ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบทักษสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ ทักษสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม
ผู้ศึกษา : บุญธรรม มณฑา

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ ทักษสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบทักษสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคมให้มีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบทักษสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบทักษสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนาน แจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคมระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบทักษสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 7 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ในวันอังคารและวันศุกร์ จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมจำนวน 24 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทักษสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม จำนวน 12 แผน เอกสารประกอบการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบทักษสัมพันธ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคมจำนวน 12 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม จำนวน 50 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบทักษสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม
สรุปผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทักษสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 88.80/87.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทักษสัมพันธ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม มีค่าเท่ากับ 0.72 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.00 หลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบทักษะสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคมนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่าการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบทักษะสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบทักษสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ ทักษสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สืบสานตำนานแจ้ห่มสู่คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสังคม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 3


โพสต์โดย aomam : [27 ม.ค. 2554 เวลา 13:41 น.]
อ่าน [1045] ไอพี : 119.31.121.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม