ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ผู้ประเมิน สุรักษ์ รักษา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ปีที่ทำการประเมิน ปีการศึกษา 2552


บทคัดย่อ

การประเมินโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป(CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ ประเมินบริบท(Context) ความเพียงพอและเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น(Input) ความเหมาะสมของกระบวนการ(Process) และผลผลิต(Product) ของโครงการ ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 580 คน จำแนกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของ จำนวน 15 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 37 คนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) นักเรียน จำนวน 264 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 264 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินโครงการ จำนวน 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการ กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ นโยบายของโรงเรียน ความต้องการของนักเรียนและชุมชน จำนวน 10 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.8895 ฉบับที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ จำนวน 10 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.8159 ฉบับที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสม ของกระบวนการของการดำเนินงานโครงการ จำนวน 10 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.8603 ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 25 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.9549 และฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.8359 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผลการประเมินปรากฏดังนี้
1. ผลการประเมินบริบท(Context) ของโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งภาพรวมและรายการ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น(Input) ในการดำเนินงานของโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความเพียงพอ ของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวมมีความเหมาะสมหรือเพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามสถานะภาพของผู้ประเมิน พบว่าทุกกลุ่มมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ(Process) การดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามสถานะภาพของผู้ประเมิน พบว่าทุกกลุ่มมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินผลผลิต(Product) ของโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
4.1 ผลการดำเนินงานโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลการดำเนินงานโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามสถานะภาพของผู้ประเมิน พบว่าทุกกลุ่มมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามสถานะภาพของผู้ประเมิน พบว่าทุกกลุ่มมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด


โพสต์โดย ครูจิ๊บ : [10 ก.พ. 2555 เวลา 11:01 น.]
อ่าน [1054] ไอพี : 182.52.166.70
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม