ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน สาลินี ภู่ระหงษ์
ปีการศึกษา 2554
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนวัดบึงลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 จำนวน 20 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบที (t -test Dependent) และหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ระหว่างและภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะ (E1 / E2) จำนวน 17 แบบฝึก มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 75.06/74.09
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( =2.57 S.D.=0.56)

ตัวอย่างสื่อ
หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100)โดย
สาลินี ภู่ระหงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงลำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
คำนำ

หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 หนังสือการ์ตูนชุดนี้มี 6 เล่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบึงลำ สำหรับหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
ผู้จัดทำหวังว่าหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาเล่มนี้คงจะเป็นสื่อที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี


สาลินี ภู่ระหงษ์

พ่อน้องแซม มีที่ดิน 50 ไร่ ขุดสระน้ำ ในที่ดิน 10 ไร่ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ปลูกพืชและเลี้ยงปลาในสระน้ำ


พ่อมีที่ดิน 50 ไร่ ขุดสระน้ำ 10 ไร่ จะเหลือที่ดินกี่ไร่
ประโยคสัญลักษณ์ .............................................
วิธีทำ มีที่ดิน 5 0 ไร่
ใช้ปลูกข้าวโพด 8 ไร่
จะเหลือที่ดิน ไร่
ตอบ .................................................. ไร่
แม่เลี้ยงปลาไว้ในสระ 89 ตัว มีปลาทับทิม 52 ตัว
ที่เหลือเป็นปลานิล
แม่เลี้ยงปลา 89 ตัว มีปลาทับทิม 52 ตัว เป็นปลานิลกี่ตัว
ประโยคสัญลักษณ์ .....................................................
วิธีทำ แม่เลี้ยงปลา 8 9 ตัว
____
มีปลาทับทิม ----- ตัว
เป็นปลานิล ตัว
ตอบ .........................................................................

ที่ดินใกล้ๆ สระน้ำ พ่อปลูก พริก มะเขือ 12 ไร่
น้องแซม ช่วยพ่อรดน้ำ ตอนเย็นทุกๆวัน
พ่อมีที่ดิน 40 ไร่ ปลูกพริกและมะเขือ 10 ไร่ จะเหลือ
ที่ดินกี่ไร่
ประโยคสัญลักษณ์ ..................................................
วิธีทำ ที่ดิน 4 0 ไร่
____
ปลูกพริกและมะเขือ ------ ไร่
จะเหลือที่ดิน ไร่
ตอบ ....................................................................
ลุงชู มาซื้อพริกและมะเขือ 30 บาท ลุงชูให้เงินมา
50 บาท พ่อต้องหาเงินทอนให้ลุงชู


ลุงชูมีเงิน 50 บาท ซื้อพริกและมะเขือ 30 บาท
จะได้รับเงินทอนกี่บาท
ประโยคสัญลักษณ์ ................................................
วิธีทำ ลุงชูมีเงิน 5 0 บาท
____
ซื้อพริกและมะเขือ ---- บาท
จะได้รับเงินทอน บาทตอบ .....................................................................
แม่เลี้ยงเป็ด 48 ตัว มากกว่าไก่ 18 ตัว น้องแซมช่วยแม่ให้รำข้าวเปลือกและหอยเป็นอาหารแก่เป็ดและไก่ทุกวัน
แม่เลี้ยงเป็ด 48 ตัวมากกว่าไก่ 18 ตัว แม่เลี้ยงไก่กี่ตัว
ประโยคสัญลักษณ์ ..............................................
วิธีทำ แม่เลี้ยงเป็ด 4 8 ตัว
____
มากกว่าไก่ 1 8 ตัว
แม่เลี้ยงไก่ ตัว
ตอบ .....................................................................
พ่อเก็บไข่เป็ดได้ 65 ฟอง ขายไป 40 ฟอง
ที่เหลือ พ่อเก็บไว้ให้แม่ทำอาหาร

พ่อเก็บไข่เป็ดได้ 65 ฟอง ขายไป 40 ฟอง เหลือไข่เป็ดกี่ฟอง
ประโยคสัญลักษณ์ .......................................................
วิธีทำ .....................................................................
.....................................................................
ตอบ ......................................................................
จับปลาในสระ เพื่อให้แม่นำไปขาย 55 ตัว โดยเป็นปลาทับทิม 23 ตัว ที่เหลือเป็นปลานิล


ปลาทับทิมและปลานิลมี 55 ตัว เป็นปลาทับทิม 23 ตัว
เป็นปลานิลกี่ตัว
ประโยคสัญลักษณ์ ....................................................
วิธีทำ ..........................................................................
................................................................................
ตอบ ...........................................................................
ที่ดินเหลือ 30 ไร่ พ่อปลูกสวนผลไม้ 20 ไร่
ที่เหลือปลูกกล้วย


มีที่ดิน 30 ไร่ ปลูกผลไม้ 20 ไร่ ปลูกกล้วยกี่ไร่
ประโยคสัญลักษณ์ ....................................................
วิธีทำ .........................................................................
.........................................................................
ตอบ .........................................................................
ในสวนมี ส้ม ชมพู่ เงาะ มะม่วง ลำไย น้อยหน่า กล้วย แม่ ตัดกล้วยไปขาย 90 บาท ให้น้องแซม 50 บาท
ที่เหลือแม่เก็บไว้ใช้จ่าย สิ่งที่จำเป็นในครอบครัว
แม่มีเงิน 90 บาท ให้เก่ง 50 บาท แม่เหลือเงินกี่บาท
ประโยคสัญลักษณ์ .................................................
วิธีทำ .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
ตอบ ........................................................................
ครอบครัวของน้องแซมมีความสุขมาก เพราะปฏิบัติตนตามพระราชดำริของในหลวง คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักความพอเพียง

แม่ให้เงินน้องแซม 50 บาท น้องแซมใช้ไปเพียง 20 บาทน้องแซมจะเหลือเงินออมกี่บาท
ประโยคสัญลักษณ์ ........................................................
วิธีทำ เก่งมีเงิน 5 0 บาท
ใช้ไป 2 0 บาท
จ ะเหลือเงินออม บาท
ตอบ ...........................................................................
แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

จงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำ(20 คะแนน)
1. มีเงาะอยู่ 65 กิโลกรัม ขายไป 32 กิโลกรัม เหลือเงาะกี่กิโลกรัม
ประโยคสัญลักษณ์ ....................................................
วิธีทำ .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
ตอบ .....................................................................
2. หนังสือเล่มหนึ่งมี 38 หน้า อ่านไปแล้ว 24 หน้า
ยังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้า
ประโยคสัญลักษณ์ ...................................................
วิธีทำ ....................................................................
....................................................................
....................................................................
ตอบ ....................................................................
3. มีกล้วย 57 หวี ขายไป 45 หวี พ่อเหลือกล้วยกี่หวี
ประโยคสัญลักษณ์ .............................................
วิธีทำ .............................................................
.............................................................
.............................................................
ตอบ .............................................................

4. น้องแซมเก็บไข่จากเล้ามา 38 ฟอง ขายไป 24 ฟอง น้องแซมเหลือไข่ กี่ฟอง
ประโยคสัญลักษณ์ ...................................................
วิธีทำ ...................................................................
...................................................................
...................................................................
ตอบ ....................................................................


5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี 45 คน มาเรียน
41 คน นักเรียนไม่มาเรียนกี่คน
ประโยคสัญลักษณ์ .....................................................
วิธีทำ ........................................................................
........................................................................
........................................................................
ตอบ ........................................................................

โพสต์โดย น้อย : [9 ม.ค. 2555 เวลา 22:25 น.]
อ่าน [861] ไอพี : 182.53.152.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม