ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรีย

นางเสาวณิต เย็นสมุทร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
.........................................................................

การศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ในบทนี้จะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการดำเนินการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะจากการวิจัยและข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเอกสารคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงาน บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนที่มีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพของเอกสารคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงาน บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนอบรมและหลังอบรมโดยใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงาน บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงาน บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

ประชากร

ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ นายทะเบียน เจ้านาที่งานนายทะเบียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 อำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 11 อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 คน

ตัวแปรที่ศึกษา คือ
- ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เทคนิคการอบรมการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows)
- ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคู่มือโปรแกรม
ทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows)

สมมุติฐาน

1. คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(IT for windows) มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(IT for windows) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังศึกษาคู่มือสูงกว่าก่อนศึกษาคู่มือ
4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจเจตคติที่ดีต่อการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้คู่มือการศึกษาการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 44 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(IT for windows) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมรมต่อการใช้ใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดแบบสอบถามและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามตรวจสอบความเรียบร้อย และเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ นำมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับก่อนการจัดกระทำข้อมูล โดยแบบสอบถามทั้งสิ้น 44 ชุด ได้รับกลับ 44 ชุด สมบูรณ์ทุกชุดคิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์( Statistical Package for the Social Sciences for Windows :SPSS for windows ) เพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้
1. หาค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ตามตัวแปร สถานภาพ เพศ อายุ และระดับการศึกษา
2. หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) และนำค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของเบสต์ (Best, 1977 : 174) เพื่อทราบระดับความคิดเห็น
3. วิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุ่มตัวอย่าง โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลกาศึกษาในครั้งนี้ ได้ดังนี้
1. แสดงประสิทธิภาพคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน(IT for windows) สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 16 บท
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เฉลี่ยร้อยละ82.11/85.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2. แสดงคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของการทดสอบก่อนอบรม การทำกิจกรรม การทดสอบ
หลังอบรม และคะแนนความก้าวหน้าโดยใช้ มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for windows) สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้ง 16 เรื่อง ผลการทดลองพบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนอบรม 52.84 คะแนน
การทำกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 82.11 คะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังอบรม 85.03 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ32.19
3. แสดงคะแนนข้อทดสอบก่อนอบรมและข้อทดสอบหลังอบรม วัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
ของผู้เข้ารับการอบรม สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ในการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for windows) ผู้เข้ารับ
การอบรม มีผลสัมฤทธิ์ก่อนอบรม 55.00 หลังอบรม 83.08 แสดงว่า คะแนนทางการอบรมแตกต่างกัน
ผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า โปรมแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียน สามารถช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานได้
และโปรมแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(IT for windows) สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของ คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for windows) สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ คู่มือบอกขั้นตอนการทำรายการต่าง ๆ ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจง่าย 3.46 ระดับดี
ผลการการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าจะส่งผลให้ผู้ศึกษานำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน IT for windows สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน การใช้ต่อไป

อภิปรายผล

จากสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีประเด็นสำคัญที่จะนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for windows) ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ทั้ง 16 เรื่อง พบว่าคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for windows) สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ82.11/85.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประดิษฐ์ นันสะอาง (บทคัดย่อ : 2550) ; วยุรีย์ ศิริโชติ (บทคัดย่อ : 2550) และ พลอยนุชจีรา สามุติรัมย (บทคัดย่อ : 2550)
2. จากคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของการทดสอบก่อนอบรม การทำกิจกรรม การทดสอบ
หลังอบรม และคะแนนความก้าวหน้าโดยใช้มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้ง 16 เรื่อง พบว่า ผลการทดลองใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for windows) ทั้ง 16 บท ผู้เข้ารับการอบรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนอบรม 52.84 คะแนนการทำกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 82.11 คะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังอบรม 85.03 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ32.19 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทัศน์ วิเศษสมบัติ (บทคัดย่อ : 2550) ; สงบ บุญมาก ( บทคัดย่อ : 2542 ) และ ศิริพงษ์ เศาภายน (บทคัดย่อ : 2545 )
3. จากคะแนนข้อทดสอบก่อนอบรมและข้อทดสอบหลังอบรม วัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
ของผู้เข้ารับการอบรม สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ในการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for windows) พบว่า
ข้อทดสอบก่อนอบรมและข้อทดสอบหลังอบรมวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ในการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for windows) ผู้เข้ารับการอบรม มีผลสัมฤทธิ์ก่อนอบรม 55.00 หลังอบรม 83.08 แสดงว่า คะแนนทางการอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดคะแนนทางการอบรมหลังอบรมสูงกว่า
คะแนนจากการวัดผลการทดสอบก่อนอบรม แสดงว่าผู้เข้ารับการอบรม มีพัฒนาการด้านความรู้
ความเข้าใจในคู่มือดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลอยนุชจีรา สามุติรัมย (บทคัดย่อ : 2550) ;
สุทัศน์ วิเศษสมบัติ (บทคัดย่อ : 2550) และวยุรีย์ ศิริโชติ (บทคัดย่อ : 2550)
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ที่ต่อคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของ คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for windows) สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่ตอบสูงสุดพบว่า
ผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยมากที่สุด คือ คู่มือบอกขั้นตอนการทำรายการต่าง ๆ ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจง่าย 3.46 ระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยจอง อังสินี กันสุขเจริญ (บทคัดย่อ : 2549) ; ธันวา เดชะศิริ (บทคัดย่อ : 2550) และ อำพล สงวนศิริธรรม (บทคัดย่อ : 2549)


ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

จากการศึกษาในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เห็นว่าจะส่งผลให้ผู้ใช้ ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของตนอย่างหลากหลาย กว้างขวาง ผู้ศึกษาได้ศึกษาและนำมาวิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มข้อคิดเห็น
ที่ตรงกันหรือเป็นประเด็นเดียวกันเข้าด้วยกัน จึงสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ความสะดวกและความง่ายจากการศึกษาการใช้คู่มือสามารถเข้าสู่ขั้นตอน การเข้าสู่ระบบง่ายสะดวกรวดเร็ว ส่วนขั้นตอนการทำรายการต่าง ๆ ได้ง่าย
2. ได้ออกแบบคู่มือและระบบการใช้งานไว้อย่างเหมาะสมเข้าใจง่ายและการออกแบบรายการต่าง ๆ ทำได้สะดวกรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

1.ควรจัดทำคู่มือ แยกเป็นเล่มละบท เพื่อความเข้าใจมากขึ้น
2.ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for windows) สำนักงาน บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
...........................................................................................
นางเสาวณิต เย็นสมุทร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์โดย เสาวณิต เย็นสมุทร : [28 มี.ค. 2552]
อ่าน [1888] ไอพี : 118.172.234.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม