ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2
ผู้รายงาน : นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์
ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2552 - 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 2) เพื่อประเมินการใช้คู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา¬
เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แบ่งออกเป็น 5 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 จุดประกายความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยที่ 2 น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
หน่วยที่ 3 ขับเคลื่อนผ่านวิกฤตสู่การเรียนรู้
หน่วยที่ 4 ยึดเป็นแนวนำทางชีวิต
หน่วยที่ 5 มุ่งมั่นปฏิบัติ กำกับ ติดตามผล
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการดำเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
จำนวน 184 คน ปีการศึกษา 2552
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 70 คน ปีการศึกษา 2552 ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโดยใช้คู่มือฝึกอบรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. คู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เป็นคู่มือฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 5 หน่วย โดยได้ผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบประเมินคุณภาพของคู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคริ์ท
3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยคู่มือ
ฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อคู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคริ์ท
5. แบบประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach Alfa Coefficient : ) ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบตามสูตรของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) ค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของก่อนและหลัง การฝึกอบรม โดยใช้ t - test แบบ Dependent
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 83.08/82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้เป็นเพราะคู่มือฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านการทดลองจำนวน 3 ครั้ง และได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน จนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ โดยมีผลการทดลอง ปรากฏผล ดังนี้
1) ผลการทดลอง ครั้งที่ 1 พบว่า ในภาพรวมบทเรียนทั้ง 5 หน่วย
มีประสิทธิภาพ 61.33/61.11 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2) ผลการทดลอง ครั้งที่ 2 พบว่า ในภาพรวมบทเรียนทั้ง 5 หน่วย มีประสิทธิภาพ 70.00/70.37 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
3) ผลการทดลอง ครั้งที่ 3 พบว่า ในภาพรวมคู่มือฝึกอบรมทั้ง 5 หน่วย
มีประสิทธิภาพ 80.06/81.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
ผลการทดลองใช้คู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 70 คน ในภาพรวมคู่มือฝึกอบรมทั้ง 5 หน่วยมีประสิทธิภาพ 83.08/82.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
ผลการหาคุณภาพคู่มือฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านรูปแบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( = 4.40) ด้านเนื้อหา ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( = 4.23)
ด้านการนำไปใช้ ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( = 4.60)
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยคู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 พบว่า คะแนนหลังฝึกอบรมของครูผู้สอนสูงกว่าคะแนนก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการประเมินการใช้คู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ปรากฏผล ดังนี้
ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อคู่มือฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จากครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 70 คน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.05)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.20)

โพสต์โดย รุ่งนภา : [9 ม.ค. 2555 เวลา 08:58 น.]
อ่าน [792] ไอพี : 111.84.132.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม