ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการวิจัยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2550
ผู้วิจัย นางกาญจณา ศรีมงคล
หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ อำเภอภาชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียนที่เรียนตามปกติ 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. แนวทางการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.74 มีความเหมาะสมมากที่สุด
2. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง บทโฆษณา ข่าว บทความ นิทาน และบทร้อยกรอง มีประสิทธิภาพ 84.40 / 85.33 81.00 / 83.00 83.00 / 82.33 86.40 / 83.67 และ 81.80 / 80.33 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่วางไว้ คือ 80 / 80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียนที่เรียนตามปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ
4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ดี
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2549
ผู้รายงาน นางกาญจณา ศรีมงคล
หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ อำเภอภาชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย 3) แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สถิติใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. แนวทางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.07 และด้านสื่อ ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.73 มีความเหมาะสมมาก
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 81.85 / 85.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่วางไว้ คือ 80 / 80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากว่าก่อนเรียน
4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ดี

โพสต์โดย กาญจณา ศรีมงคล : [3 มี.ค. 2552]
อ่าน [3777] ไอพี : 114.128.91.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม