ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางขลา เขต 1
ลักษณะผลงาน: การรายงานผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้รายงาน : นายสัมภาษณ์ คงสีพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปีการศึกษา 2549

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมการดำเนินโครงการ พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรม การเรียนของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการประเมินที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนางานวิชาการและผลที่ได้จากการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนอนุบาสงขลา ปีการศึกษา 2549 โดยดำเนินงานตามโครงสร้างการดำเนินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนอนุบาลสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม รวม 748 คน กลุ่มที่ 1 จำนวน 114 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครูผู้สอนที่รับผิดชอบกิจกรรม จำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 105 คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 634 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 317 คน ผู้ปกครองนักเรียน (ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) จำนวน 317 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ จำนวน 7 ฉบับ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความเชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for Social Science Personal Computer Plus) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
ผลการดำเนินโครงการ
1. การดำเนินโครงการและกิจกรรมดำเนินโครงการพัฒนางานวิชาการ โดยภาพรวมมีดังนี้
1.1 ผลการดำเนินโครงการด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
1.2 ผลการดำเนินโครงการด้านการจัดตัวป้อน มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
1.3 ผลการดำเนินโครงการด้านกระบวนการดำเนินโครงการมีคุณภาพในระดับมากที่สุด
1.4 ผลการดำเนินโครงการด้านผลผลิต มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
1.5 ผลการดำเนินโครงการด้านผลกระทบ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
1.6 ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
1.7 การดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนางานวิชาการ ทั้ง 5 กิจกรรมประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
2. การดำเนินงานโครงการด้านพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวมมีดังนี้
2.1 พฤติกรรมการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
2.2 การเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2549 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งคะแนนเฉลี่ยร้อยละและร้อยละนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ น่าพอใจ
2.4 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ National Test ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2549 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ National Test ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.5 ผลการประเมินตนเองโดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 18 มาตรฐาน มีระดับคุณภาพในระดับดีมากทุกด้านและทุกมาตรฐาน
2.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีคุณภาพในระดับดีมาก
3. ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการของคณะกรรมการประเมินที่มีต่อโครงการพัฒนางานวิชาการ โดยภาพรวมมีดังนี้
3.1 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดีมาก
3.2 ความพึงพอใจของผลที่ได้จากการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการ มีคุณภาพในระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการ
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ
ผู้ร่วมงานทุกคนได้เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการมากยิ่งขึ้น
3. ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การใช้สื่อ นวัตกรรมและการวัดผล
ประเมินผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น
4. ควรจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. ควรส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์โดย นายสัมภาษณ์ : [22 มี.ค. 2554 เวลา 01:03 น.]
อ่าน [1241] ไอพี : 61.19.67.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม