ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อผลงานวิชาการ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป แบบ RIT เรื่อง ยาเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
ผู้วิจัย : นางนริศรา อ่องลออ
ที่ปรึกษา : ดร.อังสนา โตกิจกล้า ผศ.ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร ผศ.นิยม บัวบาน

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ยาเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 ปีการศึกษา 2550 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ยาเสพติด กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชน
บ้านบวกโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 17 คน
ใช้เวลาในการทดลอง 10 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูป แบบ RIT เรื่อง ยาเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ
3) แบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และทดสอบสมมติฐานด้วย t – test (Dependent Sample) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป แบบ RIT เรื่อง ยาเสพติด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.18/84.71
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป แบบ RIT เรื่อง ยาเสพติด กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.70 ซึ่งแสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูปทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังจากเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป แบบ RIT เรื่อง ยาเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป แบบ RIT เรื่อง ยาเสพติด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมทุกด้านนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านสื่อการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และสาระ
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21, 4.20 และ 4.17 ตามลำดับ
5. ข้อเสนอแนะ ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ควรพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากบทเรียนสำเร็จรูปแบบ RIT เพราะการใช้สื่อบทเรียนสำเร็จรูป แบบ RIT อย่างต่อเนื่องแต่เพียงอย่างเดียว อาจส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ในระยะยาว
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาควรจะประสานกับบุคลากรครูฝ่ายแนะแนว และครู
ที่ทำหน้าที่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อร่วมมือกันป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ในนักเรียนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ครูผู้สอนควรเน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมนอกเหนือจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน การคงไว้และพัฒนาซึ่งกิจกกรมโครงการ TO BE NUMBER ONE และ
ควรเน้นให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในนักเรียนโดยนักเรียนซึ่งจะเป็นการเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ที่ชัดเจน
เชิงประจักษ์อย่างแท้จริง


โพสต์โดย ธีรพงศ์ : [23 มี.ค. 2552]
อ่าน [1631] ไอพี : 118.172.120.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม