ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายจุฬา มันธุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสรียง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสร้างคนดีศรีเสรียง โรงเรียนบ้านเสรียง
ผู้รายงาน นายจุฬา มันธุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสรียง
ปีที่รายงาน 2554
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างคนดีศรีเสรียง โรงเรียนบ้านเสรียง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)ประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 2)ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ 3)ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 4)ประเมินผลผลิตของโครงการ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างคนดีศรีเสรียง โรงเรียน
บ้านเสรียง ปีการศึกษา 2553 จำนวน 130 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิด การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ก่อนและหลังการดำเนินโครงการโดยใช้สถิติทดสอบ ที (t-test)

สรุปผลการดำเนินงาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างคนดีศรีเสรียง โรงเรียนบ้านเสรียง สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ขอ และระดับมาก 6 ข้อ ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเป็นในการแก้ปัญหารองลงมาคือโรงเรียนมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุดคือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดวัตถุประสงค์ และวิธีดําเนินโครงการ
2. ปัจจัยนําเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีแผนการดําเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน รองลงมาคือ กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เอกสารที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมในโครงการ
มีความเหมาะสมและเพียงพอ
3. กระบวนการดําเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 7 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุง วิธีการดําเนินโครงการเมื่อพบว่าบกพร่องรองลงมาคือ มีการวางแผนการดําเนิน โครงการสู่การปฏิบัติ มีการกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการดําเนินโครงการ กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุ
ประสงค์ ของโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนมีการเผยแพร่และขยายผล
การปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุมชน
4. ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างคนดีศรีเสรียง โรงเรียนบ้านเสรียง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และหลังดำเนินการ อยู่ในระดับ มาก โดยก่อนดำเนินการพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและ
หลังดำเนินการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการดำเนินโครงการ พบว่า ระดับคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแบบคนดีศรีเสรียง หลังดำเนินโครงการ สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. คุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา

โพสต์โดย อึ่ : [2 พ.ย. 2554 เวลา 00:25 น.]
อ่าน [1149] ไอพี : 125.26.115.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม