ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ผู้ศึกษา นายประยูร เรียนปิงวัง
ปีที่ศึกษา 2554

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2553 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์ อนุสรณ์) และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2553 จำนวน 54 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ 4 กลุ่มบริหาร หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 101 คน นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 111 คน ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 212 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2553 ด้านหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านผลการเรียนรู้ ตอนที่ 2 สอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และแบบบันทึกการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาพบว่า ผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.55 โดยมีผลการดำเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.62
ผลการดำเนินงานด้านผลการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.54
ผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.51
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.51

ส่วนแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
ปรากฏผลดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านหลักสูตร สรุปได้ดังนี้
โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ได้ถูกต้องและชัดเจน หลักสูตรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเป้าหมายที่เหมาะสมกับห้องเรียนพิเศษ มีการจัดหลักสูตรที่นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้เกิดผลต่อผู้เรียนได้จริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเหมาะสมกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ มีการประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อนำผลไปพัฒนาการเรียนการสอนตรงตามบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.2 ด้านการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ สรุปได้ดังนี้
ด้านการดำเนินงาน คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ร่วมกันดำเนินงานเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการเลือกสรรครูผู้สอนได้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และมีการสนับสนุนงบประมาณให้จัดห้องเรียนให้เชื่อมต่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างวิชาการต่างๆ ให้เป็นองค์รวม เน้นทุกกลุ่มาระให้มีความสำคัญ จัดให้มีการศึกษานอกสถานที่บ่อยครั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ด้านครูผู้สอนจัดให้สอนตรงตามความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครู โดยสนับสนุนเข้าอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และควรเพิ่มครูผู้สอนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้มากขึ้น
ด้านนักเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับเขต, ระดับภาค และระดับประเทศส่งเสริมนักเรียนให้มีความพัฒนาการเรียนการสอนร่วมเข้าแข่งขันระดับต่างๆ จนถึงระดับชาติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ด้านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
- มีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดสอบคัดเลือก 3 ครั้ง เพื่อให้ได้นักเรียนที่สามารถเรียนคณิตศาสตร์ที่ลึกและกว้างได้ อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และมีจำนวนนักเรียนตามจำนวนที่เหมาะสมกับห้องเรียนพิเศษ
- เปิดโอกาสในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ทดสอบ ทั้ง 2 วิชา และไม่ให้สอบตรงกัน เพื่อนักเรียนจะได้เลือกหากมีความสามารถทั้ง 2 ด้าน ก็ควรให้สิทธิเลือกว่าจะเรียนห้องไหน เนื่องจากการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
- จำนวนนักเรียนมีความต้องการเข้าห้องเรียนพิเศษมากขึ้น ควรมีการเพิ่มจำนวนห้องเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ และอัตรานักเรียนในห้องเรียนไม่ควรเกิน 30 คน
ด้านสื่อประกอบการเรียนรู้มีความเหมาะสมดี อุปกรณ์มีความพร้อมดีมาก ควรมีกล้องจุลทรรศน์เพิ่มเพื่อเป็นสื่อควบคู่กับการเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ควรตกแต่งห้องให้ตรงกับแนวทางห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดห้องให้กว้างขึ้น เพื่อสามารถเก็บผลงานของนักเรียนได้เพิ่มขึ้น และควรจัดหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เพราะจะได้สร้างบรรยากาศให้น่าสนใจ
ด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือติดตาม การดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษควรนำเสนอของมูลอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
2.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้
ด้านการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ นักเรียนมีความตั้งใจและมีความสนใจในการเรียนมากกว่าห้องเรียนปกติ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีการจัดการเรียนรู้และทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม นักเรียนได้ลงมือทำงานเป็นทีมและมีการนำเสนอในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันภายในชั่วโมงเรียน มีการนำ ICT มาใช้ ในกระบวนการเรียนรู้ให้มากกว่าเดิม ฝึกให้นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุผล เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเน้นทักษะการแก้ปัญหาและเหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น ไม่เน้นเพียงคำตอบ แต่ควรเน้นวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และเหตุผลในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการเป็นผู้นำ เน้นกระบวนการคิด การค้นคว้าทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นควรจัดให้มีการเข้าค่ายวิชาการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีความสนุกสนาน มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากในเนื้อหา ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ให้มากขึ้น เน้นโจทย์ที่เป็นไหวพริบ เชาว์ปัญญา การคิดชั้นสูงและเทคนิคต่างๆ ที่เน้นในการแข่งขันระดับสูง ทั้งในและนอกห้องเรียนส่งเสริมประสบการณ์ในการทำโครงงานต่างๆมากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาต่อ และใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนในอนาคต
2.4 ด้านผลการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระ ในภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนเฉพาะทางอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่านักเรียนปกติ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทักษะวิชาการหลายแห่ง ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง และนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมาก ผู้ปกครองพึงพอใจกับผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก และภาคภูมิใจที่นักเรียนสามารถทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

โพสต์โดย payoung : [22 มี.ค. 2555 เวลา 02:22 น.]
อ่าน [3301] ไอพี : 223.207.123.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม