ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานการพัฒนา ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต

ชื่อรายงาน รายงานการพัฒนา ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อซีเมนต์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
น้ำสิงห์สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้รายงาน นางประนอม อินมูล
ปีที่ทำการวิจัย 2551

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนา ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อซีเมนต์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานเกษตร) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ำสิงห์สำนักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ที่ 78 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ำสิงห์สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน
น้ำสิงห์สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เอกสารประกอบการเรียน
3) คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
5) แบบตรวจสอบความพึงพอใจในการเรียนเอกสารประกอบการเรียนรู้
ผลการรายงานพบว่า
1. ด้านผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ มีค่า
ประสิทธิภาพระหว่างเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยเป็น 84.58/88.95 ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนรู้
ทั้ง 3 เรื่องมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ด้านผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 8 คน

โรงเรียนน้ำสิงห์สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 คิดเป็น
ร้อยละ 41.20 และได้คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบ
การเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.75 คิดเป็นร้อยละ 87.50 ซึ่งมีคะแนนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง
การปลูกผักปลอดสารพิษ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คิดเป็นร้อยละ 41.30 และได้คะแนน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
9.00 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งมีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คิดเป็นร้อยละ 41.30 และได้คะแนน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
8.87 คิดเป็นร้อยละ 88.75 ซึ่งมีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ด้านผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบความพึงพอใจในการเรียน พบว่า
แบบตรวจสอบความพึงพอใจในการเรียนเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ
การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนน้ำสิงห์สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78 อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 8 คน มีความพึงพอใจ
ในการเรียนเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดยภาพรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำ
ปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ที่มีภาพสีสวยงาม
น่าสนใจ เป็นอันดับแรก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมานักเรียน
มีความพึงพอใจในเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ
และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ที่นักเรียนชอบเรียนจากเอกประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำ
ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ
การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง
การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ที่มีขั้นตอน
การทำงานเข้าใจง่าย ไม่สับสน และมีเนื้อหาแปลกใหม่ทันสมัย เหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.37
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ
การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ในด้านมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้
ทำให้การเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ตามลำดับ

โพสต์โดย นางประนอม อินมูล : [28 มี.ค. 2552]
อ่าน [3439] ไอพี : 118.172.166.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม