําหนด มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
-กกความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน หมายถึง มีความภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน
-กกความมีระเบียบวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามกรอบระเบียบ ที่องคกรกําหนดไว
-กกความมีมนุษยสัมพันธที่ดี หมายถึง เขากับบุคคลอื่นไดงาย มีปฏิสัมพันธที่ดีแกคนรอบ
ขาง สามารถปรับตนในการทํางานรวมกับผูอื่นได
ก ก- ความสามารถในการควบคุมอารมณ ตนเองได หมายถึง ความใจเย็นระงับอารมณ์ได้

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

(อุทุมพร สุขสุเมฆ, 2540, ไมมี เลขหนา) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูสําเร็จอาชีวศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ตามความตองการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมบางชัน
ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะของผูสําเร็จอาชีวศึกษา ตามความตองการของสถานประกอบการทั้ง
5 ดาน อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ความรับผิดชอบ ดานความมีวินัยในตนเอง ดานทัศนคติ
ตองาน และองคการ ดานมนุษยสัมพันธ และดานความรู และทักษะวิชาชีพ
(สุมาลี รามนัฎ, 2546, ไมมีเลขหนา) ไดศึกษาวิจัย ความตองการของสถานประกอบการที่
มี ตอคุณลักษณะของบัณฑิตบริหารธุรกิจ กลุมตัวอยางเปนสถานประกอบการในเขตหนองแขม
ที่มีขนาดแรงงานตั้งแต 30 คนขึ้นไป จํานวน 100 สถานประกอบการ โดยใช แบบสอบถามมาตรา
สวนประเมินคา และสัมภาษณเจาะลึก ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการในเขตหนองแขม มีความ
ตองการบัณฑิตทางบริหารธุรกิจทั้งสามดาน อันดับหนึ่ง คือดานสังคม อันดับสองไดแก ดานอาชีพ
และอันดับสาม เปนดานบุคลิกภาพ สวนแบบสัมภาษเจาะลึก พบวาผู บริหารสถานประกอบการ
มีความเห็นทางดานบัณฑิตขาดความรู ดานการใช คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความอดทน และความกระตือรือรนในการทํางาน
(ดารารัตน มีสีผอง, 2545, ไมมีเลขหนา) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตามความตองการของ
ผูบริหารสถานประกอบการ โดยกลุมตัวอยาง เปนผูบริหารสถานประกอบการในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจบริการจํานวน 100 คน ผลการศึกษาวิจัย
พบวา ผูบริหารสถานประกอบการมีความตองการคุณลักษณะของผู สําเร็ จการศึกษา ดานวิชาการ
วิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก
(ชลลดา มงคลวณิช และอาจารยพัชรีพร เทียมสิงห, 2550, ไม มีเลขหนา) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมบริการทั้งคุณลักษณะที่ดีที่ควรสนับสนุนใหคงอยูและคุณลักษณะที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือสถานประกอบการที่ เขารวมโครงการสหกิจศึกษา และรับนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยสยามเขาปฏิบัติงานจํานวน 100 แหง โดยใชแบบสอบถามผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีและควรสนับสนุนสงเสริมใหคงอยูในตัวนักศึกษาตอไป คือ ความมีมนุษยสัมพันธ ความขยันอดทน และความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนตน สําหรับคุณลักษณะที่ควรปรับปรุง พบวานักศึกษายังไมสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดีขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและความเปนผูนํา เปนตน


บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวิธีการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
4 ขั้นตอน ดังนี้

1.กกประชากรและกลุมตัวอยาง
2.กกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.กกการเก็บรวบรวมขอมูล
4.กกการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร กลุมเปาหมายเปนกลุมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการโรงแรมและการบริการชั้นปที่ 1 ที่ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาที่กําลังศึกษาภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 60 คน
กลุมตัวอยาง เปนกลุมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรมและการบริการและการบริการชั้นปที่ 1 ที่ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาที่กําลังศึกษาภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 60 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนนี้
1.กกศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของสมรรถนะของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมตามความตองการของสถานประกอบการในสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาตางๆ และคุณสมบัติของผูที่ทํางานโรงแรม
2.กกวิเคราะห เอกสารในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม เพื่อสรุปประเด็นที่เกี่ยวของ โดยยึดตามเกณฑหลักสูตรอาเซียนสาขาวิชาการโรงแรมที่ตั้งไว
3.กกศึกษารูปแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเกณฑในการวัดคุณลักษณะที่เกี่ยวของ
4.กกสรางเครื่องมือโดยศึกษาเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมใหเปนไปตามหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน, 2548, หนา 5-11) และสรุปประเด็นกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาเซียนสาขาวิชาการโรงแรม ด้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
5.กกสรุปในแตละประเด็น และแยกเปนรายขอ เพื่อออกแบบการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมเครื่องมือเปนแบบมาตราวัด 5 ระดับ
6.กกศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ในดานการประเมินคุณลักษณะตามแนวของ แอลพอรท (ม.ป.ป, อางอิงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, ม.ป.ป., หนา 225) และศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานจากกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาเซียน และสรุปประเด็น การสรางแบบประเมินคุณลักษณะเครื่องมือเปนแบบมาตราวัด 5 ระดับ สรุปไดดังนี้
-กกดานบุคลิกภาพ แบงออกเปน 5 ขอ
-กกดานคุณลักษณะ แบงออกเปน 8 ขอ
7.กกสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอคําปรึกษาจากอาจารย ในแผนกการโรงแรมและผูช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (Content Validity)ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ตลอดจนการทดลอง (Try Out) เครื่องมือกับกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความเชื่อมั่น
8.กกปรับปรุงประเด็นในการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมเพื่อสรางเครื่องมือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพ 13 ขอ รูปแบบของเครื่องมือที่ใชในการศึกษามีดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใหผูตอบ ตอบตามสภาพเปนจริง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ใชแบบมาตรวัด (Rating scale) ใน 5 ระดับ สรุปไดดังนี้
-กกดานคุณลักษณะในวิชาชีพการโรงแรม 13 ขอ ประกอบดวยทางดานบุคลิกภาพ5 ขอ และดานลักษณะนิสัย 8 ขอ

การประเมินคุณลักษณะเปน 5 ระดับ ดังนี้
มีคุณลักษณะมากที่สุด มีคาเทากับ 5
มีคุณลักษณะมาก มีคาเทากับ 4
มีคุณลักษณะปานกลาง มีคาเทากับ 3
มีคุณลักษณะนอย มีคาเทากับ 2
มีคุณลักษณะนอยที่สุด มีคาเทากับ 1
9.กกการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
-กกการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาปรับและแกไข จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในแผนกการโรงแรม 2 ท่าน และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา จํานวน 25 ขอ
-กกผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางที่ปรับแกตามคําแนะนําปรับปรุงแกไข เครื่องมือตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ที่มิใชกลุมเปาหมาย จํานวน 10 ชุด เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใชวิธีการสัมประสิทธิ์อัลฟาหไดคาความเชื่อมั่น 0.98

การเก็บรวบรวมขอมูล
1.กผูวิจัยแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ แนะนําจุดประสงคในการแจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และคําแนะนําในการกรอกขอมูลเพื่อใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณจากนั้นใหนักเรียนกรอกขอมูล และผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืน เพื่อนํามารวบรวมและประมวลผลในลําดับถัดไป

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ทั้งนี้ใชสถิติดังตอไปนี้
1.กกการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายระดับทักษะและระดัคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม เปนสถิติพรรณนา โดยยึดหลักการแปลความหมายดังนี้
เกณฑการประเมินแบบสอบถามดานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีคุณลักษณะระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณลักษณะในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณลักษณะในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณลักษณะในระดับนอยที่สุด
2.กกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมเมื่อจําแนกตามหลักสูตรการศึกษา ใช t-test แบบ กลุมอิสระ(Independent Group) ในการเปรียบเทียบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
บทที่กก4
ผลการวิจัย

การศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาที่กําลังศึกษาภาคเรียน 2 ป ซึ่งผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน60 คน มีผลการศึกษาซึ่งนําเสนอตามลําดับดังนี้

1.กกขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
2.กกระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี 1สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาที่กําลังศึกษาภาคเรียน 2 ป
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ตาราง 1 แสดงขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางเปนจํานวน และรอยละ

n = 60
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จํานวนคน รอยละ

เพศ
1.กกชาย 9 15
2.กกหญิง 51 85
ประสบการณทํางานในโรงแรม
1.กกไมมี 35 58
2.กกมีมาก 15 25
3.กกมีนอย 10 17

จากตาราง 1กกแสดงใหเห็นขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางดังนี้
-กกเปนนักเรียนเพศชาย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 15 เพศหญิง จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 85
-กกประสบการณทํางานในโรงแรมนอย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 17 มีประสบการณทํางานในโรงแรมมาก จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 25 และ ไมมีประสบการณทํางานในโรงแรม จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 58

ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) สาขาการโรงแรมและการบริการ
ในการศึกษาครั้งนี้ไดพิจารณาระดับเกณฑคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี 1ใน 5 ระดับดังนี้

ระดับคาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มีคุณลักษณะมากที่สุด
ระดับคาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 มีคุณลักษณะมาก
ระดับคาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 มีคุณลักษณะปานกลาง
ระดับคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 มีคุณลักษณะนอย
ระดับคาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 มีคุณลักษณะนอยที่สุด

ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมในภาพรวม และรายดาน
ตาราง 2 แสดงคาสถิติพื้นฐานและระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) สาขาการโรงแรมและการบริการ


n = 60
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม ระดับคุณลักษณะ
S.


1.กกดานบุคลิกภาพ 3.89 0.56 มาก
2.กกดานลักษณะนิสัย 3.77 0.48 มาก

รวมเฉลี่ยระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.81 0.47 มาก


จากตาราง 2 แสดงระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม ในภาพรวม และรายดาน
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม ในภาพรวมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียน มีคุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพ และดานลักษณะนิสัยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.89 และ 3.77)
ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม ดานบุคลิกภาพ

ตาราง 3 แสดงคาสถิติพื้นฐาน และระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมดานบุคลิกภาพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขาการโรงแรมและการบริการ


n = 60
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ระดับคุณลักษณะ
. S


1.กกนักเรียนแตงกายเรียบรอย เหมาะสม 4.17 1.03 มาก
2.กกการยิ้มแยมแจมใสของนักเรียน 4.06 0.70 มาก
3.กกกิริยาท่าทาง การเดิน การยืนของนักเรียน 3.43 0.80 ปานกลาง
4.กกการไหว้ การทักทายของนักเรียน 4.17 0.65 มาก
5.กกนักเรียนพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 3.63 0.79 มาก


รวมเฉลี่ย 3.89 0.56 มากจากตาราง 3 แสดงระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม ดานบุคลิกภาพในแตละเรื่องของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี 1 ดังนี้ ระดับคุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 3.89) และเมื่อพิจารณาในแตละเรื่อง ระดับคุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก 4 เรื่อง คือการแตงกายเรียบรอย เหมาะสม การยิ้มแยมแจมใส การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน การไหว้ การทักทาย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.63 - 4.17) กิริยาท่าทาง การเดิน การยืนอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.43) เพียงเรื่องเดียวระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม ดานลักษณะนิสัย

ตาราง 4 แสดงคาสถิติพื้นฐาน และระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมดานลักษณะนิสัยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขาการโรงแรมและการบริการ


n = 60
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดานลักษณะนิสัย ระดับคุณลักษณะ
. S.


1.กกนักเรียนมีใจรักในงานบริการ 3.70 0.60 มาก
2.กกนักเรียนมีความอดทน อดกลั้น 3.35 0.80 ปานกลาง
3.ก นักเรียนมีความตรงตอเวลา 3.59 0.87 มาก
4.กกนักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3.68 0.71 มาก
5.กกนักเรียนมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน 4.09 0.71 มาก
6.กกนักเรียนมีระเบียบวินัย 3.86 0.67 มาก
7.กกนักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น 4.04 0.7 มาก
8.กกนักเรียนสามารถในการควบคุม
อารมณตนเองได 3.80 0.73 มาก

รวมเฉลี่ย 3.77 0.48 มาก

จากตาราง 4 แสดงระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม ดานลักษณะนิสัยในแตละเรื่อง ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี 1 ดังนี้ ระดับคุณลักษณะทางดานลักษณะนิสัยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.77) และเมื่อพิจารณาในแตะเรื่อง ระดับคุณลักษณะทาง
ดานลักษณะนิสัย อยูในระดับมาก 7 เรื่อง คือ การมี ใจรักในงานบริการ การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบในหนาที่งานความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน ความมี ระเบียบวินัย ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความสามารถในการควบคุมอารมณตนเองได (คาเฉลี่ย 3.59 – 4.09) ความอดทนอดกลั้น อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35) เพียงเรื่องเดียว

บทที่ 5
บทสรุป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 การโรงแรมและการบริการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา มีจุดประสงค์ดังนี้

1.กกเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรมและการบริการ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาในภาพรวม และรายดาน

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
-กกกลุมประชากรเปาหมายที่ตองการศึกษาเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรมและการบริการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา
-กกกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 การโรงแรมและการบริการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา

ระยะเวลาที่ทําการศึกษา ผูวิจัยไดทําการศึกษา เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ภาคการศึกษา และเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง ดังกลาว ในชวง เดือน มกราคม 2553

ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ มี 1 ตัวแปร คือ
-กกหลักสูตรการศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวแปรตาม มี 1 ตัวแปร คือ
-กกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรมและการบริการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา


สมมุติฐานการวิจัย
1.กกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรมและ อยูในระดับปานกลาง

เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม เพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม รวมทั้งสิ้น 13 ขอ มีทั้งหมด 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและสถานภาพของกลุมตัวอยาง โดยใหผูตอบแบบสอบถาม ตอบตามสภาพความเปนจริง
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมใชแบบมาตราวัด ใน 5 ระดับ มีทั้งสิ้น จํานวน 13 ขอ แบงเปนดานบุคลิกภาพ แบงออกเปน 5 ขอและดานคุณลักษณะ 8 ขอสําหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดมีการตรวจความเที่ยงตรง และคาความเชื่อมั่นของเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณา หาคาดัชนีความสอดคลอง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใชวิธีการสัมประสิทธิ์อัลฟาหไดคาความเชื่อมั่น 0.98

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมารวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ทั้งนี้ใช สถิติดังตอไปนี้
1.กกการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม เปนสถิติพรรณนา โดยยึดหลักการแปลความหมายดังนี้
เกณฑการประเมินแบบสอบถามเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีคุณลักษณะระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณลักษณะในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณลักษณะในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณลักษณะในระดับนอยที่สุด

จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรมและการบริการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้


สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรมโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้
1.กกศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม
-กกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมของนักเรียนอยู่ ในระดับมาก โดย
ดานบุคลิกภาพ และดานลักษณะนิสัยอยูในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลสรุปการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม มีประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งจะนํามาอภิปรายผลใหแตละประเด็น ดังตอไปนี้
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยแยกเปนประเด็นได
ดังนี้
ก กระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม ของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
จากการวิเคราะห พบวา ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม โดยรวมอยู ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายดาน พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมดานบุคลิกภาพ และทางดานลักษณะนิสัย อยูในระดับมากเชนเดียวกันสําหรับการประเมินระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม ทั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเชิงจิตวิทยา ใหนักเรียนประเมินตนเองตามทฤษฎี ของแอลพอรท ที่กลาววา ระดับคุณลักษณะสามารถวัดได การทดสอบ เปนการใชแบบทดสอบใหบุคคลตอบแสดงบุคลิกภาพของตนแบบทดสอบที่ใชวัดบุคลิกภาพ เปนชนิดแบบสํารวจที่ประกอบดวยขอปญหา หรือความยอยๆ หลายๆ ขอ แลวใหผูทดสอบรายงานสภาพตัวเขาออกมา (สงบ ลักษณะ) ไดกลาวไววา คุณลักษณะ เปนสภาพภายในจิตใจ สามารถวัดไดยาก แตทั้งนี้ วิธีในการวัด จะนิยมครอบคลุมทั้งทางดาน บุคลิกภาพและคานิยมที่พึงปรารถนา และสามารถวัดไดหลายวิธี หนึ่งในวิธีการวัด คือ วัดที่ใหผูถูกวัดไดรายงานความรูสึกนึกคิดของตนเอง (Self Report) ซึ่งอาจใชเครื่องมือ ขอเขียน หรือแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Paper-Pencil Inventory) ให เขาอานและตอบ หรือประเมินตนเอง (2529, หนา 44-45)เมื่อ ใหนักเรียนประเมินตนเอง โดยใชเครื่องมือ พบวา นักเรียน สวนใหญ มีระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม อยูในระดับมาก ทั้งนี้สามารถสรุปไดวา นักเรียนที่มีคุณลักษณะที่ดี สามารถประสบความสําเร็จในการทํางานโรงแรมได ถึงแมจะมีจุดดอยทางดานทักษะวิชาชีพบางประการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ David C. McClelland (1973, unpaged)นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารเวิรด ซึ่ง David กลาวถึงคุณลักษณะไววา ทักษะ และความรู เปนสวนเหนือน้ำที่พัฒนาได แตสิ่งสําคัญสวนใหญที่มองเห็นไดยากจะอยูใตผิวน้ำ ไดแก แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย(Trait) ภาพลักษณภายใน (Self - image) และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social Role) สวนที่อยูใตน้ำนี้มีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอยางมากและเปนสวนที่พัฒนาได “ผูที่ทํางานเกง” มิไดหมายถึง “ผูที่เรียนเกง” แตผูที่ประสบผลสําเร็จ ในการทํางาน ตองเปนผูที่มีความสามารถในการประยุกตใชหลักการหรือวิชาการที่มีอยูในตัวเอง เพื่อกอใหเกิดประโยชนในงานที่ตนทํา
สรุปไดวา คุณลักษณะ เปนความดีที่มีอยูในตัวตน เปนคุณธรรมในตัวนักเรียนตามที่ราชบัณฑิตยสถาน ( 2542, หนา 253) ไดนิยามไววา “คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่ชี้ใหเห็นความดี หรือลักษณะประจํา ทั้งนี้คุณลักษณะที่ดี เกิดจากการปลูกฝง เพื่อใหเกิดลักษณะนิสัย”ดังนั้น สถาบันอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ ครูผูสอนในสาขาวิชาการโรงแรม ควรเนนการอบรมบมนิสัย ใหนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน มีใจที่รักการบริการ และใหผูเรียนไดเห็นแบบอยางที่ดี จะสงผลใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในชีวิตการทํางานสายวิชาชีพการบริการได

ขอเสนอแนะ
การนําผลวิจัยไปใช
-กกครูผูสอน ซึ่งไดแก ผูวิจัย ซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ สามารถนําขอสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน/นักศึกษาในแผนกการโรงแรมและการบริการเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดี มีใจรักการบริการอย่างเต็มความสามารถจนเกิดความประทับใจต่อผู้มาใช้บริการ
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาพบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ ผูวิจัยไดมี
ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ดังนี้

-กกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการโรงแรม จากการศึกษา นักเรียนสวนใหญมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยูในระดับมาก ซึ่งเปนสิ่งที่ดี ทั้งนี้ผูสอนในวิชาชีพการโรงแรม ควรพึงระลึกเสมอในดานการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเสริมสรางคุณลักษณะที่ดี ของผูใหบริการ ในทุกรายวิชาเนื่องจากบุคคลที่จะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานไดนั้น จะตองประกอบดวยความรู ทักษะ และคุณลักษณะในวิชาชีพที่ดี
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
-กกควรมีการศึกษาระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีตอนักเรียน/นักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
-กกศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมและการบริการอันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตบุคลากรออกสูอุตสาหกรรมบริการอยางมืออาชีพ


โพสต์โดย ทงอี : [28 มี.ค. 2555 เวลา 10:40 น.]
อ่าน [3346] ไอพี : 110.164.59.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม