ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ผู้รายงาน นายสุธน พรหมพฤกษ์ ตำแหน่งครู คศ. 2 หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน

ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การรายงานในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา นักเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 9 ตำบลที่มีต่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา กลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2552 ได้แก่ ครูที่ปรึกษา จำนวน 60 คน นักเรียนแกนนำ จำนวน 131 คน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 9 ตำบล จำนวน 101 คน รวม 292 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .96 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย( ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับน้อยและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แยกตามรายข้อ พบว่า การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การนำข้อมูล สารสนเทศไปใช้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมาก ส่วนการประชุมเพื่อการวางแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุดและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านบทบาทหน้าที่ทำให้ปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และควรมีการกำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอมีความถี่สูงสุด รองลงมา คือ ควรมีการกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ควรใช้วิธีการแก้ปัญหานักเรียนอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียนรายบุคคล ควรใช้ข้อมูล สารสนเทศในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ และควรเน้นการพัฒนาด้วยวิธีการเชิงบวกควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมและเสนอว่าควรมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ควรเพิ่มกิจกรรมการด้านป้องกันและดำเนินงานควบคู่กับการแก้ไขและควรสร้างพัฒนาวินัยนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาด้านอื่นๆของนักเรียน มีความถี่ต่ำสุด
1.2 ความเหมาะสมของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า หลักการและเหตุผลของการพัฒนาครอบคลุมการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบมีความสัมพันธ์กับงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการพัฒนา อยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินผลหลังการพัฒนาระบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.3 ความเหมาะสมปัจจัยนำเข้าของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แยกตามรายข้อ พบว่า ความพร้อมของ สถานที่ วัสดุ – อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความร่วมมือ การประสานงานระหว่างครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนความเหมาะสม และ ความชัดเจนของวิธีการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.4 ความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนด้านการส่งต่ออยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แยกตามรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2. คุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พิจารณาจาก
2.1 ความเหมาะสมของก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกตามด้านของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย Paired-sample t-test พบว่า ความเหมาะสมก่อนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กับความเหมาะสมหลังการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงกล่าวได้ว่าความเหมาะสมหลังการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสูงกว่าก่อนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 แยกตามรายข้อ พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานครบถ้วน ความถูกต้องด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การประเมินผลการดำเนินงานด้านงานคัดกรองและการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีผลต่างสูงสุด รองลงมา คือ การนำข้อมูล สารสนเทศไปใช้ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่วนเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานด้านงานคัดกรองนักเรียน มีผลต่างต่ำสุด
2.2 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผลต่างลดลงร้อยละ 22.62 เมื่อแยกพิจารณารายพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่มีจำนวนลดลง 3 อันดับแรก คือ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเข้าเรียนตามตารางเวลา มีจำนวนลดลงมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมแต่งกายไม่เรียบร้อยและพฤติกรรมไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ตามลำดับ
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนไชยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการส่งเสริมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่วนด้านการส่งต่อมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แยกตามรายข้อของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า การดำเนินงานด้านการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนการดำเนินงานด้านการส่งต่อ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

โพสต์โดย ครูธน : [21 ธ.ค. 2553 เวลา 16:37 น.]
อ่าน [1432] ไอพี : 118.173.11.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม