ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงาน (บทคัดย่อ)

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านพลับ
ผู้รายงาน นางพวงทอง ราชประโคน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดบ้านพลับ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ปีที่ทำรายงานสำเร็จ 2553

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านพลับ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านพลับ โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด 3) ศึกษาคะแนนแบบฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพูดก่อนและหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านพลับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน
วัดบ้านพลับ อำเภอสตึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2552 จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านพลับ จำนวน 7 เล่ม 2) แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 35 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นแบบปรนัยชนิดอิงเกณฑ์ 3 ตัวเลือก
ใช้รูปภาพเป็นตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้อง จำนวน 20 ข้อ 4) แบบฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 7 ชุด ๆ ละ 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการประเมินสมมติฐาน ใช้ค่า t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า
1. หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านพลับ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.74/86.39
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 แสดงว่าหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านพลับ มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านพลับ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
3. คะแนนแบบฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน
วัดบ้านพลับ มีคะแนนหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย 30.72 คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.83 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.78 ก่อนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
มีคะแนนเฉลี่ย 13.94 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 39.84 พบว่าคะแนนแบบฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพูดหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด มีค่าเท่ากับ 0.741 หมายความว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วย
หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการพูดเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.07 มากกว่าที่ตั้งไว้คือร้อยละ 50
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านพลับ มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเรียนไปใช้ในชีวิต
ประจำวันด้านการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย นางจ้า : [22 ธ.ค. 2553 เวลา 00:50 น.]
อ่าน [1067] ไอพี : 118.172.14.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม