ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน
วังเล็กวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2553
ผู้ประเมิน นางผกามาศ อ่อนบรรจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 โดยทำการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป
(CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า
1. ด้านบริบท ผลการประเมินบริบททุกด้านในภาพรวม พบว่า ความสอดคล้อง
ความจำเป็นและความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความจำเป็น
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อพิจารณารายข้อ คือ จำเป็นต้องลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักเรียน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ จำเป็นต้องสอนสวัสดิศึกษาให้แก่นักเรียน อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านบริบทผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
2. ด้านปัจจัย ผลการประเมินในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การประเมินปัจจัยทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านงบประมาณ
ผลการประเมินด้านปัจจัยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กระบวนการของโครงการทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ขั้นการดำเนินงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือขั้นการวางแผน และผลการประเมินด้านกระบวนการของกิจกรรมในโครงการ 9 กิจกรรม ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่า การประเมินกระบวนการของกิจกรรมในทุกกิจกรรม
ในโครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมมาตรการที่ 1
กำหนดให้เรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญของโรงเรียน กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมมาตรการที่ 8 การเดินทางไปกลับโรงเรียนอย่างถูกวิธี ผลการประเมิน
ด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
4. ด้านผลผลิต เป็นผลการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันและหลีกเลี่ยง
การเกิดอุบัติของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านพฤติกรรมการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน ผลการประเมินด้านผลผลิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการดำเนินโครงการภายหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น คือ
1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีความรับผิดชอบตนเอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ทำให้นักเรียนเป็นผู้มีพฤติกรรมความปลอดภัยในตนเอง รู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
2. ผลที่เกิดขึ้นต่อครูและบุคลากร ครูและบุคลากรเกิดความตระหนักและเห็น
ความสำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยมาบูรณาการสอนรวมกับกลุ่มสาระวิชาที่ตนเองสอน นอกจากนี้ทำให้ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและครูสามารถให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงกับความเป็นจริงจากการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนมีความมั่นใจโรงเรียน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา และให้ความไว้วางใจแก่ครูโดยการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนดำเนินการ และเกิดความภาคภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
4. ผลที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียน โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามาร่วมกันวางแผนดำเนินการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีนโยบาย มาตรการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่ชัดเจนเนื่องจากผู้ปกครองและชุมชนร่วมมือกันเป็นอย่างดี ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากรลดลง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและนักเรียนมีความสุขรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียนกิตติกรรมประกาศ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก นายทรงยศ แก้วมงคล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก นางขวัญยืน แปลงแดง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) นางดาราวรรณ ศรีกาญจนา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบัวมล นางนัยนา เอื้ออำนวยชัย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพหลโยธิน และนายไพรวัลย์ อัศฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ ที่ให้คำปรึกษา แนะนำในการประเมินโครงการและกรุณา ให้ความอนุเคราะห์อย่างดีในการตรวจสอบเครื่องมือในการประเมินโครงการ พร้อมทั้งแนะนำปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์และ
ความกรุณาในการประเมินผลการดำเนินการโครงการ ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ ที่นี้


นางผกามาศ อ่อนบรรจง

โพสต์โดย phakamad : [27 มี.ค. 2555 เวลา 11:41 น.]
อ่าน [1016] ไอพี : 58.10.65.245
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม