ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
อำเอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2553
ผู้ศึกษา กำจัด คะโยธา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ

การดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ระบบการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จากสภาพปัจจุบัน ปัญหาของบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) ปีการศึกษา 2553 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียนได้ เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้ศึกษาในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาจึงได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน และสามารถปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนได้ตามกรอบแนวคิด 5 ขั้นตอน (กรมวิชาการ 2544 : 12-14) คือ การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม การนำวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning ) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) โดยมีกลุ่มผู้ร่วมศึกษา จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษา จำนวน 1 คน และผู้ร่วมศึกษา จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า จากการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกลยุทธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร การฝึกปฏิบัติการเขียนวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาเอกสารและการนิเทศภายใน รวมทั้งมีกิจกรรมการให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังขาดทักษะและไม่มีความมั่นใจในการทำ
วิจัยในชั้นเรียนตามกรอบแนวคิดบางขั้นตอน ได้แก่ การออกแบบการวิจัย ไม่สามารถออกแบบ
การวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ไม่มีการตรวจสอบเครื่องมือก่อนนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ไม่สามารถใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละประเด็นปัญหาได้และการเขียนรายงานผลการวิจัยไม่สามารถเขียนรายงานผลการวิจัยได้ถูกต้องตามรูปแบบที่ต้องการ
ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศภายใน พบว่า บุคลากรในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถทำการวิจัยในชั้นเรียนได้ครบตามขั้นตอนการวิจัย คือ สามารถสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ใช้หลักการและทฤษฎีในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน สามารถออกแบบการวิจัยได้ มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนนำไปใช้ สามารถจัดกระทำข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลได้ สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ตามรูปแบบที่ถูกต้อง
โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้กลยุทธ์การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาเอกสารและการนิเทศภายใน สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและมีทักษะสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ บุคลากรนำการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนได้ย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากที่ได้การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้

โพสต์โดย กำจัด : [11 ก.ย. 2554 เวลา 08:07 น.]
อ่าน [1160] ไอพี : 125.26.137.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม