ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนวัดนพรัตนาราม จังหวัดปทุมธานี

การประเมินโครงการการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนวัดนพรัตนาราม จังหวัดปทุมธานี
โดย นายวิโรจน์ กรีถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนพรัตนาราม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนวัดนพรัตนารามว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
2.ศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือโครงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนวัดนพรัตนาราม
ขอบเขตของการประเมินโครงการ
ในการประเมินโครงการครั้งนี้ผู้ประเมินกำหนดขอบเขตของการประเมินไว้ 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
2. ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ลูกเสือสามัญ และคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ให้บริการเพื่อสังคม
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน
2. ครูโรงเรียนวัดนพรัตนาราม จำนวน 4 คน
3. นักเรียนโรงเรียนวัดนพรัตนาราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 35 คน
4. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดนพรัตนาราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2550จำนวน 35 คน
5. กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนพรัตนาราม จำนวน 9 คน
6. เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวขอ้ ง
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนวัดนพรัตนาราม ดังนี้
1. แบบประเมินบริบทโครงการ
2. แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการ
3. แบบประเมินกระบวนการในการดำเนินงาน
4. แบบประเมินผลผลิต
เกณฑ์การประเมินโครงการ
การประเมินโครงการการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม ประเมินโดยเทียบ
กับเกณฑ์ ดังนี้
1. การประเมินบริบทของโครงการ กำหนดเกณฑ์การประเมิน คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ กำหนดเกณฑ์การประเมิน คือ ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย
3. การประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการ กำหนดเกณฑ์การประเมิน คือ ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย
4. การประเมินผลผลิตของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ กำหนดเกณฑ์การประเมิน คือ
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักเรียนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย ผู้ปกครองและกรรมการ
สถานศึกษา มีความพึงพอใจ โดยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย
สรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของ
โครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อกิจการลูกเสือ วัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ นโยบายแผนงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
เป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนพรัตนาราม พบว่า ในภาพรวม ความชัดเจนและความเป็นไปได้ในการ
นำไปปฏิบัติของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินโครงการ อาคารสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละ
รายการ ดังนี้
2.1 ด้านการวางแผนการดำเนินโครงการ พบว่า ความชัดเจนและความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
2.2 ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พบว่า ความชัดเจนและความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ใน
ระดับมาก
2.3 ด้านบุคลากร พบว่า ความชัดเจนและความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด
2.4 ด้านงบประมาณ พบว่า ความชัดเจนและความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนวัดนพรัตนารามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผน และการจัดกิจกรรม พบว่า มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายการ ดังนี้
3.1 ด้านการดำเนินงานตามแผน พบว่า ความชัดเจนและความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ใน
ระดับมาก
3.2 ด้านการจัดกิจกรรม พบว่า ความชัดเจนและความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนวัดนพรัตนาราม เกี่ยวกับ
ผลผลิต พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายการ ดังนี้
4.1 ผลการประเมินการเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี พบว่า ความชัดเจนและความ
เป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก
4.2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือของนักเรียน พบว่า ความชัดเจนและความเป็นไปได้
มีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด
4.3 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ความชัดเจนและความ
เป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก
4.4 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือของคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ความชัดเจน
และความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด
4.5 ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดนพรัตนาราม ที่ประเมินคุณลักษณะและคุณธรรมของ
ลูกเสือ-เนตรนารี ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พบว่า ความ
ชัดเจนและความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบริบท
1.1 ผู้บริหารควรศึกษานโยบาย จุดมุ่งหมายและสภาพปัญหา ตลอดจน ความต้องการของชุมชน
เพื่อจะได้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง
1.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรนำนโยบายในการจัดกิจกรรมลูกเสือทุกระดับไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมมากที่สุด
2. ด้านปัจจัย
2.1 ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์
บริเวณ อาคาร สถานที่ ตลอดจนจัดหางบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม
2.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรมีการพัฒนาตนเองในด้านประสบการณ์การสอน โดยการศึกษา
ค้นคว้า ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้สูงขึ้นเพื่อสามารถนำปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
3. ด้านกระบวนการ
3.1 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรได้มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือสามัญอย่างสม่ำเสมอ
3.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือสามัญให้ครบทุกขั้นตอน
3.3ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรมีการนิเทศและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
สามัญอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านผลผลิต
โรงเรียนควรตรวจสอบวัตถุประสงค์ว่าลูกเสือสามัญมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
กำหนดไว้หรือไม่
5. ด้านการปรับปรุง
5.1 ผู้บริหารควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งวิเคราะห์และรวบรวม จุดเด่น จุดด้อย ในการจัด
กิจกรรมลูกเสือสามัญ เพื่อหาแนวทางส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโดยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย
5.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ

โพสต์โดย วิโรจน์ กรีถาวร : [24 มี.ค. 2552]
อ่าน [3401] ไอพี : 116.58.231.242
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม