ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม
ผู้รายงาน นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน วัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม โดยศึกษากับประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดเสาธงทอง จำนวน 8 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 6 คน นักเรียนจำนวน 37 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ (f) สถิติร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย() ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน()และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการประเมินพบว่า
1. สภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน วัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม พบว่า
1.1 ครูมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ ในการดำเนินการตามโครงการการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น ทั้งในส่วนของการประชุมเพื่อวางแผนโครงการ การดำเนินงาน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพราะโรงเรียนเล็ก ๆ ได้งบประมาณน้อย จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักในการดำเนินโครงการ
1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ โรงเรียนต้องแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานให้มากขึ้น
2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน วัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และควรเพิ่มบุคลากรภายนอกซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการดำเนินโครงการ
3. กระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน วัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม พบว่า
3.1 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ ในการประเมินผลกิจกรรมและการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมควรเพิ่มเวลาให้มากขึ้น นอกจากนั้นการปฏิบัติตามแผนควรมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และควรนำรูปแบบการประเมินอื่น ๆ มาใช้ในการประเมินควบคู่ด้วยจะได้ข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้น
3.2 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ นักเรียนอยากปฏิบัติกิจกรรมในชุมชนให้มากขึ้น เช่น ที่วัดเสาธงทอง
4. ผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคม พบว่า
4.1 ด้านพฤติกรรมนักเรียน
4.1.1 ครูมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคมด้านพฤติกรรมนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ การจัดกิจกรรมควรเน้นในเรื่องการปฏิบัติให้มากขึ้น ทั้งในเรื่องทางกาย วาจา และใจ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และควรมีการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
4.1.2 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคมด้านพฤติกรรมนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการให้รางวัลกับนักเรียนที่ประพฤติดี
4.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคมด้านพฤติกรรมนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและอยู่ที่บ้าน และให้ครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนได้ยึดถือปฏิบัติ
4.2 ด้านความพึงพอใจ
4.2.1 ครูมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคมด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ต่อเนื่องในทุก ๆ ปีการศึกษาเพื่อฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลถึงการพัฒนาทางด้านการเรียนด้วย
4.2.2 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคมด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ นักเรียนมีความสุขกับการทำกิจกรรมและอยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อ ไป
4.2.3 ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงทองสู่การเป็นคนดีของสังคมด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้มีกิจกรรมตามโครงการนี้ต่อเนื่องไปทุก ๆ ปีเพราะกิจกรรมในโครงการนี้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำท้องถิ่น และทำให้นักเรียนเป็นคนดีมากขึ้น

โพสต์โดย pui : [21 มี.ค. 2554 เวลา 14:30 น.]
อ่าน [1211] ไอพี : 203.172.216.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม