ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย เรื่อง สระเสียงสั้น

แบบฝึกทักษะ
เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง สระเสียงสั้น ชุดที่ ๑
สระ –ะ
นางมนันยา กกนอก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน และการเขียน คำภาษาไทย เรื่องสระเสียงสั้น ชุดที่ ๑ เรื่องสระ -ะ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการอ่าน และการเขียน คำที่ประสมสระ -ะ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนผู้เรียน มีจิตสำนึกที่ดีต่อการใช้ภาษาไทย มีความภูมิใจในภาษาไทย และช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นมรดกของชาติไว้
ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ตรวจสอบ เพื่อให้แบบฝึกทักษะเล่มนี้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มนันยา กกนอกสารบัญ
เนื้อหา หน้า
คำนำ ก
สารบัญ ข
คำชี้แจงประกอบการแบบฝึกทักษะ ๑
คำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับครูผู้สอน ๒
คำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน ๓
มาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
คำภาษาไทย เรื่องสระเสียงสั้น
ชุดที่ ๑ เรื่อง สระ -ะ ๔
ตัวชี้วัด ๗
จุดประสงค์การเรียนรู้ ๗
แบบทดสอบก่อนเรียน ๘
ใบความรู้ ๑๐
ค สารบัญ (ต่อ)
เนื้อหา หน้า
แบบฝึกทักษะที่ ๑ ๑๑
แบบฝึกทักษะที่ ๒ ๑๒
แบบฝึกทักษะที่ ๓ ๑๓
แบบฝึกทักษะที่ ๔ ๑๔
แบบทดสอบหลังเรียน ๑๕
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑ ๑๗
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒ ๑๘
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๓ ๑๙
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๔ ๒๐
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ๒๑
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ๒๒
ตารางแสดงคะแนนการทดสอบก่อนเรียน
การทำแบบฝึกทักษะ การทดสอบหลังเรียน ๒๓
บรรณานุกรม ๒๕

คำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะ
สำหรับครูผู้สอน

๑. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรายละเอียด
ของแบบฝึกทักษะทุกแบบฝึก
๒. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบฝึกทักษะว่าครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้หรือไม่
๓. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และสอดคล้องกับจุดประสงค์
๔. ครูชี้แจงเกี่ยวกับการใช้แบบฝึก คอยกำกับดูแล
ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
๕. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
อย่างเคร่งครัด มีการวัดความรู้ ความเข้าใจหลังเรียน
ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการและความก้าวหน้า
ของนักเรียนคำชี้แจงประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน คำภาษาไทย เรื่องสระเสียงสั้น ชุดที่ ๑ เรื่อง สระ -ะ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ จะมี แบบฝึกทักษะทั้งหมด จำนวน ๔ แบบฝึก เรียงตามความยากง่าย ความเหมาะสม ของกิจกรรม ก่อนทำแบบฝึกทักษะจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน และนักเรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาก่อนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากนั้น นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ด้วยตนเอง จากเฉลยท้ายเล่มและตรวจสอบพัฒนาการ ของนักเรียนได้จากแบบทดสอบหลังเรียนคำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะ
สำหรับผู้เรียน

การใช้แบบฝึกทักษะ ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
๑. ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๒. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และตรวจสอบความถูกต้อง
จากเฉลย
๓. ทำแบบฝึกทักษะทุกแบบฝึกอย่างตั้งใจ หากไม่เข้าใจ
หรือมีข้อสงสัยสามารถถามครูผู้สอนได้

๔. ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละแบบฝึก
ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
๕. ทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบพัฒนาการ
ของตนเองมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแบบฝึกทักษะ
เรื่อง สระเสียงสั้น ชุดที่ ๑
เรื่อง สระ -ะ
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่าน สร้างความรู้และความคิด
ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์
ในการดำเนินชีวิตและนิสัยรักการอ่านสาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร
เขียนเรียงความ เขียนย่อความ
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท ๔.๒ สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้
เสริมสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ
และความสัมพันธ์ ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม
และชีวิตประจำวัน


ตัวชี้วัด
เมื่อนักเรียนเรียนจบแบบฝึกทักษะนี้
มีความรู้ ความเข้าใจในการอ่าน และการเขียน
คำที่ประสมด้วยสระ –ะ ทั้งที่ไม่มีตัวสะกด และมีตัวสะกด
และมีวินัยในการทำงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนรู้จักสระ –ะ สามารถอ่านและเขียนสระ –ะ ได้
๒. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระ-ะ
ทั้งที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดได้
๓. นักเรียนสามารถจำแนกคำที่ประสมสระ-ะ จากคำที่
ประสมสระอื่นๆได้
๔. นักเรียนมีวินัยในการทำแบบฝึกทักษะแบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ ๑ เรื่อง สระ –ะ

คำชี้แจง ๑. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร
หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๒. แบบทดสอบมีจำนวน ๕ ข้อ ใช้เวลา ๕ นาที
ข้อละ ๑ คะแนน
๑. ข้อใดอ่านออกเสียงสระ เหมือนคำว่า กระทะ
ก. มะไฟ
ข. กระบะ
ค. มาลี
๒. คำใดไม่มีเสียง สระ –ะ
ก. ชะนี
ข. สาลี
ค. ตะไบ

๓. คำที่มีความหมายในภาพ เขียนอย่างไร
ก. เสือ
ข. มะลิ
ค. ชะนี
๔. ข้อใดมีเสียงสระ –ะ มากที่สุด
ก. มานะชี้รถกระบะ
ข. ภูผากินกะปิ
ค. วีระดูชะนี
๕.แม่ซื้อ…….มาใส่ขนม ควรเติมคำใดในช่องว่าง
ก. ตะปู
ข. สะเดา
ค. กะทิ


๑๓

แบบฝึกทักษะที่ ๓

คำสั่ง ให้นักเรียนนำคำในวงกลม มาเติมในประโยค
ให้ได้ใจความ และฝึกอ่านให้คล่อง
ตัวอย่าง …ตะ…ปู
ระ ชะ ตะ
มะ กะ ทะ
๑. .……. ลิ
๒. ...……นี
๓. มะ…….. มียากกว่านี้ไหมครับ
๔. …..… ปิ
๕. ….….เล

๑๙

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๓

คำสั่ง ให้นักเรียนนำคำในวงรี มาเติมในประโยค
ให้ได้ใจความ และฝึกอ่านให้คล่อง
ตัวอย่าง …ตะ…ปู
ระ ชะ ตะ
มะ กะ ทะ
๑. มะ ลิ
๒. ชะนี
๓. มะระ
๔. กะ ปิ
๕. ทะเล


๑๒

แบบฝึกทักษะที่ ๒
คำสั่ง ให้นักเรียนโยงคำกับรูปภาพที่มีความหมายตรงกัน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง รถกระบะ

๑. มะละกอ

๒. กะลา

๓. กระทะ

๔. มะลิ

๕. มะระ๑๘


เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒

คำสั่ง ให้นักเรียนโยงคำกับรูปภาพที่มีความหมายตรงกัน ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง รถกระบะ

๑. มะละกอ

๒. กะลา

๓. กระทะ

๔. มะลิ

๕. มะระ

๑๑

แบบฝึกทักษะที่ ๑
คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำอ่านสะกดคำ และแจกลูก
ตัวอย่าง จะ อ่านว่า จอ - อะ - จะ

๑. กะ อ่านว่า

๒. มะ อ่านว่า

๓. ปะ อ่านว่า

๔. ตะ อ่านว่า

๕. ทะ อ่านว่า
๑๗
เฉลยแบบฝึกทักษะ ที่ ๑
คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำอ่านสะกดคำ และแจกลูก
ตัวอย่าง จะ อ่านว่า จอ - อะ - จะ


๑. กะ อ่านว่า กอ – อะ – กะ
๒. มะ อ่านว่า มอ – อะ – มะ
๓. ปะ อ่านว่า ปอ – อะ – ปะ
๔. ตะ อ่านว่า ตอ – อะ – ตะ
๕. ทะ อ่านว่า ทอ – อะ – ทะ

ทำถูกหมดเลย เราให้ดอกไม้นะคะ

๑๔

แบบฝึกทักษะที่ ๔
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำมาเติมในประโยคให้ถูกต้อง
และฝึกอ่านให้คล่อง
ตัวอย่าง แม่พาฉันไป…วัด… (รัน วัด)

๑. พ่อเปิด …….ตู ( ประ กะ)
๒. อารีปลูก…… (ผัก กัด)
๓. พี่ดู…….นี (มะ ชะ)
๔. พ่อและแม่ พาฉันไป …… เล (พะ ทะ)
๕. ฉันช่วยพี่ ……ผ้า (ซัก พัง)


๒๐

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๔

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำมาเติมในประโยคให้ถูกต้อง
และฝึกอ่านให้คล่อง
ตัวอย่าง แม่พาฉันไป…วัด… (รัน วัด)
๑. พ่อเปิด ประตู ( ประ กะ)
๒. อารีปลูกผัก (ผัก กัด)
๓. พี่ดูชะนี (มะ ชะ)
๔. พ่อ แม่ พาฉันไปทะเล (พะ ทะ)
๕. ฉันช่วยแม่ซักผ้า (ซัก พัง)


๑๕
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ ๑ เรื่อง สระ –ะ
คำชี้แจง ๑. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร
หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๒. แบบทดสอบมีจำนวน ๕ ข้อ ใช้เวลา ๕ นาที
ข้อละ ๑ คะแนน
๑. แม่ซื้อ…….มาใส่ขนม ควรเติมคำใดในช่องว่าง
ก. ตะปู
ข. สะเดา
ค. กะทิ
๒. ข้อใดอ่านออกเสียงสระ เหมือนคำว่า มะระ
ก. มะไฟ
ข. กระบะ
ค. มาลี
๑๖
๓. คำใดไม่มีเสียง สระ –ะ
ก. ชะนี
ข. สาลี
ค. ตะไบ

๔. คำที่มีความหมายในภาพ เขียนอย่างไร

ก. เสือ
ข. มะลิ
ค. ชะนี
๕. ข้อใดมีเสียงสระ –ะ มากที่สุด
ก. มานะดูรถกระบะ
ข. ภูผากินกะปิ
ค. วีระขำชะนี
๒๒
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ ๑
เรื่อง สระ –ะ


๑. ค
๒. ข
๓. ข
๔. ค
๕. ก๒๑
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกทักษะ ชุด ที่ ๑
เรื่อง สระ –ะ


๑. ข
๒. ข
๓. ค
๔. ก
๕. ค

๑๐
ใบความรู้
สระ -ะ
๑. สระ –ะ ออกเสียง อะ เป็นสระเสียงสั้น
๒. เขียนไว้หลังพยัญชนะต้น เช่น กะ จะ ปะ ชะ นะ ทะ ระ
มะ ประ กระ เป็นต้น
๓. คำที่ประสมสระ-ะ ถ้ามีตัวสะกดจะใช้รูป -ั (ไม้หันอากาศ)
เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้น เรียกว่า สระเปลี่ยนรูป
เช่น หัน ห + ะ + น หัน
ผัก ผ + ะ + ก ผัก
กับ ก + ะ + บ กับ
วัด ว + ะ+ ด วัด
ซัก ซ + ะ + ก ซัก
๔. คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคำที่ประสมสระ –ะ และ -ั
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑-๔๒๓

ตารางแสดงคะแนนการทดสอบก่อนเรียน
การทำแบบฝึกทักษะที่ ๑-๔ การทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย
เรื่อง สระเสียงสั้น ชุดที่ ๑ เรื่อง สระ –ะ
ที่ ชื่อ -สกุล ก่อนเรียน แบบฝึกทักษะที่ รวม หลังเรียน สรุปผล
การประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔
๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ ๕ ผ่าน ไม่ผ่าน(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน
(นางมนันยา กกนอก)
๒๔
ตารางแสดงคะแนนการทดสอบก่อนเรียน
การทำแบบฝึกทักษะที่ ๑-๔ การทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย
เรื่อง สระเสียงสั้น ชุดที่ ๑ เรื่อง สระ –ะ
ที่ ชื่อ -สกุล ก่อนเรียน แบบฝึกทักษะที่ รวม หลังเรียน สรุปผล
การประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔
๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ ๕ ผ่าน ไม่ผ่าน


๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน
(นางมนันยา กกนอก)

โพสต์โดย มัดหมี่ : [1 มี.ค. 2555 เวลา 22:13 น.]
อ่าน [2046] ไอพี : 125.26.173.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม