ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน
ผู้ประเมิน นายณัฐภัทร์ มีมุข
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านคลองสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2
ปีที่ศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดินในด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ผลิตปุ๋ยหมักจากอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดิน (context) ด้านกระบวนการปฎิบัติระหว่างการดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดิน (process) และด้านผลผลิตของโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน (outcome)
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนบริบทใกล้เคียง 10 โรงเรียน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 140 คน และผู้ปกครองของนักเรียนของโรงเรียนบริบทใกล้เคียง 10 โรงเรียน จำนวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 346 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดิน เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะ-แวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการปฎิบัติ ระหว่างการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินปัจจัยพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ และโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพชุมชนของนักเรียน สำหรับองค์ประกอบที่มีครูมีความรู้ความสามารถในการสอนเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน โครงการฯ ช่วยให้นักเรียนตระหนักในการไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เมื่อนำโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดิน ไปจัดในโรงเรียน สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง กับความต้องการของนักเรียนหรือชุมชน นักเรียนรู้ขั้นตอนในการผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ของโครงการ และด้านวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการวิชาการเกษตรอยู่แล้ว ผู้ปกครองและชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการจัดให้เน้น เรื่องเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นักเรียนทุกคน ดังนั้น จึงทำให้โครงการนี้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2. การประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการในด้านกิจกรรมของโครงการผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบได้แก่ ควรดำเนินโครงการฯ เป็นโครงการหลักของโรงเรียน และสถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดิน ไปใช้ในการประกอบอาชีพ รองลงมา คือ โครงการจะนำเป็นไปได้ที่ท่านจะนำเป็นแนวทางในการผลิตปุ๋ยหมักเป็นอาชีพส่งเสริมได้ สามารถดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ ท่านรู้ขั้นตอนผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการฯ มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินโครงการ
3. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา เป็นรายองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ โครงการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนักเรียนมีความเอาใจใส่ต่อการสังเกตการณ์เจริญเติบโต และดูแลไส้เดือนดิน รองลงมา คือ นักเรียนมีความอดทนต่อการทำโรงเรือน บ่อปูนซีเมนต์ การนำเศษอาหารไปให้ไส้เดือนดินกิน และการคัดแยกปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน นักเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน เช่น นักเรียนรัก และสนใจในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและคิดที่จะนำไปผลิตใช้กับพืชผักที่บ้านของตน

โพสต์โดย 020355 : [2 มี.ค. 2555 เวลา 20:33 น.]
อ่าน [879] ไอพี : 118.172.178.82
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม