ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงาน

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรม
การประกอบอาหาร
ผู้รายงาน นางจินดารัตน์ โคกกระชาย
ปีการศึกษา 2554
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย และเพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่เด็กนักเรียนชาย – หญิงที่มีอายุระหว่าง5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 17 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านคลองอุดม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร และแบบประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาของตนเอง
ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น และ ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้ค่าแจกแจง t-test สำหรับ dependent samples

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
ผลการศึกษาพบว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.18 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 24.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.11
เมื่อพิจารณา องค์ประกอบย่อยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของตนเอง จากการทดสอบก่อน
การจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 หลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 8.12
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.36 ด้านการแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ก่อนการจัดกิจกรรม
มีค่าเฉลี่ย 2.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ด้านการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ก่อนการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .92 หลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 8.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13


แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม การประกอบอาหาร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
สาระที่ควรเรียนรู้ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เรื่อง สัตว์เลี้ยงน่ารัก
ภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์ที่ 21 วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 – 10.25 น.
ผู้สอน นางจินดารัตน์ โคกกระชาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองอุดม
.............................................................................................................................................................
ต้มยำไก่

1. สาระสำคัญ รู้จักประเภทของไก่ และ รู้คุณค่าและประโยชน์ของไก่ ตลอดจนขั้นตอน
การประกอบอาหารจากไก่ คือ ต้มยำไก่

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น และปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้
2.2. นักเรียนสามารถตอบคำถามได้

3. สาระการเรียนรู้
3.1. สาระที่ควรเรียนรู้ ความสามารถเรียนรู้ได้ดี จากการลงมือกระทำ การสำรวจ การใช้ความคิด ตาดู หูฟัง มือสัมผัส ลิ้นชิมรส และจมูกดมกลิ่น
3.2. ประสบการณ์สำคัญ การรู้จักสิ่งต่างๆด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น

4. วิธีดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ ไก่ ”
2. ให้เด็กสังเกตภาพไก่ ให้บอกหน้าชั้นเรียนและให้บอกลักษณะ รูปร่าง สี ตลอดจนจำนวนไก่ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านของตน ให้เพื่อนฟัง
3. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของไก่จากเนื้อเพลง
4. ครูและวิทยากรรับเชิญ ( ผู้ปกครอง ) แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำต้มยำไก่
5. ครู วิทยากรรับเชิญ และเด็ก ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นและข้อควรระวังในการทำกิจกรรมได้แก่
- ล้างมือก่อนและหลังการทำกิจกรรมทุกครั้ง
- ร่วมมือกันทำกิจกรรมกับเพื่อนในกลุ่ม
- ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ ล้างและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังจากทำกิจกรรม
ขั้นดำเนินการ
1. เด็กนั่งรวมกันเป็นกลุ่มย่อย วิทยากรสาธิตขั้นตอนการทำ
2. เด็กแต่ละกลุ่มวางแผนแบ่งหน้าที่ในการทำต้มยำไก่
3. เด็กแต่ละกลุ่มออกมารับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำต้มยำไก่
4. เด็กทำต้มยำไก่ร่วมกับเพื่อนและวิทยากรรับเชิญ
5. เด็กทำความสะอาดสถานที่ ล้างและเก็บอุปกรณ์ร่วมกัน

ขั้นสรุป
1. ตัวแทนเด็กแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน
2. เด็ก ครู และวิทยากรรับเชิญ ร่วมกันสรุปถึงวัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบและขั้นตอน
ในการทำต้มยำไก่ตลอดจนประโยชน์ของไก่
3. ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา ดังนี้
3.1 ถ้าไม่หั่นข่าเป็นแว่นบางๆ เราสามารถหั่นเป็นรูปอย่างไรได้อีกบ้าง
3.2. ถ้าไม่มีน้ำมะนาวเราสามารถนำอะไรมาแทนได้อีกบ้าง
3.3. นอกจากไก่ เราสามารถต้มยำอะไรได้อีกบ้าง
4. ให้เด็กวาดภาพไก่

5.สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ส่วนประกอบของต้มยำไก่ ( รายละเอียดในภาคผนวก )
2. เครื่องครัว ได้แก่ จาน กระทะ ตะหลิว ช้อน กะละมัง มีด เขียง
3. เพลง “ไก่”
4. ภาพไก่

6. การวัดและประเมินพัฒนาการ
1. สังเกตการตอบคำถามหรือสนทนาโต้ตอบ

7. เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ
1. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนบ้านคลองอุดม ครั้งที่ 1 เรื่อง ต้มยำไก่
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ที่ ชื่อ-สกุล การแก้ปัญหาของตนเอง การแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น การแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 ด.ช.อณุวัชร์ ลือคำหาญ
2 ด.ช.ฐิติพงษ์ จุ๊ยสวัสดิ์
3 ด.ช.ปัณณวรรธ คำไกร
4 ด.ช.พัชรพล ทองพันทา
5 ด.ช.ภานุพงษ์ โททำ
6 ด.ช.วณิชกุลชัย จำจด
7 ด.ช.อธิชา กลสรร
8 ด.ช.อภิรักษ์ กันเภา
9 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ มีสีดา
10 ด.ญ.ปรียาภัทร มาลี
11 ด.ญ.พัชริตา สมุทลศรี
12 ด.ญ.มาลินี กระจ่างรัตน์
13 ด.ญ.สุธาทิพย์ ซุยจรูญ
14 ด.ช.นำชัย โสดประสงค์
15 ด.ญ.วริศรา เลิศเดชะ
16 ด.ญ.ปรียามาศ โคกกระชาย
17 ด.ญ.จิตรกัญญา กระทง
รวมคะแนน
ร้อยละ
เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร


จุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม
ระดับ 2
หมายถึง ดี ระดับ 1
หมายถึง พอใช้ ระดับ 0
หมายถึง ต้องปรับปรุง
การแก้ปัญหาของตนเอง
การกระทำที่เด็กตัดสินใจว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองให้หมดไป โดยการกระทำดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้ การกระทำที่เด็กตัดสินใจว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองให้หมดไป โดยการกระทำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้อื่นบ้าง
การแก้ปัญหาไม่ได้
การแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่น เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่นได้
การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้บ้าง เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น
การแก้ปัญหาไม่ได้
การแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือบอกวิธีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้ การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือบอกวิธีเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้บ้าง
การแก้ปัญหาไม่ได้
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..

................................................
( นายวินัย อาจหาญ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดม
บันทึกผลการจัดกิจกรรม
1. ผลการสอน
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.ปัญหาอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................
( นางจินดารัตน์ โคกกระชาย )
ครูโรงเรียนบ้านคลองอุดม
ภาคผนวก

ต้มยำไก่

ส่วนผสม
1. เนื้อไก่ 500 กรัม
2. น้ำ 3 ถ้วยตวง
3. ข่า 1 หัว
4. ตะไคร้ 2 ต้น
5. ใบมะกรูด 3 ใบ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ถ้วย 5. หม้อ
2. กระบวย 6. ช้อน
3. กะละมัง 7. จาน
4. มีด 8. เขียง

วิธีทำ
1. นำน้ำขึ้นตั้งไฟ
2. ข่าหั่นเป็นแว่นบาง ๆ ตะไคร้ทุบ แล้วหั่นเป็นท่อน ๆ ใบมะกรูดฉีก
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในหม้อต้มให้เดือด 3. ใส่ไก่ลงต้มให้เดือด จนกว่าไก่จะสุก
4. ใส่น้ำปลา น้ำมะนาว ชิมรสตามชอบ

เพลงไก่
( ไม่ทราบนามผู้แต่ง )
ไก่ ไก่ ไก่ ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ชวนกันไปคุ้ยเขี่ยหากิน
บ้างก็วิ่ง บ้างก็บิน ชวนกันกินจนตัวมันใหญ่

ภาพไก่อาหารคาว

ต้มยำไก่

ส่วนผสม
1. เนื้อไก่ 500 กรัม
2. น้ำ 3 ถ้วยตวง
3. ข่า 1 หัว
4. ตะไคร้ 2 ต้น
5. ใบมะกรูด 3 ใบ
วิธีทำ
3. นำน้ำขึ้นตั้งไฟ
4. ข่าหั่นเป็นแว่นบาง ๆ ตะไคร้ทุบ แล้วหั่นเป็นท่อน ๆ ใบมะกรูด
ฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในหม้อต้มให้เดือด
5. นำไก่ที่ล้างแล้วลงหม้อต้มให้เดือด จนกว่าไก่สุก
4. ใส่น้ำปลา น้ำมะนาว ชิมรสตามชอบ

สิ่งที่เด็กเรียนรู้

1. การเตรียมอุปกรณ์ในการทำอาหาร
2. ส่วนผสมของต้มยำไก่
3. การฉีกใบมะกรูด

สิ่งที่ผู้ใหญ่ได้เห็น

1. ความสนุกสนานในการทำกิจกรรม
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

คำถามส่งเสริมการแก้ปัญหา


1. ถ้าไม่หั่นข่าเป็นแว่นบางๆ เราสามารถหั่นเป็นรูปอย่างไรได้อีกบ้าง
2. ถ้าไม่มีน้ำมะนาวเราสามารถนำอะไรมาแทนได้อีกบ้าง
3. นอกจากไก่ เราสามารถต้มยำอะไรได้อีกบ้าง


แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม การประกอบอาหาร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
สาระที่ควรเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กเรื่อง สัตว์เลี้ยงน่ารัก
ภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์ที่ 21 วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 – 10.25 น.
ผู้สอน นางจินดารัตน์ โคกกระชาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองอุดม
.............................................................................................................................................................
กล้วยบวดชี

1. สาระสำคัญ รู้จักประเภทของกล้วย และสามารถแยกประเภทของกล้วยได้รู้คุณค่าและ
ประโยชน์ของกล้วย ตลอดจนขั้นตอนการประกอบอาหารกล้วยบวดชี

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
และปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้
2.2. นักเรียนสามารถตอบคำถามได้

3. สาระการเรียนรู้
3.1. สาระที่ควรเรียนรู้ ความสามารถเรียนรู้ได้ดี จากการลงมือกระทำ การสำรวจ การใช้ความคิด ตาดู หูฟัง มือสัมผัส ลิ้นชิมรส และจมูกดมกลิ่น
3.2. ประสบการณ์สำคัญ การรู้จักสิ่งต่างๆด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น

4. วิธีดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ
1. ครูและเด็กไปทัศนศึกษาสวนกล้วยข้างหลังโรงเรียน
2. ให้เด็กสังเกตลักษณะของต้นกล้วย และส่วนประกอบของต้นกล้วย
3. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของกล้วย
4. ครูและวิทยากรรับเชิญ ( ผู้ปกครอง ) แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำกล้วยบวดชี
5. ครู วิทยากรรับเชิญ และเด็ก ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นและข้อควรระวังในการทำกิจกรรมได้แก่
- ล้างมือก่อนและหลังการทำกิจกรรมทุกครั้ง
- ร่วมมือกันทำกิจกรรมกับเพื่อนในกลุ่ม
- ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ ล้างและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังจากทำกิจกรรม


ขั้นดำเนินการ
1. เด็กนั่งรวมกันเป็นกลุ่มย่อย วิทยากรสาธิตขั้นตอนการทำ
2. เด็กแต่ละกลุ่มวางแผนแบ่งหน้าที่ในการทำกล้วยบวดชี
3. เด็กแต่ละกลุ่มออกมารับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำกล้วยบวดชี
4. เด็กทำกล้วยบวดชี ร่วมกับเพื่อนและวิทยากรรับเชิญ
5. เด็กทำความสะอาดสถานที่ ล้างและเก็บอุปกรณ์ร่วมกัน

ขั้นสรุป
1. ตัวแทนเด็กแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน
2. เด็ก ครู และวิทยากรรับเชิญ ร่วมกันสรุปถึงวัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบและขั้นตอน
ในการทำกล้วยบวดชี ตลอดจนคุณประโยชน์ของกล้วย
3. ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา ดังนี้
3.1. นอกจากกล้วยแล้วเราสามารถเอาอะไรมาใส่แทนกล้วยได้อีกบ้าง
3.2. ถ้าขณะปอกกล้วยอยู่แล้วเพื่อน แย่งกล้วยที่หนูปอกอยู่หนูจะทำอย่างไร
3.3 ถ้าหนูปอกกล้วย แล้วกล้วยหล่นลงพื้น หนูจะทำอย่างไร

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ส่วนประกอบของกล้วยบวดชี ( รายละเอียดในภาคผนวก )
2. เครื่องครัว ได้แก่ ถ้วย หม้อ กระบวย ช้อน กะละมัง มีด เขียง
3. สวนกล้วยข้างโรงเรียน

6. การวัดและประเมินพัฒนาการ
1. สังเกตการตอบคำถามหรือสนทนาโต้ตอบ

7. เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ
1. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนบ้านคลองอุดม ครั้งที่ 2 เรื่อง กล้วยบวดชี
วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ที่ ชื่อ-สกุล การแก้ปัญหาของตนเอง การแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น การแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 ด.ช.อณุวัชร์ ลือคำหาญ
2 ด.ช.ฐิติพงษ์ จุ๊ยสวัสดิ์
3 ด.ช.ปัณณวรรธ คำไกร
4 ด.ช.พัชรพล ทองพันทา
5 ด.ช.ภานุพงษ์ โททำ
6 ด.ช.วณิชกุลชัย จำจด
7 ด.ช.อธิชา กลสรร
8 ด.ช.อภิรักษ์ กันเภา
9 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ มีสีดา
10 ด.ญ.ปรียาภัทร มาลี
11 ด.ญ.พัชริตา สมุทลศรี
12 ด.ญ.มาลินี กระจ่างรัตน์
13 ด.ญ.สุธาทิพย์ ซุยจรูญ
14 ด.ช.นำชัย โสดประสงค์
15 ด.ญ.วริศรา เลิศเดชะ
16 ด.ญ.ปรียามาศ โคกกระชาย
17 ด.ญ.จิตรกัญญา กระทง
รวมคะแนน
ร้อยละ


เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร


จุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม
ระดับ 2
หมายถึง ดี ระดับ 1
หมายถึง พอใช้ ระดับ 0
หมายถึง ต้องปรับปรุง
การแก้ปัญหาของตนเอง
การกระทำที่เด็กตัดสินใจว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองให้หมดไป โดยการกระทำดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้ การกระทำที่เด็กตัดสินใจว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองให้หมดไป โดยการกระทำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้อื่นบ้าง
การแก้ปัญหาไม่ได้
การแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่น เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่นได้
การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้บ้าง เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น
การแก้ปัญหาไม่ได้
การแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือบอกวิธีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้ การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือบอกวิธีเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้บ้าง
การแก้ปัญหาไม่ได้


ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

................................................
( นายวินัย อาจหาญ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดม
บันทึกผลการจัดกิจกรรม
1. ผลการสอน
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.ปัญหาอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................
( นางจินดารัตน์ โคกกระชาย )
ครูโรงเรียนบ้านคลองอุด24

ภาคผนวก

กล้วยบวดชี

ส่วนผสม
1. กล้วยน้ำว้า 2 หวี
2. น้ำตาลทราย 200 กรัม
3. กะทิ 1 กิโลกรัม
4. เกลือ 1 ช้อนชา

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ถ้วย 5. หม้อ
2. กระบวย 6. ช้อน
3. กะละมัง 7. มีด
4. เขียง

วิธีทำ
1. ปอกเปลือกกล้วยแล้วตัดครึ่ง ผ่าซีกแบ่งเป็นสี่ชิ้น
2. นำน้ำกะทิตั้งไฟพอเดือดใส่กล้วย น้ำตาลทราย และเกลือ คนให้ทั่ว รอจนเดือด ตักชิมรสตามที่ต้องการ ยกลงจากเตา รอจนอุ่น นำมารับประทานขนมหวาน

กล้วยบวดชี

ส่วนผสม
5. กล้วยน้ำว้า 2 หวี
6. น้ำตาลทราย 200 กรัม
7. กะทิ 1 กิโลกรัม
8. เกลือ 1 ช้อนชา


สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ถ้วย 5. กะละมัง
2. หม้อ 6. มีด
3. กระบวย 7. เขียง
4. ช้อน
วิธีทำ

1. ปอกเปลือกกล้วยแล้วตัดครึ่ง ผ่าซีกแบ่งเป็นสี่ชิ้น
2. นำน้ำกะทิตั้งไฟพอเดือดใส่กล้วย น้ำตาลทราย
และเกลือ คนให้ทั่ว รอจนเดือด ตักชิมรสตามที่ต้องการ
ยกลงจากเตา รอจน อุ่น นำมารับประทานสิ่งที่เด็กเรียนรู้

1. การปอกเปลือกกล้วย
2. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. การทำกล้วยบวดชี

สิ่งที่ผู้ใหญ่ได้เห็น

1. ความตั้งใจในการทำกิจกรรม
2. ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

คำถามส่งเสริมการแก้ปัญหา

1. นอกจากกล้วยแล้วเราสามารถเอาอะไรมาใส่แทนกล้วยได้อีกบ้าง
2. ถ้าขณะปอกกล้วยอยู่แล้วเพื่อน แย่งกล้วยที่หนูปอกอยู่หนูจะทำอย่างไร
3. ถ้าหนูปอกกล้วย แล้วกล้วยหล่นลงพื้น หนูจะทำอย่างไร

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม การประกอบอาหาร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
สาระที่ควรเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กเรื่อง สัตว์เลี้ยงน่ารัก
ภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์ที่ 21 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 – 10.25 น.
ผู้สอน นางจินดารัตน์ โคกกระชาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองอุดม
.............................................................................................................................................................
น้ำแครอท

1. สาระสำคัญ รู้คุณค่าและประโยชน์ของน้ำแครอท ตลอดจนขั้นตอนการประกอบอาหาร
น้ำแครอท

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น และปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้
2.2. .นักเรียนสามารถตอบคำถามได้

3. สาระการเรียนรู้
3.1. สาระที่ควรเรียนรู้ ความสามารถเรียนรู้ได้ดี จากการลงมือกระทำ การสำรวจ การใช้ความคิด ตาดู หูฟัง มือสัมผัส ลิ้นชิมรส และจมูกดมกลิ่น
3.2. ประสบการณ์สำคัญ การรู้จักสิ่งต่างๆด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น

4. วิธีดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ
1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระไปรอบๆบริเวณห้องเรียน โดยไม่ให้ชนกัน เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้นๆ
2. ครูและวิทยากรรับเชิญ ( ผู้ปกครอง ) แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำน้ำแครอท
3. ครู วิทยากรรับเชิญ และเด็ก ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นและข้อควรระวังในการทำกิจกรรมได้แก่
- ล้างมือก่อนและหลังการทำกิจกรรมทุกครั้ง
- ร่วมมือกันทำกิจกรรมกับเพื่อนในกลุ่ม
- ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ ล้างและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังจากทำกิจกรรม

ขั้นดำเนินการ
1. เด็กนั่งรวมกันเป็นกลุ่มย่อย วิทยากรสาธิตขั้นตอนการทำ
2. เด็กแต่ละกลุ่มวางแผนแบ่งหน้าที่ในการทำน้ำแครอท
3. เด็กแต่ละกลุ่มออกมารับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำน้ำแครอท
4. เด็กทำ น้ำแครอท ร่วมกับเพื่อนและวิทยากรรับเชิญ
5. เด็กทำความสะอาดสถานที่ ล้างและเก็บอุปกรณ์ร่วมกัน

ขั้นสรุป
1. ตัวแทนเด็กแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน
2. เด็ก ครู และวิทยากรรับเชิญ ร่วมกันสรุปถึงวัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบและขั้นตอน
ในการทำน้ำแครอท
3. ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา ดังนี้
3.1. นอกจากแครอทแล้ว เราสามารถนำอะไรมาปั่นเป็นน้ำดื่มได้อีกบ้าง
3.2. ถ้าเพื่อนในกลุ่ม ให้หนูไปล้างแครอท แต่หนูไม่อยากไป หนูจะทำอย่างไร
3.3. ถ้าหนูอยากปั่นแครอท แต่เพื่อนแย่งหนูปั่นแครอท หนูจะทำอย่างไร

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ส่วนประกอบของน้ำแครอท ( รายละเอียดในภาคผนวก )
2. เครื่องครัว ได้แก่ ถ้วย จาน แก้ว ช้อน กะละมัง มีด เขียง เครื่องปั่นน้ำผลไม้
3. เพลงทั่วไป

6. การวัดและประเมินพัฒนาการ
1. สังเกตการตอบคำถามหรือสนทนาโต้ตอบ

7. เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ
1. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนบ้านคลองอุดม ครั้งที่ 3 เรื่อง น้ำแครอท
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ที่ ชื่อ-สกุล การแก้ปัญหาของตนเอง การแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น การแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 ด.ช.อณุวัชร์ ลือคำหาญ
2 ด.ช.ฐิติพงษ์ จุ๊ยสวัสดิ์
3 ด.ช.ปัณณวรรธ คำไกร
4 ด.ช.พัชรพล ทองพันทา
5 ด.ช.ภานุพงษ์ โททำ
6 ด.ช.วณิชกุลชัย จำจด
7 ด.ช.อธิชา กลสรร
8 ด.ช.อภิรักษ์ กันเภา
9 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ มีสีดา
10 ด.ญ.ปรียาภัทร มาลี
11 ด.ญ.พัชริตา สมุทลศรี
12 ด.ญ.มาลินี กระจ่างรัตน์
13 ด.ญ.สุธาทิพย์ ซุยจรูญ
14 ด.ช.นำชัย โสดประสงค์
15 ด.ญ.วริศรา เลิศเดชะ
16 ด.ญ.ปรียามาศ โคกกระชาย
17 ด.ญ.จิตรกัญญา กระทง
รวมคะแนน
ร้อยละเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร


จุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม
ระดับ 2
หมายถึง ดี ระดับ 1
หมายถึง พอใช้ ระดับ 0
หมายถึง ต้องปรับปรุง
การแก้ปัญหาของตนเอง
การกระทำที่เด็กตัดสินใจว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองให้หมดไป โดยการกระทำดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้ การกระทำที่เด็กตัดสินใจว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองให้หมดไป โดยการกระทำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้อื่นบ้าง
การแก้ปัญหาไม่ได้
การแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่น เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่นได้
การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้บ้าง เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น
การแก้ปัญหาไม่ได้
การแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือบอกวิธีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้ การกระทำที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือบอกวิธีเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้บ้าง
การแก้ปัญหาไม่ได้ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

................................................
( นายวินัย อาจหาญ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดม
บันทึกผลการจัดกิจกรรม
1. ผลการสอน
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.ปัญหาอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................
( นางจินดารัตน์ โคกกระชาย )
ครูโรงเรียนบ้านคลองอุดม
ภาคผนวก

น้ำแครอท

ส่วนผสม
1. แครอทหั่นเป็นชิ้น ๆ 1 ถ้วยตวง
2. น้ำเชื่อม 1 ถ้วยตวง
3. น้ำมะนาว 1 ถ้วยตวง
4. น้ำต้มสุก 4 ถ้วยตวง
5. เกลือ 2 ช้อนชา

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ถ้วย 5. จาน
2. แก้ว 6. ช้อน
3. กะละมัง 7. มีด
4. เขียง 8. เครื่องปั่นผลไม้

วิธีทำ
1.ปอกเปลือกแครอทล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้น ๆ
2.ใส่โถปั่น เติมน้ำเชื่อม น้ำต้มสุก น้ำมะนาว เกลือ ปั่นให้เนียนละเอียด จะได้น้ำแครอท
นำไปแช่เย็นแล้วดื่มหรือจะรินเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็ง

ประโยชน์และคุณค่า
แครอทมีวิตามินเอสูงมาก วิตามินบี1 บี2 และวิตามินซี คาร์โบไฮเดรด แคลเซียม โปรตีน ฟอสฟอรัส เส้นใย ธาตุเหล็ก และมีสารต่อต้านมะเร็งในกระเพาะ อาหาร และลำไส้

น้ำผักผลไม้
น้ำแครอท
ส่วนผสม
6. แครอทหั่นเป็นชิ้น ๆ 1 ถ้วยตวง
7. น้ำเชื่อม 1 ถ้วยตวง
8. น้ำมะนาว 1 ถ้วยตวง
9. น้ำต้มสุก 4 ถ้วยตวง
10. เกลือ 2 ช้อนชา
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ถ้วย 5. กะละมัง
2. จาน 6. มีด
3. แก้ว 7. เขียง
4. ช้อน 8. เครื่องปั่นน้ำผลไม้

1. ปอกเปลือกแครอทล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้น ๆ
2. ใส่โถปั่น เติมน้ำเชื่อม น้ำต้มสุก น้ำมะนาว เกลือ ปั่นให้เนียนละเอียด
จะได้น้ำแครอท นำไปแช่เย็นแล้วดื่มหรือจะรินเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็ง


ประโยชน์และคุณค่า

แครอทมีวิตามินเอสูงมาก วิตามินบี1 บี2 และวิตามินซี คาร์โบไฮเดรด
แคลเซียม โปรตีน ฟอสฟอรัส เส้นใย ธาตุเหล็ก และมีสารต่อต้านมะเร็งในกระเพาะ
อาหาร และลำไส้

สิ่งที่เด็กเรียนรู้

4. อุปกรณ์ในการทำน้ำแครอท
5. ส่วนผสมในการทำน้ำแครอท
6. ความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม

สิ่งที่ผู้ใหญ่ได้เห็น

1. ความช่วยเหลือ แบ่งปัน รอคอย
2. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คำถามส่งเสริมการแก้ปัญหา


1. นอกจากแครอทแล้ว เราสามารถนำอะไรมาปั่นเป็นน้ำดื่มได้อีกบ้าง
2. ถ้าเพื่อนในกลุ่ม ให้หนูไปล้างแครอท แต่หนูไม่อยากไป หนูจะทำอย่างไร
3. ถ้าหนูอยากปั่นแครอท แต่เพื่อนแย่งหนูปั่นแครอท หนูจะทำอย่างไร

โพสต์โดย ติ๊ก : [1 มี.ค. 2555 เวลา 11:05 น.]
อ่าน [882] ไอพี : 10.250.37.36, 203.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม