ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตด้วยกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนและสิ่งแวดล้อมข

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตด้วยกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนสระโพนทอง
ผู้วิจัย จรูญ พาเก่าน้อย
ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2551 - 2552

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการเรียนรู้ในอนาคตด้วยกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียน สระโพนทอง และมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตด้วยกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียน สระโพนทอง 2) เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและทดลองนำร่องการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตด้วยกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนสระโพนทอง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ในอนาคตด้วยกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนสระโพนทอง 4) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนสระโพนทอง โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังต่อไปนี้ (1) ประเมินทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต (2) ประเมินคู่ขนานเพื่อยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบ ด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต (3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการวิจัย ดำเนินการเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป และการวิเคราะห์สภาพและปัญหาของโรงเรียนสระโพนทอง ได้ข้อมูลแล้วร่างรูปแบบ ตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมของรูปแบบ ด้วยการทำประชาพิจารณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสัมภาษณ์ ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน รวมผู้ประชุมประชาพิจารณ์จำนวน 47 คน วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาองค์ประกอบและทดลองนำร่อง 1) พัฒนาองค์ประกอบ (1) การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรม (2) พัฒนาเครื่องมือ ด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้างเครื่องมือตามหลักวิชาการ และทำการตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่า IOC การหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยใช้ t – test แบบ Independent และการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของ Corn bach 2) การทดลองนำร่อง กับโรงเรียนบ้านท่าคร้อ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ 1) การศึกษาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการเรียนรู้ในอนาคต ก่อนการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2552 ทุกคน ด้วยแบบศึกษาและแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ปฏิบัติการทดลอง ดำเนินการทดลอง 2 รอบ รอบที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 / 2552 และรอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2552 โดยกรรมการไตรภาคี จำนวน 25 คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมโครงงานวิชาการ (2) กิจกรรมค่ายธรรมะ (3) กิจกรรมลูกเสือสำรวจ (4) กิจกรรมคนค้นข่าว หมุนเวียนแต่ละกิจกรรมใช้กระบวนการร่วมมือเรียนรู้ 6 ขั้นตอนคือ (1) จัดกลุ่มนักเรียน (2) กำหนดวัตถุประสงค์ (3) ปฏิบัติกิจกรรม (4) กลั่นกรองผลงาน (5) นำเสนอผลงาน (6) ประเมินผล และทำการประเมินผลการทดลอง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือกรรมการไตรภาคี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การศึกษาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตหลังการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2552 ทุกคน ด้วยแบบศึกษาและแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบทำการประเมิน 3 ส่วนคือ 1) ประเมินทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต 2) ประเมินคู่ขนานเพื่อยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตด้วยกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนสระโพนทอง รูปแบบมีความตรงและมีความเหมาะสมมาก 2) ผลการประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบทั้ง 2 รอบ ได้คุณภาพระดับ มาก 3) ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ (1) ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต คะแนนหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) วิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต คะแนนหลังการทดลองสูงขึ้น 10.21 คะแนน (3) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ มาก รวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 คิดเป็นร้อยละ 74.16

โพสต์โดย charoon : [25 มี.ค. 2555 เวลา 16:12 น.]
อ่าน [642] ไอพี : 125.26.97.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม