ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” นอกจากนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน การประเมินผลต้องอาศัยการพิจารณาจากการพัฒนาการของผู้เรียน โดยใช้แบบสังเกตหรือเครื่องมือที่หลากหลาย อีกทั้งในการจัดการศึกษาต้องอาศัยสิ่งที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เพื่อช่วยเหลือให้เด็กได้พัฒนาอย่างรอบคอบ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์กับการเรียนรู้ของเด็ก
ผู้ที่มีทักษะภาษาไทยดีจะสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อความคิด ความเข้าใจและแสวงหาความรู้ในการศึกษาวิชาสาขาต่างๆ ได้ นอกจากนี้การเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์อื่นในระดับประถมศึกษาจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับทักษะทางภาษาของนักเรียน การเรียนการสอนภาษาไทย จึงควรปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเห็นคุณค่า มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม
การศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานเลือกใช้และพัฒนาสื่อ ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ให้มีความรู้พื้นฐาน มีทักษะในการอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะภาษาไทย ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะภาษาไทย และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จำนวน ๘ คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๕ ชุดและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ t-test Dependent
ผลการศึกษา พบว่า
๑) ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีค่าเท่ากับ ๘๗.๗๕/ ๘๖.๖๗ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้
๒) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีค่าเท่ากับ ๐.๖๔๔๔ หรือ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๔
๓) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนด้วยชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนซึ่งมีค่าคะแนนสูงขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๗ แสดงว่า เมื่อผู้เรียนได้เรียนด้วยชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ค่า
t-test Dependent โดยทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนทั้งสองกลุ่ม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ นั้นคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ ภาษาไทยมีค่าสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยชุดฝึกทักษะภาษาไทย
โดยสรุป การเลือกใช้และพัฒนาสื่อ ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน มีทักษะในการอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้ถูกต้องเหมาะสม

โพสต์โดย ครูสุทธินี เคนเหลื่อม : [27 มี.ค. 2552]
อ่าน [1286] ไอพี : 222.123.223.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม