ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ นายสุริยา วงษ์มาก

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ปีที่ประเมิน : 2553
ผู้ประเมิน : นายสุริยา วงษ์มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2553 ครั้งนี้ มุ่งที่จะประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงานโครงการ และผลผลิต ตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของดี.แอล สตัฟเฟิลบีม (D.L. Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ครู จำนวน 7 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 32 คน นักเรียน จำนวน 32 คน และตัวแทนสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

ผลการประเมิน
ผลการประเมินโครงการส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2553 สรุปได้ดังนี้
1.1 ด้านบริบท (Context Evaluation)
ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อบริบทโครงการส้วม
สุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2553 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)
ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อ ระดับความเหมาะสม พอเพียงของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2553 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
1.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2553โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
1.4 ด้านผลผลิต (Output Evaluation)
1.4.1 การประเมินส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) กระทรวงสาธารณสุข
ตัวแทนสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2553 ประเมินผลส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) กระทรวงสาธารณสุข ผลปรากฎว่า ส้วมสาธารณะโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) กระทรวงสาธารณสุขทุกข้อ
1.4.2 การประเมินความรู้เรื่อง ส้วม และการกำจัดสิ่งปฏิกูล
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2553 มีความรู้เรื่อง ส้วมและการกำจัดสิ่งปฏิกูล หลังการดำเนินโครงการส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2553 สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
1.4.3 การประเมินทัศนคติต่อการจัดการเรื่องส้วม
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2553 มีทัศนคติต่อการจัดการเรื่องส้วม หลังการดำเนินโครงการส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
1.4.4 ความพึงพอใจต่อโครงการส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อโครงการส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2553 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็นของครูกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ต่อการพัฒนาส้วมและพฤติกรรมการใช้ส้วมของนักเรียน นำมาวิเคราะห์หาประเด็นสาเหตุและวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม
2. ควรมีการระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในดำเนินโครงการ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพปัญหาและให้การสนับสนุนความคิด งบประมาณ พัฒนาและประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป
3. ควรมีการจัดการความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบแนวทางการพัฒนาส้วมของโรงเรียน พฤติกรรมการใช้ส้วมของนักเรียน การแก้ไขปัญหาระหว่างโรงเรียนที่มีการพัฒนาส้วมจนประสบความสำเร็จในแง่มุมต่างๆ และโรงเรียนที่
เป็นศูนย์เรียนรู้แบบบูรณาการในเรื่องส้วมผ่านกลุ่มสาระต่างๆ

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
1. ควรประเมินผลกระทบ (Impact) จากการดำเนินงานโครงการส้วมสุขสันต์
เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียน
2. ควรประเมินผลผลิตของโครงการ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสุขภาพกายและสุขนิสัยของนักเรียน
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน

โพสต์โดย บ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียน : [10 ก.ย. 2554 เวลา 14:39 น.]
อ่าน [1090] ไอพี : 10.251.51.236, 203.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม