ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นในการพัฒนาโดย

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นในการพัฒนาโดย
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กและสมองของเด็กปฐมวัย BBL ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
สถานศึกษาที่ศึกษาค้นคว้า โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางภานิชา อันทะแสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปีที่ทำการศึกษาค้นคว้า พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) 2) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ให้มีดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด (.51) 3) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้เกมการเล่นและเพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 4) เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กให้คล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กับสมองของเด็กปฐมวัย 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้การละเล่นเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 6) เพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้การละเล่นเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแผนการจัดประสบการณ์การจัด กิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้การละเล่นเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง จำนวน 45 แผน แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้การละเล่นเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 7 ด้าน 22 ข้อย่อย แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก จำนวน 10 ข้อ แบบประเมินพฤติกรรมขณะเรียน/จัดกิจกรรม จำนวน 10 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้การละเล่นเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 10 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ .51 ขึ้นไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมุติฐาน ด้วยอัตราส่วนวิกฤติที ( t - test) (Independent Sample Group)

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

1. แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้การละเล่นเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.43/85.22 และ 87.43/86.96 สูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ 80/80 เป็นไปตามสุมมุติฐานที่ตั้งไว้
2. แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีดัชนีประสิทธิผล .7493 และ .7692 สูงกว่าเกณฑ์ กำหนดไว้ (.51 ขึ้นไป) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.93 และร้อยละ 76.92 ตามลำดับ
3. ผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน พบว่า การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยรวม มีคุณภาพตามเกณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเฉลี่ยการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนหลังการทดสองสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7. ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด
8. ผลการประเมินการเตรียมความของนักเรียนในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก กับการพัฒนาทางสมองของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมการเล่นและการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เท่ากับ 4.39 (ร้อยละ 87.43) สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
9. ผลการวัดความคงทนในการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่น เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและสมองของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก นกเรียนมีความจำลดลง ร้อยละ 2.61 โดยมีความจำคงเหลือ ร้อยละ 97.39 และในการพัฒนา กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนมีความจำลดลดร้อยละ 1.74 โดยมีความจำคงเหลือ ร้อยละ 98.26

โพสต์โดย ชา : [29 ก.พ. 2555 เวลา 13:12 น.]
อ่าน [1092] ไอพี : 49.48.114.105
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม