ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระหว่างปีการศึ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

1. ความเป็นมา
ผลงานทางวิชาการด้วยการทำงานวิจัยโดยการนำเสนอเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูภายในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงเจดีย์และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ศรีเวียงชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ในระหว่างปีการศึกษา 2540 – 2550
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับของข้าราชการครูในโรงเรียนต่าง ๆ มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งได้รวบรวมในการจัดทำการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ จำนวน 22 เรื่อง
เพื่อให้งานวิจัย ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ศึกษาค้นคว้า
ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน จึงได้ดำเนินการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของข้าราชการครูโดยมุ่งหวังยกระดับการศึกษาของนักเรียนและเป็นแนวทางเผยแพร่ผลงานวิชาการตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จากผลงานวิจัยที่หลากหลายของข้าราชการครูในครั้งนี้แก่ผู้เรียนได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

2. วัตถุประสงค์
ในการจัดทำการสังเคราะห์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษา ภาคบังคับ ผู้ศึกษาค้นคว้ามุ่งหวังเพื่อเสริมสร้างแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ด้านการเรียนการสอนให้กว้างขวางหลากหลายด้วยวิธีการเรียนรู้และยกระดับการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ดังนี้
2.1 เพื่อประมวลผลงานวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของข้าราชการครู ภายในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงเจดีย์และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ในระหว่างปีการศึกษา 2540 – 2550 จำนวน 22 เรื่อง
2.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

3. การดำเนินงาน
การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาภาคบังคับในครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินงาน ดังนี้
3.1 ผู้ศึกษาค้นคว้า ทำหนังสือเพื่อขอผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูโรงเรียน ต่าง ๆ ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงเจดีย์และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
3.2 รวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลือนวิทยฐานะของข้าราชการครู ที่ได้รับ
การประเมินผ่านการประเมินผลเพื่อปรับปรุงตำแหน่งและวิทยฐานะมาแล้ว จำนวน 22 เรื่อง
3.3 ศึกษาเอกสารข้อมูลผลงานทางวิชาการในการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อดำเนินการสังเคราะห์ตามขั้นตอนในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3.4 นำเสนอผลงานการสังเคราะห์งานวิจัยต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสม ในการดำเนินการสังเคราะห์งานวิจัยให้ครอบคลุมสมบูรณ์ทั้งด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาภาคบังคับ
3.5 นำผลงานการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาภาคบังคับ
มาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะที่ผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดไว้
3.6 จัดทำผลงานสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาภาคบังคับฉบับสมบูรณ์

4. ผลการดำเนินงาน
สรุปผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอนระดับการศึกษา ภาคบังคับในการสังเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังตามวัตถุประสงค์ ของการสังเคราะห์งานวิจัยได้ดังนี้
4.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการนำผลการสังเคราะห์ในการสังเคราะห์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
4.2 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับตลอดจนได้สร้างเครื่องมือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนได้ตลอดชีวิต


ข้อเสนอแนะจากการสังเคราะห์งานวิจัย
จากการดำเนินการในการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้ศึกษาค้นคว้ามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันทางการศึกษา ควรกำหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ข้าราชการครูจัดทำขึ้นเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในการจัด การเรียนการสอน
2. ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
ควรใช้ประโยชน์จากครูที่ได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เช่น เป็นวิทยากรให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ให้นักเรียนไปดูงานและฝึกงาน เป็นต้น
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของข้าราชการครู
ที่จัดทำผลงานทางวิชาการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ และสาธารณชนได้รับรู้
อย่างกว้างขวาง
โพสต์โดย นายสงวน รุ่งเรือง : [3 มี.ค. 2552]
อ่าน [2656] ไอพี : 118.175.165.192
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม