ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ผู้วิจัย นายนริศ ภูอาราม
สถานที่ทำงาน โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ปีที่พิมพ์ 2553

บทคัดย่อ

แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งด้านแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และ
ด้านแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ในยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ที่อยู่รอบๆ ตัว การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนจึงต้องจัดแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในปีการศึกษา 2552 ได้พบปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด้านแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และด้านแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart โดยดำเนินการเป็น 2 วงรอบ (Spiral)
แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation)
และการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 10 คน ประกอบด้วย
ผู้วิจัย และครูผู้ปฏิบัติการสอน จำนวน 9 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 47 คน ประกอบด้วย
นักเรียน จำนวน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน
จำนวน 10 คน นักเรียน จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ และแบบแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิค
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลวิจัยโดยวิธีพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่า สภาพ ปัญหา ก่อนการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม อำเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และมองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริง หลังจากที่ได้ทำการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การระดมความร่วมมือ และการนิเทศกำกับ และติดตาม พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้รับการสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์ วัสดุสิ่งของ และแรงงานจากการระดมความร่วมมือจากชุมชน นำมาดำเนินการจัดทำแหล่งเรียนรู้ สามารถพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน ทำให้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีครุภัณฑ์ประจำห้องเพิ่มมากขึ้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสภาพบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการรับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนในด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทย ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น และมีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็น
การเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น เอื้อต่อการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสนองตอบจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียนที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการดำเนินงาน จึงต้องมีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ใช้เทคนิคการประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการ และการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยสามารถดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเสร็จสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ทั้งทุนทรัพย์ วัสดุ สิ่งของ และแรงงาน กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและชาวบ้านเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น มีห้องสมุดที่เป็นอาคารเอกเทศ มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอกับความต้องการ บรรยากาศและการจัดมุมต่างๆ สวยงามและน่าสนใจ เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
โดยสรุป ผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ส่งผลให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการพัฒนาปรับปรุงและจัดทำแหล่งเรียนรู้ เป็นผลให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนายังมีจุดอ่อน คือ การบริหารจัดการซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ควรดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถที่จะดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

โพสต์โดย narita : [20 ธ.ค. 2553 เวลา 21:58 น.]
อ่าน [879] ไอพี : 114.128.18.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม