ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้แบบ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้สื่อ E-book ประกอบการสอน
วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางเอื้องฟ้า สุนันท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ปีที่พิมพ์ 2551

บทคัดย่อ

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) เป็นรูปแบบการเรียนแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญด้วยการสืบเสาะหาความรู้ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น
วิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้ (5Es)ร่วมกับการใช้สื่อ E-book ประกอบการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้สื่อ E-book ประกอบการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (3) เปรียบเทียบเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้สื่อ E-book ประกอบการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
(4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้สื่อ E-book ประกอบการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้สื่อ E-bookประกอบการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t - test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5Es)ร่วมกับการใช้สื่อ E-book
ประกอบการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพ 82.93/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้สื่อ E-book ประกอบการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต เท่ากับ 0.5161 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.61
3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้สื่อ E-book ประกอบการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้สื่อ E-book ประกอบการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต มีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม เห็นด้วยอยู่ในระดับ “มาก”(X = 4.6 )
โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้สื่อ
E-book ประกอบการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้

โพสต์โดย นางเอื้องฟ้า สุนันท์ : [3 มี.ค. 2552]
อ่าน [1029] ไอพี : 202.149.25.239
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม