ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง

การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
โดย นายเลิศวรรธน์ ประเสริฐผล

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโดนวิทยา อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 9 ชุด

2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนด้วยตนเอง ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพภ ตามเกณฑ์ 80/80

3. เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ31101) เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโดนวิทยา อำเภอหนอโดน จังหวัดสระบุรี

2. ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า

ได้ชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนผลิตชุดการเรียนด้วยตนเองในวิชาอื่น ๆ ต่อไป

3. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ประชากร
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่สระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีจำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 57 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนหนองโดนวิทยา จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 28 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียนที่ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอนเป็นหน่วยของการสุ่ม

4. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองโดนวิทยา โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยและจัดทำเป็นชุดการสอนจำนวน 9 ชุด คือ

ชุดการเรียนที่ 1 พฤติกรรมสุขภาพ
ชุดการเรียนที่ 2 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
ชุดการเรียนที่ 3 การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
ชุดการเรียนที่ 4 โรคและการป้องกัน
ชุดการเรียนที่ 5 โภชนาการพอเพียง
ชุดการเรียนที่ 6 สุขภาพผู้บริโภค

ชุดการเรียนที่ 7 สุขภาพจิต
ชุดการเรียนที่ 8 นันทนาการ
ชุดการเรียนที่ 9 สมรรถภาพทางกาย

5. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

1. ชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้ผลิต ชุดการเรียนด้วยตนเองในวิชาอื่น ๆ ต่อไป

2. คุณภาพของชุดการเรียนด้วยตนเองด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพด้านสื่อ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพของชุดการเรียนด้วยตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนทั้ง 9 ชุด โดยรวมคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

4. คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้

5. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาสุขศึกษา (พ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 90.82/91.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวิเคราะห์รายชุด ชุดการเรียนด้วยตนเองทั้ง 9 ชุด มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สร้างขึ้นทั้ง 9 ชุด พบว่าในแต่ละชุดมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ชุดการเรียนด้วยตนเองที่ 1 พฤติกรรมสุขภาพ
มีประสิทธิภาพ 89.28/86.42 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด
ชุดการเรียนด้วยตนเองที่ 2 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
มีประสิทธิภาพ 88.21/90.00 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด
ชุดการเรียนด้วยตนเองที่ 3 การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
มีประสิทธิภาพ 82.85/97.14 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ชุดการเรียนด้วยตนเองที่ 4 โรคและการป้องกัน
มีประสิทธิภาพ 94.64/95.00 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ชุดการเรียนด้วยตนเองที่ 5 โภชนาการพอเพียง
มีประสิทธิภาพ 93.92/94.28 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ชุดการเรียนด้วยตนเองที่ 6 สุขภาพผู้บริโภค
มีประสิทธิภาพ 89.28/89.28 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด
ชุดการเรียนด้วยตนเองที่ 7 สุขภาพจิต
มีประสิทธิภาพ 91.42/91.14 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ชุดการเรียนด้วยตนเองที่ 8 นันทนาการ
มีประสิทธิภาพ 88.92/89.11 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ชุดการเรียนด้วยตนเองที่ 9 สมรรถภาพทางกาย
มีประสิทธิภาพ 89.11/89.28 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
6. นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ31101) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 20.60)


โพสต์โดย นายเลิศวรรธน์ ประเสริฐผล : [3 มี.ค. 2552]
อ่าน [1589] ไอพี : 125.26.26.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม