ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านปากคลอง 17

บทคัดย่อ
เรื่องที่วิจัย : การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง 17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้วิจัย :นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์
ปีที่วิจัย :2554
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง 17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง 17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครน ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product)
ประชากร ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 98 คน และนักเรียน จำนวน 28 คน รวมทั้งหมด จำนวน 126 คน วิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ประเมินได้เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ประชากรนักเรียน ผู้ประเมินได้ให้ครูที่ประจำชั้นนักเรียน สัมภาษณ์นักเรียนและตอบคำถาม
เครื่องมือที่ผู้ใช้ประเมินโครงการครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) วิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านผลผลิต (Product) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป แบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ภาษาผ่านการทดสอบโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาช (Cronbach) ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .94 ค่าความเชื่อมั่นด้านบริบท เท่ากับ .77 ค่าความเชื่อมั่นด้านปัจจัยเบื้องต้น เท่ากับ.85 ค่าความเชื่อมั่นด้านกระบวนการเท่ากับ .90 ค่าความเชื่อมั่นด้านผลผลิตเท่ากับ.87
ผลการประเมินโครงการพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการ โดยภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน มีค่าอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านบริบท และด้านกระบวนการ เรียงตามลำดับ
2. ผลการประเมินโครงการด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ 1วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 9 ความเหมาะสมของการกำหนดระยะเริ่มต้นของโครงการอยูในระดับมาก
3. ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 4 ครูมีการจัดทำเอกสารและดำเนินการอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อที่ 5 ครูมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครูที่ปรึกษา มีความรักความเอื้ออาทร และเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อที่ 3 ความสามารถของครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามระบบดูเหลือช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 7 การจัดสรรทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อที่ 2 การดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 8 ระบบการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง
5. ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 7 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อที่ 1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 5 โรงเรียนได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอยู่ในระดับมาก
6. ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต ซึ่งประเมินโดยนักเรียน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่าข้อที่ 1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือข้อที่ 3 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาอยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ข้อที่ 5 โรงเรียนได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ไพรัตน์ : [1 มี.ค. 2555 เวลา 06:05 น.]
อ่าน [1083] ไอพี : 110.49.248.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม