ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

การประเมินโครงการ : การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ประเมิน : นางนฤมล นามเอี่ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ปีพุทธศักราช : 2553
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบ การประเมินแบบ CIPP ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 126 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู จำนวน 11 คน พนักงานราชการ จำนวน 18 คน นักเรียน จำนวน 88 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวน 9 คน กำหนดให้ประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างศึกษาจากประชากร เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 9 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามวัดด้านบริบท 1 ฉบับ แบบสอบถามวัดด้านปัจจัยนำเข้า 1 ฉบับ แบบสอบถามวัดด้านกระบวนการ 1 ฉบับ แบบทดสอบวัดความรู้ 1 ฉบับ แบบสอบถามวัดเจตคติที่ดีต่อโครงการ 1 ฉบับ แบบสอบถาม วัดความพึงพอใจ 3 ฉบับ และแบบสังเกต 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต สอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-Test) ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน
ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดประเด็นการประเมิน 13 ตัวชี้วัด มีความสำเร็จโดย ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 12 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 ตัวชี้วัด
1. บริบทของโครงการ ผลตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีดังนี้
1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก
1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผลตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีดังนี้
2.1 ร้อยละของงบประมาณ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.2 ความเหมาะสมของทรัพยากร ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก
3. กระบวนการของโครงการ ผลตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีดังนี้
3.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน อยู่ในระดับมาก
3.2 ร้อยละของการติดตามการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลผลิตของโครงการ ผลตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด มีดังนี้
4.1 ความรู้ของครู พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังเข้ารับการอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.2 ร้อยละของครูที่มีทักษะการสอน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 เจตคติของครู พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.4 ร้อยละของครูที่ส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.5 ร้อยละของผลงานที่ส่งและมีคุณภาพตามเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.6 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.7 ความพึงพอใจของครู ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก
4.8 ความพึงพอใจของนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก
4.9 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบริบทตัวชี้วัดเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ ผู้บริหารควรชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของครูเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ครู รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมตามข้อบัญญัติของกฎหมาย เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้บริหารควรมีการพัฒนาครูด้านการวิจัยด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย เช่น รูปแบบคลินิก ฐานความรู้ และระยะเวลาเหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของครูแต่ละบุคคล
2. ด้านปัจจัยนำเข้าตัวชี้วัดเกี่ยวกับความเหมาะสมของทรัพยากร ผู้บริหารควร มีการประสานกับวิทยากรเพื่อจัดเตรียมเอกสารให้เหมาะสมในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง


3. ด้านกระบวนการตัวชี้วัดเกี่ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอน ผู้บริหารควร ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และมีการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในโครงการและกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ควรส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง
4. ด้านผลผลิตตัวชี้วัดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.1 ความพึงพอใจของครู ควรเพิ่มเวลาการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น กำหนดตารางช่วงเวลาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอผลงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ ด้านวิชาการให้แก่ครูและบุคลากรได้อีกทางหนึ่งด้วย
4.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้บริหารควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงานแก่ครูและบุคลากร เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบโครงงาน ทั้งนี้เนื่องจากการสอนแบบโครงงานช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างเหมาะสม และมีการจัดระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานส่งผลต่อเด็กอย่างแท้จริง
4.3 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารควรพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการแสวงหาความรู้ของนักเรียน สื่อคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มัลติมีเดีย ห้องสมุดที่มีคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้หลากหลาย มีการประกวดแข่งขัน การมอบรางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนโพสต์โดย krucom : [17 ส.ค. 2554 เวลา 16:18 น.]
อ่าน [1055] ไอพี : 180.180.153.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม