ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านตามรูปแบบ KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน ตามรูปแบบ
KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วิวิธภาษา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย : นางจริยา ทองภู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิชาภาษาไทย
ปีที่ศึกษา : 2553
หน่วยงานที่สังกัด : โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

บทคัดย่อ :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน ตามรูปแบบ KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย (วิวิธภาษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีจำนวนนักเรียน
ร้อยละ 70 มีคะแนนความเข้าใจในการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน ตามรูปแบบ KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจำนวน 64 ข้อ 2)เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจำนวน 64 ข้อ แบบบันทึกเหตุการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบ KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1.การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน ตามรูปแบบKWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วิวิธภาษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบ KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ชัดเจน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย ขั้นนำ เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนด้วยการทดสอบความรู้พื้นฐาน การทดสอบก่อนเรียน การแสดงความคิดเห็นและการนำภาพหรือเพลงมาเป็นสิ่งเร้า ขั้นสอน เป็นขั้นที่ดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบ KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยแบ่งขั้นตอนการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นกิจกรรมก่อนอ่าน เป็นขั้นสำรวจความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่จะเรียน หรือขั้น K (รู้อะไรบ้างแล้ว) ขั้นกิจกรรมระหว่างอ่าน เป็นขั้นที่ต้องการให้นักเรียนตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนแต่ละเนื้อหาหรือแต่ละเรื่อง หรือขั้น W (ต้องการรู้อะไร) ขั้นกิจกรรมหลังอ่าน เป็นขั้นที่ต้องการตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน หรือขั้น L (ได้เรียนรู้อะไรบ้าง) ประกอบด้วย ขั้น L1 = ความรู้ที่ได้ทั้งหมด ขั้น L2 = การสรุปความรู้ความเข้าใจเป็นผังความคิด และ ขั้น L3 = ขั้นสรุปองค์ความรู้ทั้งหมด ขั้นสรุป เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมกันนำเสนอสาระความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด ตามแบบบันทึกกิจกรรม KWL Plus และร่วมกันทำใบงาน ซึ่งทุกขั้นตอนผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และในขั้นนี้มุ่งเน้นการค้นหาศักยภาพของนักเรียนด้านความเข้าใจในการอ่าน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านได้ดีและมีประสิทธิภาพ
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่าน ตามรูปแบบ KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วิวิธภาษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามรูปแบบ KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านเพื่อความเข้าใจร้อยละ 80.84 และมีจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปจำนวน 18 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการวิจัย
3)ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบ KWL Plus ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วิวิธภาษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 แปลความได้ว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย kru aor : [29 ก.พ. 2555 เวลา 22:04 น.]
อ่าน [893] ไอพี : 125.26.156.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม