ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ คศ.4

การวิจัยเรื่อง :การใช้เอกสารการสอนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
ผู้วิจัย : จุฑา ธีรัชกุล
หน่วยงาน : โรงเรียนพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จังหวัดพัทลุง
ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2552
Abstract
The purpose of this research the objectives were to study of the efficiency Science of the skill work sheet to analysis thinking to the students in secondary school (M.1) at Phatthalung Education office zone 1 of mode standard follow as 80 / 80, to study of the achievement to the Students in secondary school (M.1) at Phatthalung Education office zone 1 to be learning by the Science of the skill work sheet to analysis thinking and to study Satisfaction from the teachers and students into teach and learn by the Science of the skill work sheet to analysis thinking. The personal of research their were the teachers and students in secondary school (M.1) at Phatthalung Education office zone 1, 2010 integer 965 person, the sample their were the teachers and Students integer 507 person. The equipment of research their were the Science of the skill work sheet to analysis thinking 5 lesson , the Achievement test model 50 joint and the Questionnaire model 10 joint. The data of research to find the efficiency Science of the skill work sheet to analysis thinking of mode standard follow as 80 /80, to find the achievement from the Students and to find the Satisfaction from the teachers and students. The data analyses to mean present, deviate division and t-test by computer to follow as :
1. The efficiency Science of the skill work sheet to analysis thinking to the students in secondary school (M.1) at Phatthalung Education office zone 1 of mode standard follow as 80 / 80 were to have 83.21 / 84.17
2. The achievement of Students by compare to before and after to have after scull higher more than before were to have different significant statistic at .01
3. The Satisfaction from the teachers and students were to have level of most

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้เอกสารการสอนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จังหวัดพัทลุง ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80 /80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารการสอนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้น โดยการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจจากครูผู้สอนและนักเรียน ที่นำเอกสารการสอนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้น ในการจัดการเรียนการสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2552 จำนวน 965 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง จำนวน 4 ห้องเรียน ๆ ละ 48 คน นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง จำนวน 2 ห้องเรียนๆละ 45 คน นักเรียนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จำนวน 2 ห้องเรียนๆละ 40 คน นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสถิต จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 40 คน และนักเรียนโรงเรียนควนขนุน จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 30 คน รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน 502 คน รวมครูผู้สอนและนักเรียน 507 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารการสอนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 หน่วยการเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 50 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจจากครูผู้สอนและนักเรียน จำนวน 10 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก การหา ประสิทธิเอกสารการสอนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการสอบถามความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนจากครูผู้สอนและนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t-test โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป for window นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพการใช้เอกสารการสอนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพัทลุง เขต 1 จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 โรงเรียน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด E1/ E2 80 /80 โดยมีประสิทธิภาพรวมด้านกระบวนการเท่ากับ 83.21 ประสิทธิภาพรวมด้านผลลัพธ์เท่ากับ 84.17 , E1/ E2 เท่ากับ 83.21 / 84.17
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จังหวัดพัทลุง ที่เรียนโดยใช้เอกสารการสอนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้น โดยการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจจากครูผู้สอนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จังหวัดพัทลุง ที่นำเอกสารการสอนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้น ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมแล้วครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูจุฑา : [17 ม.ค. 2554 เวลา 21:27 น.]
อ่าน [4919] ไอพี : 118.173.200.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม