ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการวัฒนธรรมชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)

ชื่อโครงการ การประเมินโครงการวัฒนธรรมชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ผู้ประเมิน นายไมตรี บัวจันทร์
ปีการศึกษา 2553
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเทศบาลนครยะลา และช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือตัวป้อน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ กิจกรรม 3). เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ การตรวจสอบ ค่าตอบแทน ปัญหาและอุปสรรค 4). เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านผลผลิต ได้แก่ ความพึงพอใจ การพัฒนาคุณลักษณะในการปฏิบัติกิจกรรม 5) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านผลกระทบ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เจตคติที่ดีต่อชุมชน กิจกรรมนำไปสู่ความร่วมมือสัมพันธ์อันดีในสังคมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน คณะทำงานจำนวน 16 คน นักเรียนจำนวน 180 คน และผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 223 คนรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 421 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ชุด คือ ชุดของผู้บริหาร, ชุดของคณะทำงาน, ชุดของนักเรียนและชุดของผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8721 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่
ผลการวิจัยพบว่า
1. การดำเนินงานโครงการวัฒนธรรมชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเทศบาล ๑
(บ้านสะเตง) ประจำปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับมาก
1.1 การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation) พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ในรายการ “วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา” “วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเทศบาลนครยะลา” ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกรายการ นอกจากนี้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย “วัตถุประสงค์โครงการมีความชัดเจน” “วัตถุประสงค์ของโครงการเอื้อโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง” และ “วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา”
1.2 การประเมินด้านปัจจัยหรือตัวป้อน (Input Evaluation) พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทั้งผู้บริหารและคณะทำงานมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดในรายการ “คณะทำงานมีความกระตือรือร้น” “คณะทำงานมีความรู้ ความถนัดและเข้าใจตรงตามลักษณะโครงการที่ได้รับมอบหมาย” “คณะทำงานมีการวางแผนดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน” ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกรายการ สำหรับผู้ปกครอง พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย “คณะทำงานมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ” “คณะทำงานมีความกระตือรือร้น” “สถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม” “มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน” และ “มีการกำหนดหลักเกณฑ์และกติกาการประกวดอย่างเหมาะสม”
1.3 การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย “กระบวนการส่งเสริมนักเรียนเป็นไปตามหลักการพัฒนานักเรียน” “มีการชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน” “มีการชี้แจงค่าวัสดุอุปกรณ์อย่างชัดเจน” “การดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน รางวัลครบถ้วนทั่วถึง” “ การจ่ายค่าตอบแทนมีความสะดวกและตรงเวลา” “โครงการได้ดำเนินในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด” ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย “โครงการได้ดำเนินในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด” “มีการให้โอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม” สำหรับนักเรียน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกรายการ และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นมีอยู่ในระดับมาก ทุกรายการ
1.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย “นักเรียนแสดงความสามารถได้เต็มที่ตามประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล” “นักเรียนได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล” “นักเรียนได้ฝึกการเป็น ผู้นำ ผู้ตามที่ดีในการทำกิจกรรมและโครงการช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์” ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกรายการในส่วนนักเรียนพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย “นักเรียนได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล” “นักเรียนเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ และเกิดทักษะมากขึ้น” “นักเรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง” “นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและสังคมมากขึ้น” “นักเรียนฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีในการทำกิจกรรม” “นักเรียนได้เรียนรู้ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้น” “นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น” “โครงการช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์” และ“โครงการช่วยแก้ปัญหานักเรียนไปมั่วสุมสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ” อย่างไรก็ตามผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกรายการ
1.5 การประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย “โครงการช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบให้นักเรียน” “กิจกรรมช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียนและสังคม” ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกรายการ ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย “โครงการช่วยส่งเสริมความมีวินัยให้นักเรียน” “โครงการช่วยให้นักเรียนรู้จักความสามารถ ความถนัดของตนเอง” “โครงการช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย” “โครงการช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ชุมชน” “ผลของการจัดกิจกรรมนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียน โรงเรียนและสังคม” “กิจกรรมช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียนและสังคม” นอกจากนี้ความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่าอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย “โครงการช่วยให้นักเรียนรู้จักความสามารถ ความถนัดของตนเอง” “โครงการช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ชุมชน” “ผลของการจัดกิจกรรมนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียน โรงเรียนและสังคม”
2. ปัญหาและแนวทางแก้ไข โครงการวัฒนธรรมชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑
(บ้านสะเตง) จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2553
ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรม/โครงการมีสั้น ไม่ต่อเนื่อง และกิจกรรม/โครงการของโรงเรียนมีมากการจัดกิจกรรมบางช่วงจึงขาดความเหมาะสม ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือตัวป้อน คณะทำงานฝ่ายพิธีกรและฝ่ายต้อนรับมีไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ วิทยากรในท้องถิ่นที่จะพูดให้น่าสนใจ ฟังง่าย หายาก สถานที่จัดกิจกรรมคับแคบ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมมีจำนวนไม่เพียงพอ ด้านกระบวนการดำเนินงาน การตรวจสอบการดำเนินโครงการไม่เป็นปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบโครงการขาดประสบการณ์ ด้านผลผลิต นักเรียนไม่พอใจต่อสถานที่จัดกิจกรรม จึงมีบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ เพราะตามเพื่อน เกี่ยวกับระเบียบ วินัยควรปลูกฝังจิตสำนึกการประหยัดและความสะอาด กิจกรรมประกวดควรจะจัดให้หลากหลาย ด้านผลกระทบ พบว่า คณะทำงานมีน้อยที่ต้องตระเตรียมงานล่วงหน้า ก็คือครูในสถานศึกษาต้องรับภาระงานหนัก เกิดความอ่อนล้า
ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะทำงาน นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการวัฒนธรรมชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โดยภาพรวมเห็นควร ดังนี้ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ควรเพิ่มหรือขยายเวลาในการจัดโครงการขยายออกไป และให้มีการวางแผนในการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างบุคลากรหลาย ๆ ฝ่าย ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือตัวป้อน โดยการวิเคราะห์ภาระงานและแต่งตั้งคณะทำงานในส่วนฝ่ายให้สมดุลกับงาน สำหรับงบประมาณอาจจะจัดงบประมาณในการดำเนินโครงการให้เพิ่มขึ้น หรือขออนุเคราะห์เพิ่มเติมจากบริษัท ห้างร้าน ของเอกชนหรือจากสมาคมนักธุรกิจในท้องถิ่น เสนอหลักการ/แนวทางการสรรหาวิทยากรมาให้ความรู้ให้นักเรียน ติดตั้งเต็นท์เพิ่มขึ้นและวางแผนการใช้สถานที่ให้เป็นสัดเป็นส่วน ตลอดจนการนำผลรายงานของกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงและนำมาเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป เช่าหรือหยิบยืมวัสดุอุปกรณ์ให้เพิ่มมากขึ้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน การเร่งรัดให้มีการรายงานผลโครงการโดยทั่วถึง วิเคราะห์ปัญหาและให้มีที่ปรึกษาให้แก่คณะทำงาน ให้มีการประชุมบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อซักซ้อมภารกิจงานและกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์โครงการที่ดี ให้ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ในด้านผลผลิต โดยการวางแผนการใช้สถานที่ให้เป็นสัดเป็นส่วน ตกแต่งภูมิทัศน์ให้น่ารื่นรมย์และจัดสถานที่สวยงามเพื่อเติมเต็มบรรยากาศ ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการทำงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการในระยะยาว เน้นครูประจำชั้นกวดขัน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายมาก ด้านผลกระทบ ผู้บริหารอาจจะโดยการเพิ่มแรงจูงใจในการให้เงินค่าล่วงเวลาโพสต์โดย UglyDuckling : [22 มี.ค. 2555 เวลา 22:30 น.]
อ่าน [930] ไอพี : 118.174.63.213
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม