ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการวิจัยผู้อำนวยการประสิทธ์ วงศ์จันทร์

บทคัดย่อ

หัวข้อวิจัย การพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (2)เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน บ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ และ (3)เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน บ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 6 คน จำแนกเป็น ชาย 3 คน หญิง 3 คน และกลุ่มเป้าหมายร่วม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน จำแนกเป็น ชาย 15 คน หญิง 15 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีค่าอำนาจจำแนก .28 ถึง .88 และค่าความเชื่อถือได้ทั้งฉบับเท่ากับ .92 และ แบบการวิเคราะห์เอกสารโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัด ศรีสะเกษ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้การศึกษาจากเอกสารที่แสดงคุณภาพของโรงเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพการดําเนินงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ มีการดำเนินงานใระดับมาก โดยหลักการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่หลักการกระจายอํานาจ รองลงมา คือ หลักการริเริ่ม หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักการประสานงานตามลำดับ
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 5 หลักการ สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 หลักการกระจายอํานาจ ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก สําหรับปัญหา พบว่าในเรื่องการจัดบุคลากรไม่ปรับเปลี่ยนบางตําแหน่งตามหน้าที่อันควร โดยเฉพาะผู้บริหารยังยึดติดกับตําแหน่งและเมื่อหมดวาระไม่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนได้ดีต้องใช้เวลาปรับตัคค่อนข้างนาน กระจายอํานาจยังขาดกฎระเบียบที่ชัดเจนและไม่ทั่วถึงแม้จะมีการจัดการและการตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการ แต่ในทางปฏิบัติจริงก็มักจะขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของหัวหน้าเป็นนหลักส่วนข้อเสนอแนะ ควรพยายามสอนงานให้คนกลุ่มใหม่ๆ เพื่อจะได้ขึ้มาช่วยในการบริหารงานในฝ่ายต่างๆ ควรให้ครูได้มี ส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการทํางานควรมีการกระจายอํานาจให้แต่ละฝ่าย/งานได้บริหารจัดการด้วยตนเองอย่างเต็มที่
2.2 หลักการมีส่วนร่วม ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก สําหรับปัญหา พบว่า มีในเรื่อง กลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมต่อนโยบายขององค์กรค้อนข้างน้อย ครูบางคนไม่กล้าที่จะแสดงออกในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ กรรมการระดับชั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนให้ ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไปส่วนข้อเสนอแนะ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้เสนอความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ควรให้นักเรียนมีบทบาทและโอกาสในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็นในการเรียนและได้ปฏิบัติให้มากขึ้น ควร เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเอง
2.3 หลักการประสานงาน ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก สําหรับปัญหา พบว่ามีในเรื่อง การประสานงานไม่ทั่วถึง ล่าช้า และบางทีกระชั้นชิดเกินไป การประสานงานขาดความชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง มีแต่การสั่งการ แล้วขาดการประสานงานและติดตามผล ส่วนข้อเสนอแนะ ควรมีการประสานงานให้ชั่ด่เจน ต่อเนื่อง ควรมีการประสานงานให้ทั่วถึง รวดเร็ว ควรกําหนดขอบข่ายของฝ่ายที่ ต้องประสานงานให้ชัดเจน และมีการฝึกฝนทักษะด้านการประสานงาน
2.4 หลักการริเริ่ม ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก สําหรับปัญหา พบว่ามีในเรื่อง บุคลากรยังไม่กล้าที่จะเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ที่จะนํามาพัฒนาโรงเรียน การริเริ่มของบุคลากรมีน้อย เพราะงานที่ได้รับผิดชอบมาก ทําให้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าที่ควร การจัดกิจกรรม/ชมรมที่หลากหลายบางครั้งมีความจํากัด ส่วนข้อเสนอแนะ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นหรือคิดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้มากขึ้น เช่น การให้รางวัล ขึ้นเงินเดือน หรือ เงินพิเศษตามความเหมาะสม จัดอบรมเพื่อสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2.5 หลักการตรวจสอบได้ ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก สําหรับปัญหา พบว่ามีในเรื่อง ขาดการติดตามตรวจสอบอย่างชัดเจนและทั่วถึง ระบบการนิเทศติดตามงาน ยังทําได้ไม่เต็มที่ ทําให้ขาดความต่อเนื่อง เครื่องมือในการตรวจสอบอยู่ในช่วงกําลังพัฒนาเกณฑ์การวัดที่ไม่แน่นอน ส่วนข้อเสนอแนะ ควรมีการตรวจสอบทุกกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง มีการบันทึกชัดเจน ติดตามผล และนํามาปรับปรุงแก้ไขอย่างทั่วถึง ควรมีการนิเทศ ติดตามงาน อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ชี้แจงงบประมาณการใช้ จ่ายให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างโปร่งใส
จากผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน บ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ตามหลักการทั้ง 5 หลักการในภาพรวมมีการดำเนินงานในระดับมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบันโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง

โพสต์โดย saradin : [20 มี.ค. 2554 เวลา 08:59 น.]
อ่าน [1226] ไอพี : 182.52.182.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม