ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่
เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ประเมิน : นายสะมะแอ ดอเลาะ
ปีการศึกษา : 2553
บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้
ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัยของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียน ครู คณะกรรมการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ จำนวน 175 คน จำแนกเป็นนักเรียน 151 คน ครู 14 คน และคณะกรรมการโครงการ10 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต 1 จำนวน 5 ฉบับโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประกรผู้ให้ข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ พบว่า หลักการและเหตุผล จุดประสงค์และวิธีดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1มีความชัดเจนความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของโรงเรียนโดยภาพระดับมากที่สุด (μ = 4.69 )
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่รู้
ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพของบุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้ ด้านความเหมาะสมในสถานที่ของแหล่งเรียนรู้ ด้านความพร้อมของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการภายในแหล่งเรียนรู้ ด้านความเพียงพอของงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนด้านความร่วมมือประสานงานกันระหว่างครูประจำแหล่งเรียนรู้ ครูผู้สอนและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมเกินเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ คือ (มากกว่า 3.51) ซึ่งถือว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของการประเมินโครงการที่กำหนดไว้
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ หรือความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 เกี่ยวกับกระบวนการของการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 ปีการศึกษา 2553โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.46 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตั้งไว้ ที่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.51
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า
4.1 ผลประเมินคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน
4.1.1 ผลการประเมินคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 พบว่า คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนในภาพรวมระหว่างดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.00)
4.1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 พบว่า คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนในภาพรวม หลังสิ้นสุดโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.15)
4.1.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ระหว่างการดำเนินโครงการกับหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 มีความแตกต่างกัน โดยที่หลังสิ้นสุดโครงการ นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน สูงกว่าระหว่างดำเนินโครงการ เท่ากับ 1.15
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาและใช้แหล่ง
เรียนรู้
4.2.1 ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (μ =3.35)
4.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ =4.46)
4.2.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ระหว่างการดำเนินโครงการกับหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 มีความแตกต่างกัน โดยหลังสิ้นสุดโครงการมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงกว่าระหว่างดำเนินโครงการ เท่ากับ 1.11


กิตติกรรมประกาศ

การเขียนรายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากนักเรียน คณะครู และคณะกรรมการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 ขอขอบคุณกลุ่มคณะบุคคลดังกล่าวที่ให้ความร่วมมือในการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ การใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1
อีกทั้งขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ คณะบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คุณพุมเรียง อรุณเรื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต คุณสุดิน ปีแนบาโง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
คุณเสาเดาะ สะอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ที่ให้คำแนะนำปรึกษาจนกระทั่งทำให้การเขียนรายงานการประเมินโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


................................................
( นายสะมะแอ ดอเลาะ)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1


ตัวอย่างการเขียนสารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินโครงการ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
ขอบเขตของการประเมินโครงการ
นิยามศัพท์ /ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/นิยามศัพท์
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการ
เอกสาร แนวคิด เกี่ยวกับโครงการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมินโครงการ
วิธีการประเมินโครงการ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้การประเมินโครงการ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการประเมินโครงการ
ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม
ผลการประเมินด้านปัจจัย
ผลการประเมินด้านกระบวนการ
ผลการประเมินด้านผลผลิต
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ผลสรุป
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
โครงการ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
ภาพประกอบ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
หนังสือรับรองต่างๆ
คำสั่งโรงเรียน


โพสต์โดย Rob Bee : [29 ก.ย. 2554 เวลา 11:44 น.]
อ่าน [1067] ไอพี : 180.180.113.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม