ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของท่าน ผอ.บริบุญ รัติภัทร์ี

เผยแพร่ผลงานวิชาการของท่าน ผอ.บริบุญ รัติภัทร์
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของครู ชุมชน และนักเรียนจิตอาสา ย โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
พ.ศ. 2553 โดย ผอ.บริบุญ รัติภัทร์

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
ชื่อผู้รายงาน : นายบริบุญ รัติภัทร์
ปีการศึกษา : พ.ศ. 2553

บทคัดย่อ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของครู ชุมชนและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
2. เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
หลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ จำนวน 648 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 164 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครู จำนวน 24 คน กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน 30 คน นักเรียนจิตอาสา จำนวน 110 คน ได้มาโดยวิธี
การสุ่มแบบอาสาสมัคร (Volunteer sampling) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจ
หลังการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 484 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จำนวน 233 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 18 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 233 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean, X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.)
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ชุมชน
และนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม พบว่า กิจกรรมที่ 1 ผลการดำเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งความรู้ที่เอื้อประโยชน์
ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้รับความร่วมมือจากครู ชุมชนและนักเรียน ระดมทุน
ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ แรงกายมาช่วยกับปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องสมุด ให้มีบรรยากาศที่สวยงาม
เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในประสบความสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมที่ 2
ผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้มีความรู้
ความเข้าใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน แล้วนำมาขยายผลอบรมครูและนักเรียนจิตอาสาจนทุกคนเกิด
ความตระหนักเห็นความสำคัญและช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดึงดูดความสนใจให้นักเรียน ครูและชุมชนมาใช้บริการห้องสมุด กิจกรรมที่ 3 ผลการดำเนินการ
พัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยวิธีการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการช่วยครูที่ทำหน้าที่ครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน ทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้ห้องสมุดเป็นที่แสวงหาความรู้ ใช้เวลาว่าง
ในเวลาพักกลางวันให้เป็นประโยชน์และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน องค์กรต่าง ๆ บริจาคเงิน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนจิตอาสา พบว่า ด้านบริบทของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.54, S.D. = 0.50) ตามความคิดเห็น
ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
(X = 4.55, S.D. = 0.50) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53, S.D. = 0.51) ตามความคิดเห็นของนักเรียนจิตอาสา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.54, S.D. = 0.50) ด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53, S.D. = 0.51) ตามความคิดเห็นของนักเรียนจิตอาสา โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.54, S.D. = 0.50) ด้านผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.54, S.D. = 0.52) ตามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน นักเรียนจิตอาสา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.54, S.D. = 0.52)
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
หลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน
จิตอาสา พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 หลังจากเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.52, S.D. = 0.53) 2) ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 หลังจากเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.59, S.D. = 0.51)
3) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 หลังจากเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.57, S.D. = 0.50)

โพสต์โดย ครูตรี : [27 ก.ย. 2554 เวลา 14:53 น.]
อ่าน [909] ไอพี : 118.172.209.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม