ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ผู้วิจัย นายประมูล เศรษฐนันท์
ปีที่วิจัย 2553
สถานที่ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

บทคัดย่อ

จากประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน เรื่อง เศษส่วน พบว่า นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70 ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะการพัฒนาการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้
4 MAT เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วน โรงเรียนบ้านกระทุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 35 คน จาก 1 ห้องเรียนซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 5 ชนิด ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 18 แผน ใช้เวลาสอนในชั่วโมงปกติ (2) แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
(4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พบว่าข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย
ของข้อสอบ ( P ) ตั้งแต่ 0.33 - 0.78 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.25 - 0.85 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 ผู้วิจัยคัดเลือกไว้ จำนวน 30 ข้อ (5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการสอน เรื่อง เศษส่วน โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT จำนวน 1 ฉบับมี 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการหาการหาค่าอำนาจจำแนก โดยใช้ t - test พบว่า มีข้อที่เข้าเกณฑ์ จำนวน 23 ข้อ ต้องการใช้จริง 20 ข้อ มีค่าตั้งแต่ 1.780 ถึง 2.703 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ (E1) และผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.56/80.28 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
2. การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6634 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.34
3. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้วิธีการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพอใจต่อการสอนด้วยแผนการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ

โพสต์โดย หมวย : [23 มี.ค. 2555 เวลา 02:18 น.]
อ่าน [1164] ไอพี : 125.26.118.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม