ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบปร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด. บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
ผู้รายงาน นายวิโรจน์ คำพลอย
บทคัดย่อ
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพและเพื่อรายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงสร้างพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 103 คน ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพปีการศึกษา 2554 โดยแบบสอบถามในการรายงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านตำแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นแบบสำรวจรายการ ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ในด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan) การดำเนินงาน (Do) การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด(Open–ended Question)เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ มีค่าความเขื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.81 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติที่คำนวณค่าต่างๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS For Windows (Statistical Package for the Social Sciences For Windows) เพื่อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด. บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60
ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 พบว่า
1.1 ความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการดำเนินงาน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) ด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan) และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในหัวข้อมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเรื่องของการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือการจัดทำแผนปฏิบัติการ มีการกำกับ ติดตาม เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตลอดโครงการอย่างสม่ำเสมอ
1.2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 พบว่าโดยภาพรวมและรายได้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการดำเนินงาน (Do) ด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในหัวข้อมีการทำงานเป็นทีม มีความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
1.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ พบว่าโดยภาพรวมและรายข้อมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan) ด้านการดำเนินงาน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในหัวข้อการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีวิธีดำเนินการในโครงการมีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.4 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการดำเนินงาน (Do) และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act) มีความพึงพอใจเท่ากัน ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) ด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในหัวข้อการจัดสรรทรัพยากร และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน มีการชี้แจงให้คำปรึกษา แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มีความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า
2.1 ด้านการวางแผนปฏิบัติการ (Plan)
ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กในแต่ละวัย ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน มีภาระงานหน้าที่หลายอย่างทำให้การดำเนินงานไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการปฏิทินที่กำหนดไว้ ตลอดจนงบประมาณในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจให้กับครูและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง ควรมีการศึกษาวิเคราะห์งานเพื่อลดการซ้ำซ้อนให้มีการกระจายงานอย่างทั่วถึง ควรมีการประชุมทำความเข้าใจทำข้อตกลงร่วมกันเน้นให้มีการปฏิบัติตามแผนที่เตรียมไว้ตลอดจนควรสรรหางบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินงาน
2.2 ด้านการดำเนินงาน (Do)
ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ การทำงานเป็นทีมของบุคลากรทำให้ประสบปัญหาในเรื่องข้อจำกัดเวลา ภาระงานมาก ขาดแคลนเครื่องมือ การจัดกิจกรรมในระบบไม่ต่อเนื่อง ผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา ไม่มีเวลาเอาใจใส่นักเรียนในปกครองเนื่องจากส่วนใหญ่ฐานะยากจน ตลอดจนนักเรียนขาดระเบียบวินัย ส่วนมากประสบปัญหาด้านสื่อสาร เนื่องจากเป็นชาวไทยภูเขาและขาดความอบอุ่นในครอบครัว
2.3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check)
ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูประจำชั้นในการแก้ไขปัญหา บุคลากรบางคนส่งรายงานล่าช้าทำให้การสรุปรวมเลยเวลาตามกำหนดในปฏิทิน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำแบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ผู้บริหารควรมีการกำกับติดตามประเมินผลบุคลากรมีการสร้างเสริมขวัญกำลังใจหลังการประเมินผลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง
2.4 ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ บุคลากรขาดการศึกษาองค์ความรู้จากภายนอก เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางาน ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเท่าที่ควรขาดการติดตามและการจัดกิจกรรมในระบบไม่อย่างต่อเนื่องตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบงานในหน้าที่มีภาระงานมากเกินไป
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ผู้บริหารควรกำกับดูแลติดตามบุคลากร ที่รับผิดชอบงานในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้นำแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในองค์กรเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเฝ้าระวังนักเรียนในความปกครองให้มากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย โรจน์ : [11 ก.พ. 2555 เวลา 22:30 น.]
อ่าน [1429] ไอพี : 110.164.197.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม