ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาและทดลองใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อผลงาน : การพัฒนาและทดลองใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ด้านร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕
ผู้ศึกษา นางณัชชามณฑ์ ช้อนทอง วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
สังกัด โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จังหวัดสมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่เสนอ ๒๕๕๓

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เป็นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้สื่อประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ส่งเสริมผู้เรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ให้มีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรองโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้าน
ร้อยกรอง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕/๘๕ ๓) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของวิธีจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรอง โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรอง ของนักเรียน
ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ก่อนการเรียนและหลังการเรียน ๕) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กับเกณฑ์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ร้อยละ ๘๐ หลังการเรียน และ ๖) เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรอง ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หลังการเรียน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียน
วัดไตรสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจานวน ๓ ห้องเรียน มีนักเรียน จานวน ๑๐๘ คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ๑) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรอง
โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สา หรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๕ จา นวน ๒๐ แผนการจัดการเรียนรู้ ๒) ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ด้านร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สา หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จา นวน ๕๕
แบบฝึก ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรอง
สา หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ จา นวน ๕๐ ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) รายข้อตั้งแต่
๐.๓๒-๐.๗๓ มีค่าอา นาจจา แนก (r) รายข้อตั้งแต่ ๐.๒๙-๐.๘๕ และมีค่าความเชื่อมั่น (KR-๒๐) ทั้ง
ฉบับ เท่ากับ ๐.๘๔๖๓ ๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สา หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ จา นวน ๒๐ ข้อ ซึ่งมีค่าความ
ยากง่าย (p) รายข้อตั้งแต่ ๐.๒๗-๐.๖๘ มีค่าอา นาจจา แนก (r) รายข้อตั้งแต่ ๐.๓๓-๐.๗๖ และมีค่า
ความเชื่อมั่น (KR-๒๐) ทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๘๐๒๕ และ ๕) แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรอง ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สา หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ จา นวน ๑๕ ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่น (α) ทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๐๔๔ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ๑) ค่าเฉลี่ย
() ๒) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ๓) ค่าประสิทธิภาพของวิธีจัดการเรียนรู้ (E๑/ E๒)
๔) ค่าดัชนีประสิทธิผลของวิธีจัดการเรียนรู้ (The Effectiveness Index) และ ๕) สถิติทดสอบ
สมมติฐานแบบ t-test One Sample, t-test Independent Sample และ t-test Dependent Sample กับ
ประชากรกลุ่มเดียว

ผลการศึกษาพบว่า
๑. ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สา หรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๕ ในภาพรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก ( เท่ากับ ๔.๗๒) และทั้ง ๓ ชุดแบบฝึก
เสริมทักษะ มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ( อยู่ระหว่าง ๔.๖๖-๔.๗๗)
๒. ประสิทธิภาพของวิธีจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดแบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สา หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ ในครั้งที่
๓ ขั้นทดลองภาคสนาม ในภาพรวม มีประสิทธิภาพ E๑/E๒ คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๑๓/๘๘.๒๖ และ
ทั้ง ๓ ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ มีประสิทธิภาพ E๑/E๒ สูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนดไว้คือ ร้อยละ ๘๕/๘๕
๓. ดัชนีประสิทธิผลของวิธีจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดแบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สา หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ในภาพรวม มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) รายกลุ่ม เท่ากับ ๐.๗๙๓๔ และทั้ง ๓ ชุดแบบฝึ กเสริม
ทักษะ มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) รายกลุ่ม สูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนดไว้คือ ๐.๕๐ ขึ้นไป
๔. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรอง ในภาพรวม หลังการเรียน
สูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และนักเรียนห้องเรียนที่ ๕/๑-๕/๓
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรอง หลังการเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียน อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
๕. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หลังการเรียน ในภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สูงกว่าเกณฑ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และนักเรียนห้องเรียนที่ ๕/๑-๕/๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง
สูงกว่าเกณฑ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
๖. เจตคติที่มีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรอง ของนักเรียน
ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หลังการเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี ( เท่ากับ ๔.๑๔) และนักเรียนห้องเรียนที่ ๕/๑-๕/๓ มีเจตคติ อยู่ในระดับดี ( เท่ากับ ๔.๑๙, ๔.๑๗ และ ๔.๐๗) ตามลาดับ

โพสต์โดย เล็ก : [17 ธ.ค. 2553 เวลา 09:43 น.]
อ่าน [883] ไอพี : 203.172.223.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม