ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาครูด้านการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาครูด้านการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียนเพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนแคน
ผู้จัดทำผลงาน นายรัณดอน วินทะไชย
ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านดอนแคน อำเภอจตุรพักตรพิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาครูด้านการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนแคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนแคน ใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้ศึกษาได้นำหลักการและขั้นตอนตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart กิจกรรมพัฒนาที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน กิจกรรมร่วมกันจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนแคน โดยจัดพัฒนาและจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนให้มีส่วนประกอบ 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จุดประสงค์ ส่วนที่ 2 เนื้อหา ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนที่ 4 รูปแบบ ส่วนที่ 5 การใช้ภาษา และส่วนที่ 6 การประเมินผล ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการดำเนินการพัฒนาครูด้านการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านดอนแคน ในวงรอบที่ 1
วงรอบที่ 1 ดำเนินการในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 พบว่า จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประเมินแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนที่กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ใช้กิจกรรมพัฒนาครูโดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ตามกรอบแนวคิดขั้นตอนการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2538 : 145 - 146) และประพนธ์ จ่ายเจริญ (2536 : 15) แล้วนำมาบูรณาการดัดแปลงองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนแคน ที่มีองค์ประกอบ 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จุดประสงค์ ส่วนที่ 2 เนื้อหา ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนที่ 4 รูปแบบ ส่วนที่ 5 การใช้ภาษา และส่วนที่ 6 การประเมินผล ได้ดีขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ส่วนที่ 2 เนื้อหา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 และส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 ส่วนการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน จำนวน 6 ใบงาน พบว่า ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มเป้าหมายยังขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
2. ผลการดำเนินการพัฒนาครูด้านการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนแคน ในวงรอบที่ 2
วงรอบที่ 2 ดำเนินการในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ผู้ศึกษาได้นำประเด็นปัญหาที่พบในวงรอบที่ 1 แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบแล้วร่วมกันวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาในวงรอบที่ 2 ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ โดยวิธีระดมสมอง ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันหาสาเหตุของประเด็นปัญหาที่ไม่ผ่านตามความมุ่งหมายในวงรอบที่ 1 ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วหาวิธีการพัฒนา จัดให้มีการมอบหมายงานให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติเพิ่มเติม โดยให้วิทยากรและครูที่มีความชำนาญการคอยควบคุม ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำอย่างใกล้ชิด และกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน แล้วนำผล
การจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระ จำนวน 11 เล่ม ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำที่ประสมสระ อะ อา อิ อี อือ อุ อู เอ แอ โอ และสระ ออ มาประเมินอีกครั้ง โดยใช้แบบประเมินแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนฉบับเดิม ผลการดำเนินการในวงรอบที่ 2 พบว่า กลุ่มเป้าหมาสามารถปฏิบัติงานโดยการพัฒนาและปรับปรุง องค์ประกอบของแบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่า สามารถจัดทำส่วนที่ 2 เนื้อหา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 และส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อใช้แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะนำไปใช้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาต่อไป
สรุป ผู้ศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาครูด้านการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนแคน โดยใช้กิจกรรมพัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ มี 3 ประเภท ดำเนินการ 2 วงรอบ พบว่า การพัฒนาครูด้านการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนแคน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนแคน จำนวน 11 เล่ม ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำที่ประสมสระ อะ อา อิ อี อือ อุ อู เอ แอ โอ และสระ ออ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย โจ : [27 ม.ค. 2554 เวลา 15:04 น.]
อ่าน [1157] ไอพี : 118.175.135.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม