ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ผู้ประเมิน นายไพบูลย์ บุญที
หน่วยงาน โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 5) เพื่อเปรียบเทียบด้านผลผลิตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 6) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ปีการศึกษา 2552 ทั้งหมด จำนวน 267 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่าง (Sample Random Sampling) จำนวน 209 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ประเมินสภาวะแวดล้อมทั่วไปโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง ที่มีผลต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า สำหรับการประเมินความเหมาะสมและความพร้อมของปัจจัยนำเข้าที่มีผลต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบประเมินด้านกระบวนการ สำหรับการประเมินกระบวนการในการดำเนินงานตามแนวทางและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่มีผลต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบประเมินด้านผลผลิต สำหรับการประเมินเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามแนวโครงการ ที่มีผลต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับการประเมินความพึงพอใจที่มีผลต่อการดำเนินงานตามโครงการที่มีผลต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และครูที่มีต่อสภาวะแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมค่าเฉลี่ยสูงสุด โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความชัดเจนเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เป้าหมายของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเหมาะสมชัดเจนและโครงการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2.1 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมค่าเฉลี่ยสูงสุด โครงการมีความสอดคล้องกับโรงเรียนมีการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหลากหลายและครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ กล่าวการคือ การประเมินอยู่ในระดับมาก
2.2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โดยภาพรวมการประเมิน อยู่ในระดับมากเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ โครงการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกล่าวการคือการประเมินอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3.1 การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อด้านกระบวนการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมค่าเฉลี่ยสูงสุด นักเรียน ครู และชุมชน มีความสนใจตั้งใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมการสนับสนุนและจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามโครงการกล่าวคือ การประเมินอยู่ในระดับมาก
3.2 การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อด้านกระบวนการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมการประเมินอยู่ในระดับมาก
เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมค่าเฉลี่ยสูงสุด การสนับสนุนและจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด นักเรียน ครู และชุมชนมีความสนใจตั้งใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม โรงเรียนมีการกำกับติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีการสรุปรายงานผล ปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนางานต่อไป
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
4.1 การประเมินด้านผลผลิตก่อนดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
4.1.1 การประเมินด้านผลผลิตก่อนดำเนินโครงการ ความคิดเห็นสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนมีการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ชุมชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดและเพียงพอ โรงเรียนมีห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ โรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบรรลุวัตถุประสงค์ โรงเรียนมีการควบคุมป้องกันโรคให้กับนักเรียน นักเรียนรู้จักการป้องกันอุบัติเหตุกล่าวคือโดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
4.1.2 การประเมินด้านผลผลิตก่อนดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ความคิดเห็นสำหรับครู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ โรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดและเพียงพอ โรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ โรงเรียนมีการควบคุมป้องกันโรคให้กับนักเรียน โรงเรียนมีการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ นักเรียนได้รับการบริการตรวจสุขภาพ นักเรียนหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบรรลุวัตถุประสงค์ โรงเรียนมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างเพียงพอ กล่าวคือ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ระดับปานกลาง
4.1.3 การประเมินด้านผลผลิตก่อนดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า โรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ โรงเรียนมีการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่
ถูกสุขลักษณะ โรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดและเพียงพอ โรงเรียนมีการควบคุมป้องกันโรคให้กับนักเรียน ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ ชุมชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ นักเรียนได้รับบริการการตรวจสุขภาพ กล่าวคือ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ระดับปานกลาง
4.1.4 การประเมินด้านผลผลิตก่อนดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ความคิดเห็นสำหรับนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า โรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ โรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดและเพียงพอโรงเรียนมีการควบคุมป้องกันโรคให้กับนักเรียน โรงเรียนห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบรรลุวัตถุประสงค์ กล่าวคือ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ระดับปานกลาง
4.2 การประเมินด้านผลผลิตหลังการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
4.2.1 การประเมินด้านผลผลิตหลังการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า โรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดและเพียงพอโรงเรียน มีการควบคุมป้องกันโรคให้กับนักเรียน โรงเรียนมีการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ โรงเรียนห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ เมื่อแยกพิจารณาทุกรายการที่ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและอยู่ในระดับมาก
4.2.2 การประเมินด้านผลผลิตหลังการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นสำหรับครู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ นักเรียนเลือกรับ
ประทานอาหารที่มีประโยชน์ โรงเรียนมีการควบคุมป้องกันโรคให้กับนักเรียน โรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดและเพียงพอ โรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ชุมชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ชุมชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียน เมื่อแยกพิจารณาทุกรายการที่ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและอยู่ในระดับมาก
4.2.3 การประเมินด้านผลผลิตหลังการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด พบว่า นักเรียนได้รับการบริการการตรวจสุขภาพ นักเรียนหลีกเลี่ยงสารเสพติด โรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดและเพียงพอ โรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ เมื่อแยกพิจารณาทุกรายการที่ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากและอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
4.2.4 การประเมินด้านผลผลิตหลังการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด พบว่า โรงเรียนมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดและเพียงพอ โรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ นักเรียนได้รับการบริการการตรวจสุขภาพ ชุมชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ชุมชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียน เมื่อแยกพิจารณาทุกรายการที่ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและอยู่ในระดับมาก
5. ผลการเปรียบเทียบด้านผลผลิตก่อนและหลังการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
5.1 การประเมินผลเปรียบเทียบด้านผลผลิตก่อนและหลังการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา สรุปโดยรวมพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีผลต่อผลผลิตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก่อนและหลังดำเนินโครงการ โดยค่าเฉลี่ยหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการทุกรายการ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2 การประเมินผลเปรียบเทียบด้านผลผลิตก่อนและหลังการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู สรุปโดยรวมพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีผลต่อผลผลิตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก่อนและหลังดำเนินโครงการ โดยค่าเฉลี่ยหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการทุกรายการ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 การประเมินผลเปรียบเทียบด้านผลผลิตก่อนและหลังการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง สรุปโดยรวม พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีผลต่อผลผลิตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก่อนและหลังดำเนินโครงการ โดยค่าเฉลี่ยหลังดำเนินโครงการ
สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการทุกรายการ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4 การประเมินผลเปรียบเทียบด้านผลผลิตก่อนและหลังการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน สรุปโดยรวมพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีผลต่อผลผลิตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก่อนและหลังดำเนินโครงการ โดยค่าเฉลี่ยหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการทุกรายการ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสรุปในภาพรวมการประเมินผลเปรียบเทียบด้านผลผลิตก่อนและหลังการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน สรุปโดยรวมพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีผลต่อผลผลิตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก่อนและหลังดำเนินโครงการ โดยค่าเฉลี่ยหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการทุกรายการ
6. ผลการประเมินพอใจในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
6.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง พบว่า คณะ
กรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด วิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และนักเรียนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดและระดับมาก
6.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง พบว่า ครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด วิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ครูมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนิน
งานสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของครูอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดและระดับมาก
6.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง พบว่า ครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก วิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ครูมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในการดำเนินงาน สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของผู้ปกครองอยู่ในระดับความพึงพอใจมากและระดับมากที่สุดเป็นลำดับรอง
6.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง พบว่า ครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก วิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ครูมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีสุขภาพกานสุขภาพจิตดี สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากและระดับมากที่สุดเป็นลำดับรอง
สรุปความคิดเห็นโดยรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
ที่มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง พบว่า อยู่ในระดับมาก แยกตามกลุ่มผู้ประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและครูอยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ไพบูลย์ : [18 ธ.ค. 2553 เวลา 09:34 น.]
อ่าน [1407] ไอพี : 119.46.217.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม