ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน


ชื่อเรื่อง รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
งานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์)
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางบังอร วรรณปะโพธิ์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
ปีที่พิมพ์ 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
การสอน งานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน งานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน งานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง ประวัติและความสำคัญของบายศรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประดิษฐ์บายศรี การประดิษฐ์ขันหมากเบง การประดิษฐ์บายศรีปากชาม และ เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 2) แบบทดสอบ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน
งานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องละ 1 ฉบับ ฉบับละ 15 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง งานประดิษฐ์บายศรี จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน งานประดิษฐ์บายศรีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการทดสอบความแตกต่าง โดยใช้สูตร t – test แบบ Dependent Sample
ผลการศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน งานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ 87.16/ 86.25 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80
2. ค่าดัชนีประสิทธิภาพ (The Effectiveness Index : E.I.) ของเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน งานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.8189 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่
0.50 หรือ ร้อยละ 50
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
กับหลังเรียน ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน งานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีค่า t เท่ากับ 17.725
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์)ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน งานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 4.94 อยู่ในระดับ“พึงพอใจมากที่สุด”
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 แสดงว่านักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอน งานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่ผ่านการผลิตมาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระ นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ และร่วมกันเรียนรู้เป็นกลุ่ม นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโพสต์โดย นางบังอร วรรณปะโพธิ์ : [23 มี.ค. 2552]
อ่าน [1229] ไอพี : 125.26.185.121
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม