ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แนวทางพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

คำสำคัญ : แนวทางพัฒนาการดำเนินงาน / โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / ระดับเพชร /
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ : แนวทางพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 3) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และมีวัตถุประสงค์ย่อย 2 ข้อ คือ 3.1) เพื่อหาแนวทางพัฒนาในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 3.2) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนาในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรโรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูและบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนพบพระวิทยาคม ปีการศึกษา 2552 จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่าง 36 คน นักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 856 คน กลุ่มตัวอย่าง 266 คน ผู้ปกรองนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคมปีการศึกษา 2552 จำนวน 856 คน กลุ่มตัวอย่าง 266 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพบพระวิทยาคม จำนวน 15 คน กลุ่มตัวอย่าง 14 คน และ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดตากที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1-2 กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2553 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่

ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนพบพระวิทยาคม ทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รองลงมาคือด้านการดำเนินงานสุขภาพ ของนักเรียนแกนนำ และด้านผลสำเร็จของการดำเนินงาน
2. ปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุดเรียงลงมา ตามลำดับ คือปัญหาการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนำ ปัญหาด้านการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และปัญหาการดำเนินงานด้านผลสำเร็จของดำเนินงาน
3. แนวทางพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สรุปได้ดังนี้
3.1 โรงเรียนต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนเป็นประจำทุกปี
3.2 โรงเรียนต้องดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน ควรมี การจัดสนามและบริเวณเป็นสัดส่วน สวยงาม สะอาด ปลอดภัย มีการจัดระเบียบและการจราจร ในโรงเรียน
3.3 โรงเรียนต้องจัดให้มีการดำเนินการ ด้านโภชนาการ มีอาหารที่สะอาด และปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ควรมีกิจกรรม การให้ความรู้ ด้านการอ่านฉลากอาหารและบริโภคน้ำตาลให้เป็นไปตามเกณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ ควรต้องมีการจัดแผนการเรียนรู้เรื่องการบริโภคอาหารในชั้นเรียน ควรมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้นักเรียนบริโภคผักทุกวันปริมาณ 5 ช้อนกินข้าว/มื้อ ควรมีการตรวจสอบควบคุมการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประเภทขนมไขมันสูง และรสเค็ม ตรวจสอบควบคุมการจำหน่ายอาหารประเภทอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ที่รสหวานจัด ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ควรมีการดำเนินการให้ผู้ปรุงอาหารและเสิร์ฟอาหาร แต่งกายสะอาด มีผ้ากันเปื้อน สวมหมวก มีสุขภาพดี
3.4 โรงเรียนควรมีโรงอาหาร มีการแยกห้องน้ำและห้องส้วม สะอาด แยกเป็นสัดส่วน มีอ่างล้างมือเพียงพอและสะอาด ควรมีการดำเนินการตามมาตรฐานสุขาน่าใช้ ด้านความสะอาด(Healthy : H) ด้านความเพียงพอ(Accessibility : A) ด้านความปลอดภัย(Safety : S)
3.5 โรงเรียนต้องดำเนินการ กำหนดให้มีโครงการร่วมมือกับชุมชน ในการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน ควรได้จัดให้มีการให้คำปรึกษา และสนับสนุนกับสังคม และหน่วยงานอื่นๆ ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีการดำเนินงาน จัดทำโครงงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และในชุมชน มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการของชมรมเด็กไทยทำได้ และชมรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3.6 โรงเรียนควรมีกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา แก้ไขนักเรียน ที่ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ควรมีกิจกรรมการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และนับอายุให้ กับนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่อง ควรมีกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขนักเรียน เริ่มอ้วนและอ้วนอย่างต่อเนื่อง
3.7 โรงเรียนควรมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟันกับนักเรียน ควรมีกิจกรรม การดำเนินการแก้ไข ป้องกันปัญหาสุขภาพที่มีความชุกชุมสูงหรือเป็นอันตรายในเด็กวัยเรียน ในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
3.8 โรงเรียนควรต้องมีโครงการสนับสนุน การป้องกัน การบาดเจ็บในโรงเรียน
ควรมีการ จัดทำข้อมูล สถิติการเจ็บป่วยของนักเรียนในโรงเรียน และนำเสนอเป็นสารสนเทศ
3.9 โรงเรียนควร มีกระบวนการคัดกรองนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านสุขภาพ โรงเรียนควรมีกิจกรรมการจัดกิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน ที่หลากหลาย
3.10 โรงเรียนควรมีการบริการน้ำดื่มสะอาด มีการตรวจหาคุณภาพน้ำทางโลหะหนัก สารเป็นพิษ ปีละ 1 ครั้ง ตรวจแบคทีเรียทุก 6 เดือนโดยกรมอนามัย มีการบริการจุดน้ำดื่มสะอาดเพียงพอ ตามเกณฑ์ 1 ที่ดื่มต่อนักเรียน 75 คน
3.11 โรงเรียนควรมีกิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโดยนั่งงอตัว, วิ่ง 1,600 เมตร, ลุกนั่งในเวลา 30 วินาทีอย่างสม่ำเสมอ จัดทำข้อมูล สถิติ และนำเสนอเป็นสารสนเทศ
3.12 โรงเรียนควรมีการจัดให้มีป้ายบอกบริเวณห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน ควรจัดให้มีโครงการตรวจสอบติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในโรงเรียน

โพสต์โดย สิงห์ลุ่มน้ำเมย : [27 ม.ค. 2554 เวลา 15:08 น.]
อ่าน [1019] ไอพี : 118.172.212.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม