ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก โดยใช้แบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R
ผู้รายงาน นางเหรียญทอง ไผ่แก้ว
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ปี่ที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2546 – 2548 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก อำเภอขุนหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปรากฏว่าผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนยังไม่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็นด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ปรากฏว่าทักษะการอ่านมีผลสัมฤทธิ์ต่ำที่สุด จึงต้องพัฒนาการอ่านให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ผู้รายงานยังได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแล้ว พบว่าการสอนอ่าน ด้วยวิธี SQ3R สามารถจะพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ดี ผู้รายงานจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธี SQ3R เพื่อใช้ในการพัฒนาการการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก โดยใช้แบบฝึกการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R นี้ มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 17 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีทั้งหมด 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2. แบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธี SQ3R จำนวน 10 เรื่อง
3. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธี SQ3R จำนวน 22 แผน
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธี SQ3R
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธี SQ3R ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t - test
ผลการวิจัย พบว่า
1. แบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.65/81.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธี SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป แบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงควรนำแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R ไปใช้เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย นางเหรียญทอง ไผ่แก้ว : [23 มี.ค. 2552]
อ่าน [1763] ไอพี : 202.149.25.236
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม