ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมโลหะ1 รหัส 2103-2104

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1
รหัส 2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผู้รายงาน นายปัณณทัต ร่มสุข
ปีที่พัฒนา 2552-2553
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมโลหะ 1รหัส 2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาและนำไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อจัดสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
วิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัส 2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของเอกสารประกอบการสอนวิชา
งานเชื่อมโลหะ 1 รหัส 2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้เอกสารประกอบ
การสอน วิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัส 2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา
งานเชื่อมโลหะ 1 รหัส 2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานเชื่อมโลหะ 1
รหัส 2103-2104 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวนนักเรียน 22 คน และภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2553 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด คือ (1) เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัส2103-2104จำนวน 12 หน่วยการเรียน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 60 ข้อ (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยการใช้เอกสารประกอบ
การสอนวิชางานเชื่อมโลหะ1 รหัส 2103-2104 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
1. เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัส 2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผู้รายงานทำการพัฒนาขึ้น โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.81/80.76 และทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.03/80.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัส
2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 มีค่าเท่ากับ 0.6954 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.54 และทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มีค่าเท่ากับ 0.7020 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 70.20
3. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัส
2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัส 2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผู้
รายงานพัฒนาขึ้น โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ผลปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยสรุป เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัส 2103-2104 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จึงควรมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนที่ทำการสอนรายวิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัส 2103-2104 ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

โพสต์โดย ทัต : [9 ม.ค. 2555 เวลา 14:24 น.]
อ่าน [1536] ไอพี : 203.172.183.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม