ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับ หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านศรีงาม โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนบ้านแม่โจ้และโรงเรียนบ้านเมืองขอน อำเภอสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านศรีงาม โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนบ้านแม่โจ้และโรงเรียนบ้านเมืองขอน อำเภอสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านศรีงาม โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนบ้านแม่โจ้และโรงเรียนบ้านเมืองขอน อำเภอสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านศรีงาม โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนบ้านแม่โจ้และโรงเรียนบ้านเมืองขอน อำเภอสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัว เอกสารประกอบการเรียนรู้ละครสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เรื่องครอบครัว แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเรื่องครอบครัว แผนการจัดการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เรื่องละครสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านศรีงาม โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนบ้านแม่โจ้และโรงเรียนบ้านเมืองขอน แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ได้แก่ การหาค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ(IOC) การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจของครู ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านศรีงาม โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนบ้านแม่โจ้และโรงเรียนบ้านเมืองขอน อำเภอสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 49.73 คะแนนเฉลี่ยรวมหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.10 โดยมีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงพบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60.27 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.00 มีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.73 โรงเรียนบ้านศรีงามมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 50.57 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ84.43 มีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.86 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.13 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ82.87 มีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.74 ส่วนโรงเรียนบ้านแม่โจ้ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.30 มีคะแนนพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.30 และโรงเรียนบ้านเมืองขอนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.67 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.90 มีคะแนนพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.23 จึงสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของทั้ง 5 โรงเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้เรื่องครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านศรีงาม โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนบ้านแม่โจ้และโรงเรียนบ้านเมืองขอน อำเภอสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่านักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.69 เรียงลำดับความพึงพอใจของนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน จากมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้ดังนี้ โรงเรียนบ้านศรีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 โรงเรียนบ้านเมืองขอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และโรงเรียนบ้านโป่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 3. ความพึงพอใจของครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้าน ศรีงาม โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนบ้านแม่โจ้และโรงเรียนบ้านเมืองขอน อำเภอสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความ พึงพอใจด้านแผนการจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ความ พึงพอใจด้านเอกสารประกอบการเรียนรู้มีระดับคุณภาพมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ความพึงพอใจด้านกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 นอกจากนี้ครูยังแสดงความคิดเห็นว่า เป็นนวัตกรรมที่ดี เหมาะสำหรับนำไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งเป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลายสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่มีการจัดรวบรวมการเรียนรู้เรื่องครอบครัวในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นหมวดหมู่ทำให้ง่ายต่อการสอนของครู ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องครอบครัวในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานจากการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องครอบครัวโดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความตั้งใจในการเรียนรู้มากขึ้น จึงควรมีการขยายผลกิจกรรมนี้ไปสู่โรงเรียนอื่นต่อไปอีก

โพสต์โดย ตุ๊กตา : [21 ต.ค. 2554 เวลา 11:56 น.]
อ่าน [1073] ไอพี : 118.172.21.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม