ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทความเกี่ยวกับสัมมนาการบริหารการศึกษา (นางกนกวรรณ ศรีจำนงค์)

บทความเกี่ยวกับสัมมนาการบริหารการศึกษา

การสัมมนา
การสัมมนา เป็นการระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มากในเรื่องนั้น ๆ ไม่มีวิทยากรแต่มีผู้ประสานงานมีการอภิปรายกันอย่างเสรีมีการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งอาจนำไปปฏิบัติหรือไม่ก็ได้
จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา
1. เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ของปัญหาในอันที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา
2. เพื่อค้นคว้าหาคำตอบ ข้อเสนอแนะหรือหาข้อยุติในอันที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน
3. เพื่อนำผลของการสัมมนา เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบาย
4. เพื่อการพัฒนา และการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายประสงค์

ประโยชน์ของการสัมมนา
ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ แนวคิดจากการสัมมนา ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ส่งผลให้มีวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจอันดีต่อเพื่อร่วมงาน
ลักษณะของการสัมมนาที่ดี
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน มีการเสริมความรู้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกัน มีสภาพบรรยากาศประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทักษะในการฟังและพูด ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อหัวข้อการสัมมนาและมีใจเป็นกลาง

รูปแบบของการประชุมสัมมนา

มีหลากหลายเช่นการอภิปราย การประชุมปรึกษาหารือการประชุมระดับหัวหน้าการประชุมแบบซินดิเคต การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม การประชุมทางไกลและการประชุมสัมมนา

หลักการสัมมนาทั่วไป
ควรยึดระบบการทำงานกลุ่มเป็นหลัก มุ่งเสนอทางแก้ปัญหาของหน่วยงาน องค์กร และสังคม ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องมีความรู้หรือประสบการณ์สูงในเรื่องนั้น ๆ มีบรรยากาศประชาธิปไตย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีการทำรายงานผลการสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา นำผลการประเมินไปปรับปรุงการสัมมนาครั้งต่อไปหน้าที่ของผู้จัดสัมมนาและผู้ร่วมสัมมนา
ผู้จัดสัมมนาควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมสัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยวิทยากรควรเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการเรื่องที่จะสัมมนาเป็นที่ยอมรับ และกำหนดหัวข้อในการสัมมนาให้เหมาะสมกับเวลา
ผู้ร่วมสัมมนาควรแนะนำตนเองทุกครั้งที่จะขอมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโอกาสที่เหมาะสมแต่ไม่ผูกขาดการพูดเพียงผู้เดียว สำหรับผู้นำอภิปรายควรกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่ผู้ร่วมสัมมนาที่แสดงความคิดเห็น

ปัญหาของการจัดสัมมนา
มีปัญหาคล้ายกับการบริหารจัดการทั่วไป คือ
- ด้านบุคลากร เช่น ผู้อนุมัติโครงการไม่เห็นความสำคัญของการสัมมนา ผู้รับผิดชอบการสัมมนามีน้อยขาดทักษะ ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เอาใจใส่การสัมมนาอย่างจริงจัง วิทยากรไม่ค่อยมีเวลาค่าตอบแทนสูงเป็นต้น
- ด้านงบประมาณ เช่น ขาดงบประมาณสนับสนุน ระเบียบการเบิกจ่ายไม่เอื้ออำนวย เป็นต้น
- ด้านสถานที่และอุปกรณ์ เช่น ไม่มีสถานที่ของตนเอง หรือสถานที่เหมาะสม มีวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกน้อย ขาดเทคโนโลยีทันสมัย เป็นต้น
- ด้านการจัดการ เช่น ขาดการสำรวจความต้องการหรือความจำเป็นในการสัมมนา ข้อมูลไม่ชัดเจน ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการจัดสัมมนา โครงการสัมมนาไม่น่าสนใจ ขาดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
-
กระบวนการในการจัดสัมมนา
1. ขั้นตอนการเตรียมการสัมมนา
- การสำรวจประเด็นปัญหา เช่นอุปสรรในการทำงาน ความต้องการของบุคลากร นโยบายของหน่วยงาน เป็นต้น
- การตั้งคณะกรรมการกลางในการจัดสัมมนา เช่น คณะกรรมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เป็นต้น
- การเขียนโครงการสัมมนา โดยต้องมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้คือ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา สถานที่ วิธีการสัมมนา งบประมาณผลที่คาดว่าจะได้รับ กำหนดการสัมมนา เป็นต้น
- การเตรียมการก่อนสัมมนา เช่น การประชาสัมพันธ์ การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การเชิญผู้เข้าร่วมการสัมมนา สถานที่และอุปกรณ์ เตรียมงานลงทะเบียน เตรียมเอกสาร เตรียมพิธีเปิดและปิดการสัมมนา เป็นต้น
2. ขั้นตอนระหว่างการสัมมนา
- การลงทะเบียน ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการลงทะเบียนจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ ลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมสัมมนา เช่นการลงชื่อ การรับเอกการ เป็นต้น
- การเปิดสัมมนา ควรมีเอกสารสำหรับการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา การกล่าวเปิดการสัมมนาเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการสัมมนา และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น และกำหนดการแนบท้ายเอาไว้ด้วย
- การจัดประชุมใหญ่ เป็นช่วงของการบรรยายพิเศษของวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา ตลอดจนแนวทางในการสัมมนา
- การจัดประชุมย่อย เป็นการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อถกปัญหา เสนอข้อคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อนำไปร่วมสัมมนากับกลุ่มใหญ่
- การจัดประชุมรวม เป็นการรายงานผลการประชุมย่อยที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาของการจัดสัมมนา ความจำเป็นของการดำเนินงาน ความสำเร็จและปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นต้น
- การปิดการสัมมนา ควรมีเอกสารสำหรับการกล่าวรายงานผลการจัดการสัมมนาว่าบรรลุวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาหรือไม่เพียงใด เอกสารสำหรับการกล่าวปิดการสัมมนาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ด้รับจากการสัมมนา และความคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้นำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาไปปฏิบัติ เผยแพร่ และแก้ปัญหาหลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น
3. ขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา
- การวิเคราะห์ผลการสัมมนา เป็นการสรุปผลการสัมมนาเกี่ยวกับความสำเร็จ ความล้มเหลว ปัญหา อุปสรรค ของการสัมมนา
- การรายงานผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับผลการสัมมนาว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
- การรายงานหน่วยงาน เพื่อผลที่ได้จากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานขององค์กร
- การดำเนินงานงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เรียบร้อย
- การติดตามผล เกี่ยวกับการนำความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงใด

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
1. คณะกรรมการดำเนินการสัมมนา
- คณะกรรมการ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เช่น ประธาน รองประธาน เลขานุการและผู้ช่วย นายทะเบียน ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เป็นต้น
- อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายกิจกรรมและวิทยากร ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวัดและประเมินผล เป็นต้น
2. วิทยากร
เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณืที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสัมมนา โดยทั่วไปควรมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาอย่างชัดเจนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นำ จูงใจผู้ฟังได้ มีความสามารถในการถ่ายทอดได้กระชับ ตรงประเด็น ใจกว้างเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเวลาให้สำหรับการสัมมนาอย่างเพียงพอ เป็นต้น
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในเรื่องที่จะสัมมนา เป็นผู้ปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ มีความสนใจในความสำเร็จล้มเหลว และพร้อมที่จะนำเสนอแนวทางที่คิดว่าสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆได้ เป็นนักฟังที่ดี ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีหลักวิชาการ และหลักอ้างอิงในการเสนอแนวความคิด ไม่พูดวกวน ตรงต่อเวลา เตรียมตัวก่อนประชุมสัมมนาเสมอ ๆ ไม่พูดนอกประเด็น เป็นต้น
4. บุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่พึงประสงค์
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาควรมีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อความสง่างามในกรร่วมสัมมนา เช่น ฟังเมื่อคนอื่นพูดมีใจเป็นกลาง พูดเมื่อต้องพูดอย่างมีหลักวิชาการอ้างอิง อ่านเอกสารการสัมมนาและทำความเข้าใจในประเด็นการสัมมนาต่าง ๆ บันทึกความรู้ความเข้าใจ ข้อเสนอแนะของผู้อื่น ตรวจสอบตนเอง นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแบ่งปันให้ผู้อื่น ชั่งในในสิ่งที่รับรู้ สรุปความรู้เพื่อการศึกษาในอนาคต เป็นต้น


โดย นางกนกวรรณ ศรีจำนงค์ ม.กรุงเทพธนบุรี

โพสต์โดย นางกนกวรรณ ศรีจำนงค์ : [10 ม.ค. 2555 เวลา 08:22 น.]
อ่าน [1832] ไอพี : 118.172.225.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม