ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซอ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซอและฮ์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซอและฮ์ศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสามด้านตามแนวการแบ่งของกรมสามัญศึกษา (2532:9) คือ 1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 2) สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ 3) สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร ได้แก่การดำเนินการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้ปฏิบัติงานสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร นับว่ามีความสำคัญต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้ดำเนินการเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนซอและฮ์ศึกษา สามด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร โดยการจัดทำโครงการกิจกรรม 3 โครงการ ในการดำเนินการพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ผลผลิต คือ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชน ใช้กรอบการพัฒนาตามแนวคิดเชิงระบบ(System approach) โดยใช้กระบวนการ PDCA ของเดมมิ่งในการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554 ดังนี้คือ วางแผน(Plan:P) ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนา นำมาวิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ปัญหา จัดทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยการจัดทำ โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และโครงการบริหารจัดการดีงานมีคุณภาพ ครอบคลุมสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากนั้นดำเนินงานตามแผนงานโครงการ(Do:D) นิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบ(Check:C)การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ ประเมินผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเก็บข้อมูลสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนซอและฮ์ศึกษาทั้งสามด้าน กับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา รายงานการดำเนินงานประจำปีต่อสาธารชน จัดประชุมชี้แจงระดมความคิด พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงจุดอ่อนร่วมกัน เพื่อหาแนวทางดำเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซอและฮ์ศึกษา มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนซอและศึกษา ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่1 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของเครชี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จำนวน 269 คน เลือกแบบเจาะจงให้ได้เท่ากับจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่1 สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นผู้ตอบ ฉบับที่2 สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ตอบ จำนวน 40 ขัอ
ผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนซอและฮ์ศึกษาด้านกายภาพโดยจัดทำโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา พบว่าโรงเรียนมีระเบียบเป็นสัดส่วน มีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศน่าเข้ามาในโรงเรียน น่าเรียนเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างหลากหลายขึ้น และเมื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องพบว่า ครูบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ การจัดสถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ในระดับมากที่สุด นักเรียน พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ในระดับมากที่สุด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ในระดับมากที่สุด ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ในระดับมากที่สุด
2. . การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนซอและฮ์ศึกษาด้านวิชาการโดยจัดทำโครงการโรงเรียนพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่3 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา2552 แล้วพบว่าในปีการศึกษา2553 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้น นอกจากนี้ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3 ในระดับดีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น และเมื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องพบว่า ครูบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในระดับมากที่สุด นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ มีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถเหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของนักเรียน ในระดับมากที่สุด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกรับรู้ ในระดับมากที่สุด ผู้ปกครองมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ การร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับมากที่สุด
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนซอและฮ์ศึกษาด้านการบริหาร โดยจัดทำโครงการบริหารจัดการดีงานมีคุณภาพ มีผลให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบชัดเจน บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็ง ครูบุคลากรมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น สมาชิกมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำให้การบริหารของโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และเมื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องพบว่า ครูบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ในระดับมาที่สุด นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจ โรงเรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในระดับมากที่สุด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจ โรงเรียนจัดการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน ในระดับมากที่สุด ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ การบริหารงานที่โปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1.โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนทั้งด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารและดำเนิการอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
2.โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมชุมชน ให้กลายเป็นสถานที่ที่มีค่าของชุมชน
3.ควรรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมกับครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ รักษา และจัดสภาพแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ์ และจัดสภาพแวดล้อมกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมแก่ชุมชน จะส่งผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ เพิ่มความสนใจภารกิจของโรงเรียนและเข้ามามาส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ตามไปด้วย
4.ควรมีการรายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา และสาธารชนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันซึ่งจะทำให้การพัฒนาเป็นไปด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายส่งผลดีให้กับการจัดการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น

โพสต์โดย ทัศ : [16 ส.ค. 2554 เวลา 07:18 น.]
อ่าน [1377] ไอพี : 171.98.184.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม