ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนานวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบ กระตือรือร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา ว 40103 หน่วยการเรียนรู้การ รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ชื่อผู้ศึกษา นางอัจฉราภรณ์ เดชพุทธิวัฒน์
ปีการศึกษา 2551
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา ว 40103 หน่วยการเรียนรู้การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยนวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา ว 40103 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ที่มีต่อการใช้นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา ว 40103 หน่วยการเรียนรู้การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
กลุ่มทดลองตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จำนวน 52 คน ดำเนินการใช้นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือร้อร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา ว 40103 หน่วยการเรียนรู้การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต จำนวน 9 เรื่อง ใช้เวลา ในการศึกษา 21ชั่วโมง
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้
1. นวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา ว40103 หน่วยการเรียนรู้การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนซึ่งประกอบด้วยเรื่องย่อย มี 9 เรื่อง ซึ่งใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวบการสืบเสาะหาความรู้ ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จำนวน 12 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา
ว 40103 หน่วยการเรียนรู้การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ
3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวบการสืบเสาะหาความรู้ ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จำนวน 12 แผน
4. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อนวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยาชีววิทยา ว 40103 หน่วยการเรียนรู้การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ผลการศึกษาพบว่า
1. นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา ว40103 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการหรือค่าเฉลี่ย ร้อยละของแบบฝึกหัดเท่ากับ 83.57 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์หรือค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 84.23 สูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน 80 /80
2. นักเรียนที่ใช้ นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา ว40103 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่ใช้ นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา ว40103 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ที่มีต่อ นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชีววิทยา ว40103 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( = 4.41 S.D. = 0.21 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด 3 อันดับ คือ อันดับที่ 1 คือ เฉลยคำตอบถูกต้องเหมาะสม ( = 4.71 S.D. = 0.64 ) อันดับที่ 2 วัตถุประสงค์การเรียนการสอน ชัดเจน ( = 4.62 S.D. = 0.61) และ อันดับที่ 3 มี 2 หัวข้อ คะแนนเท่ากันคือ คำถามและแบบทดสอบเหมาะสมสอดคล้องและตรงวัตถุประสงค์ ( = 4.54 S.D. = 0.69) และ เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความเหมาะสมครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาในหน่วยการเรียน ( = 4.54 S.D. = 0.71) ตามลำดับ
โพสต์โดย ครูแดง : [20 ส.ค. 2554 เวลา 21:14 น.]
อ่าน [977] ไอพี : 101.108.99.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม